اهداف و چشم انداز

مجلۀ علمی و پژوهشی«شناخت»، نشریۀ تخصصی گروه فلسفۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، دوفصل‌نامه‌ای در زمینۀ فلسفه و علوم وابسته است که جدیدترین یافته‌های پژوهشی پژوهشگران و استادان دانشگاه را به جامعۀ علمی معرفی می‌کند. دو هدف اصلی این مجله عبارت است انتشار مقالات و نقد آثار و آراء فلسفی. متأسفانه علی‌رغم افزایش روزافزون مکتوبات فلسفی در بازار نشر و جامعۀ علمی کشور تقریباً هیچ مرجع علمی برای ارائۀ آثار اصیل و نقد منشورات فکری و فلسفی وجود ندارد. تألیفات و ترجمه‌های بی‌شمار و دعاوی فکری و فلسفی که از مجاری مختلف، اعم از کتاب و مطبوعات و رسانه‌های علمی و فرهنگی انتشار می‌یابد، به ندرت ارزیابی و نقد می‌شود و لذا خیل عظیم مجعولات شبه‌علمی جامعۀ علوم انسانی و اذهان دانشجویان و خوانندگان را آلوده ساخته است. در این میان اصحاب و اولیاء علوم انسانی در گروه‌های دانشگاهی وظیفه دارند که با ارائۀ آثار اصیل و ممتاز کیفیت تألیفات و تحقیقات را ارتقاء ببخشند و با نقد آثار و اندیشه‌های ضعیف راه را بر گسترش مجعولات و موهوماتی که به نام علم منتشر می‌شوند، ببندند. مجلۀ شناخت قصد دارد با کسب مرجعیت علمی و با دعوت از نویسندگان متخصص و داوران صاحب‌نظر بخشی از این نقیصه را رفع نماید.

 

بعضی از اقدامات مجلۀ شناخت برای تحقق این اهداف عبارت‌ است از:

  • همکاری با نویسندگان و داوران متخصص در هر موضوع.
  • الزام نویسندگان و داوران به رعایت موازین علمی شامل مراجعۀ مستقیم به منابع و زبان اصلی.
  • الزام نویسندگان به رعایت اصول و آیین نگارش نثر فارسی و همکاری با ویراستاران خبره.
  • جلب همکاری محققان و مؤلفان بین‌المللی.
  • توجه خاص به میراث فکری ایرانی و فلسفۀ اسلامی.