ا

 • احمدی زاده، حسن متافیزیکِ وجود، در مقدمه‌ی شرح قیصری بر فصوص الحکم [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • اسمعیل زاده برزی، علیرضا شعرزدگی و دوگانه‌ی اصالت و فرهنگ [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • اصلانی، محمد نسبت سنجیِ میان "اصل استحاله‏ ی انطباع کبیر در صغیر" و "فرآیند ماتریالیستیِ حصول ادراکات حسی" / بررسی قابلیت اصل "استحاله‏ی انطباع کبیر در صغیر" در اثبات تجرد نفس [دوره 13، شماره 1، 1399]

ب

 • بلخاری قهی، حسن عالم مثال و نظام نوری شیخ اشراق [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 117-130]

 • بنویدی، فاطمه خوانش پدیدارشناختی میشل آنری از پاتوس [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • بهرامی، مهدی تحلیل و نقد شرح خواجه نصیرالدین طوسی بر واژه «نیل» درباره لذت در کتاب اشارات و تنبیهات ابن‌سینا [دوره 13، شماره 1، 1399]

ج

 • جمالی، عباس آگامبن و فوکو: حاکمیت یا قدرت؟ (مقایسه اندیشه‌های آگامبن و فوکو درباب قدرت و زیست‌سیاست) [دوره 13، شماره 1، 1399]

ح

 • حاتمیان، علی چیستی و جایگاه «پرسش» در آثار متقدم هیدگر [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • حاجی زاده، امیر نسبیّت اینشتین و مسئلة معقولیت علمی در فلسفة کاسیرر [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 7-32]

 • حیدری، احمدعلی چیستی و جایگاه «پرسش» در آثار متقدم هیدگر [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • حیدری، مجید تبیین جایگاه علم بدیع به عنوان نقطه شروع نظریه پردازی در زیبایی شناسی ایرانی اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • حیدری مقدم، زینب زمانمندی، فردگرایی، و غیریت: زمانمندی اخلاقی لویناس در مقایسه با زمان فردگرایانه در برگسون و هایدگر [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • حسینی، مهدی عالم مثال و نظام نوری شیخ اشراق [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 117-130]

 • حکمت، نصرالله تحلیل و نقد شرح خواجه نصیرالدین طوسی بر واژه «نیل» درباره لذت در کتاب اشارات و تنبیهات ابن‌سینا [دوره 13، شماره 1، 1399]

د

 • دانیالی، عارف پلورالیسمِ اجماع-بنیاد همچون فراروایت (مطالعه موردی: تحلیل گفتمان انتقادی برنامه‌های پرگار از شبکه بی‌بی‌سی فارسی) [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 33-58]

ذ

 • ذاکری، مهدی شنیدن معنا: دفاعی از دیدگاه ادراک ویژگی‌های سطح بالا در تجربۀ ادراک شنیداری [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 95-116]

 • ذهبی، عباس عالم مثال و نظام نوری شیخ اشراق [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 117-130]

ز

س

 • ساکت، امیرحسین رابطۀ زبان و شناخت در فلسفۀ افلاطون [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 59-71]

 • سلمانی، یاسمن بررسی تحلیلی تجربۀ عرفانی در روان‌شناسی فرافردیِ استانسیلاو گراف [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 73-93]

 • سنایی، علی بررسی تحلیلی تجربۀ عرفانی در روان‌شناسی فرافردیِ استانسیلاو گراف [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 73-93]

ش

ص

 • صبرآمیز، ابوالفضل شنیدن معنا: دفاعی از دیدگاه ادراک ویژگی‌های سطح بالا در تجربۀ ادراک شنیداری [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 95-116]

ع

 • عباسی، محمد علی واژه و وجود: معناشناسی واژۀ نبی از رهگذرِ وجودشناسیِ عرفانیِ ابن‌عربی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 131-151]

 • عسلی، زهرا عالم مثال و نظام نوری شیخ اشراق [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 117-130]

 • علمی، قربان بررسی تحلیلی تجربۀ عرفانی در روان‌شناسی فرافردیِ استانسیلاو گراف [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 73-93]

 • عوض پور، بهروز خلاقیت هنری در حکمت اشراق سهروردی [دوره 13، شماره 1، 1399]

ف

 • فاضلی، علیرضا واژه و وجود: معناشناسی واژۀ نبی از رهگذرِ وجودشناسیِ عرفانیِ ابن‌عربی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 131-151]

ق

 • قاری، مقداد بررسی انتقادات شاکل علیه نظریه هنجارمندی باور: ارائه «شاهدی» در دفاع از هنجار صدق و معرفت [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 153-180]

ک

 • کلانتری، سید علی بررسی انتقادات شاکل علیه نظریه هنجارمندی باور: ارائه «شاهدی» در دفاع از هنجار صدق و معرفت [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 153-180]

 • کلباسی اشتری، حسین نسبیّت اینشتین و مسئلة معقولیت علمی در فلسفة کاسیرر [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 7-32]

م

ن

 • نامورمطلق، بهمن خلاقیت هنری در حکمت اشراق سهروردی [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • نجومیان، امیرعلی زمانمندی، فردگرایی، و غیریت: زمانمندی اخلاقی لویناس در مقایسه با زمان فردگرایانه در برگسون و هایدگر [دوره 13، شماره 1، 1399]

 • نوری، مرتضی نقدی بر مبانی نظریۀ کنش ارتباطی در اندیشۀ یورگن هابرماس [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 245-265]

و

 • واعظی، اصغر تحلیل هایدگر از واقع بودگی مسیحی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 203-226]