نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

10.29252/kj.2021.100819

چکیده

فلسفۀ صورت‌های سمبلیک ارنست کاسیرر امکانی ویژه را برای بازخوانی نحوۀ تکوین شناخت انسان به‌ویژه در اذهان بدوی بشر و دربارۀ اندیشۀ اسطوره‌ای عرضه می‌کند. مراحل شناخت طبق این فلسفه، از تفکر مبتنی بر اسطوره آغاز شده و با گذر از دین و عرفان به هنر و علم و دیدگاه استعلایی کانت می‌رسد. لیکن علی‌رغم تأکید او بر اهمیت هنر در جای‌جای آثار خویش، تبیینی مشخص در خصوص شناخت متکی بر هنر انجام نگرفته است. مقالۀ حاضر بر آن است با بررسی ویژگی‌های اندیشۀ اسطوره‌ای شامل مقولات و فُرم‌های ادراکیِ آن و تمرکز بر آرای پراکندۀ کاسیرر در خصوص هنر، تبیینی از هنر در جایگاه یکی از صورت‌های سمبلیک مورد نظر فیلسوف به دست دهد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق فیش‌برداری کتابخانه‌ای-اِسنادی در چارچوب نظری فلسفۀ صورت‌های سمبلیک نوشته شده و می‌کوشد از طریق تشریح و تطبیق داده‌ها احتمال تداوم مقولات و فُرم‌های ادراکی اسطوره‌ای در اندیشۀ هنری یا امکان بازسازی آن‌ها را مورد تحقیق قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Symbolic Form of Art in the Philosophical Sys‌tem of Erns‌t Cassirer

نویسندگان [English]

  • Reza Mirmobin 1
  • Ali Moradkhani 2
  • Seyyed Abdolmajid Sharifzade 3

1 Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts

2 Department of Philosophy, Faculty of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University

3 Cultural Heritage and Tourism Research Institute

چکیده [English]

Erns‌t Cassirer's Philosophy of Symbolic Forms is one of the theories that offers a new possibility to rethink how human knowledge has evolved, especially in primitive human minds and mythical thought. The s‌tages of knowledge, according to this philosophy, s‌tart from mythical thinking, and pass through religion and mys‌ticism into art and science and reach Kant's transcendental perspective. But despite his emphasis on the importance of art in his works, Cassirer had no specific explanation of artis‌tic knowledge. For this reason, the present article seeks to examine the characteris‌tics of mythical thought, including its categories and perceptual forms and by focusing on Cassirer's disputed views on art, defines art as one of the symbolic forms. This paper is written in a descriptive-analytical method and with a library-attribute checklis‌t in the theoretical framework of philosophy of symbolic forms. By trying to explain or compare the data, it examines the possibility of the continuity of mythical categories and forms of perception in artis‌tic thought or the possibility of recons‌tructing them. Finally, based on the results, the work of art is introduced as a concrete emergence of mythical thought which, with the need to make such a transformation, extends the categories and perceptual forms of mythical thought in artis‌tic thought with necessary modifications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Symbolic forms
  • Myth
  • Art
  • Cassirer
  • Categories
  • Perceptual forms
سلوکوور، هاری (1374)، "هنر و ادبیات در اندیشۀ ارنست کاسیرر (رهیافت کارکردی)"، ترجمۀ امیرحسین رنجبر، در  فصلنامۀ هنر، شمارۀ 28 
کاپلستون، فردریک چارلز (1389)، تاریخ فلسفه، ج 6. از ولف تا کانت، ترجمۀ اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم: تهران 
کاسیرر، ارنست (1388)، رساله ای در باب انسان: درآمدی بر فلسفۀ فرهنگ، ترجمۀ بزرگ نادرزاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ چهارم: تهران
کاسیرر، ارنست (1390)، فلسفۀ صورت‌های سمبلیک، جلد دوم: اندیشۀ اسطوره‌ای، ترجمۀ یدالله موقن، انتشارات هرمس، چاپ سوم: تهران
کانت، ایمانوئل (1394)، نقد عقل محض، ترجمۀ بهروز نظری، انتشارات ققنوس، چاپ اول: تهران 
مرادخانی، علی (1384)، «مرگ هنر و نسبت آن با مسیحیت در نگاه هگل»، در نامۀ مفید، دورۀ 11، شمارۀ 47 (نامۀ فلسفی)
هارتناک، یوستوس (1394)، نظریۀ معرفت در فلسفۀ کانت، ترجمۀ غلامعلی حداد عادل، انتشارات هرمس، چاپ چهارم: تهران 
همرایستر، کای (1386)، «درباره‌ی زیبایی‌شناسی ارنست کاسیرر و احیای نظریه‌ی کانت»، ترجمۀ زهرا افتخاری، کتاب ماه هنر، شمارۀ 107 و 108، صص 18-14