راهنمای نویسندگان

دورنما و حوزه فعالیت:
مجله فلسفی شناخت در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی منتشر می‌شود. این مجله مقاله‌هایی را منتشر می‌کند که به هیچ نشریه دیگری در داخل یا خارج ارسال نشده یا در آن به چاپ نرسیده باشد. این مقالات می‌باید در حوزه‌های فلسفی، به‌ویژه در زمینه مسائل معرفت‌شناسی و شناخت باشند.
الزامات عمومی:
مسئله‌محور بودن مقاله و طرح پرسش مشخص، نو بودن موضوع مقاله و داشتن حرف تازه، بیان دستاورد یا نتیجه مقاله و ذکر اهمیت آن، رعایت اصول روش‌شناسی و ساختار مقالات علمی-پژوهشی (چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه یا طرح مسئله، متن مقاله، نتیجه‌گیری، فهرست منابع)، اعتبار و کفایت منابع مورد استفاده، نحوه نگارش فارسی مقاله و رعایت اصول ویرایشی، از موارد مورد توجه داوران مجله شناخت است.
انتخاب عنوان مقاله متناسب با محتوا و مسئله محوری در مقاله صورت گیرد.
از واژگان تخصصی رایج و معادل آن‌ها در رشته موردنظر استفاده شود.
مقاله بر اساس منابعِ تا حد امکان جدید تدوین شود و به‌لحاظ اخلاق علمی، منابع استفاده‌شده به‌صراحت در متن مقاله مشخص شده باشند.
ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه پند در پایگاه اینترنتی دانشگاه شهید بهشتی صورت می‌گیرد. به این منظور با مراجعه به آدرس این سامانه و عضویت در آن، یک نسخه از مقاله که بدون نام نویسنده و مشخصات او باشد را بارگذاری نمایید. هم‌چنین در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده دارد، نویسنده مسئول مشخص شود.
حجم مقاله ارسالی حداکثر 8000 کلمه باشد.
الزامات نگارشی:
مقاله دارای بخش‌های زیر است:
عنوان مقاله (فارسی و انگلیسی)
نام، نام خانوادگی و نام دانشگاه نویسنده/نویسندگان

  • چکیده مبسوط فارسی و انگلیسی (Extended Abstract)

همۀ مقالات با چکیدۀ مبسوط فارسی و انگلیسی منتشر می شود و نویسندگان باید پس از داوری و پذیرش مقاله چکیدۀ مبسوط فارسی و انگلیسی را به شرح زیر تهیه و ارائه نمایند. چکیده مبسوط فارسی خلاصه ای از مقاله، حداقل در  600 کلمه شامل مقدمه و طرح مسأله و روش و نتایج تحقیق است و  و در پایان آن 4 تا 6 واژۀ کلیدی، ترجیحاً غیر از کلمات مذکور در عنوان مقاله، به ترتیب  الفبا ذکر می‏‌شود. چکیدۀ مبسوط انگلیسی ترجمۀ چکیده فارسی در 600 کلمه است و بخش های مختلف آن عبارت است از Title, Introduction, Materials and methods, Results and discussion, Conclusion, Acknowledgement, Keywords, References. در پایان آن 4 تا 6 واژۀ کلیدی همانند چکیدۀ فارسی ذکر می‏‌شود. 

متن مقاله. شامل محورهای اصلی و فرعی مربوط به موضوع، با عنوان‌های متمایز است.
نتایج. تدوین یافته‌ها، بحث و جمع‌بندی مطالبی است که نویسنده در متن مقاله بیان می‌کند.
یادداشت‌ها. توضیحات و ارجاعات، همه به صورت پانوشت می‌آید و شماره آن‌ها به شکل پیاپی در متن ذکر می‌شود.
املا
املای مقاله بایستی طبق آخرین نسخۀ شیوۀ خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد. در مواردی که درخصوصِ املای واژه‌ای تردید دارید، به فرهنگ املایی خط فارسی مراجعه فرمایید. این دو منبع را می‌توانید در نشانی زیر بیابید:

https://apll.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/


تذکر:
از حذف فواصل ضروری میان واژگان، به‌منظورِ کاستن از حجم مقاله، اکیداً پرهیز کنید.
از به‌کاربردنِ شیوه‌های املایی شخصی و دیگر شیوه‌های املایی موجود پرهیز کنید.
ازآنجاکه مقاله‌تان را برای مجله‌ای فارسی‌زبان فرستاده‌اید، تاحدامکان از واژگان و برابرنهادهای فارسی استفاده کنید.
در استفاده از واژگان یونانی وحدت رویه را رعایت فرمایید. اگر در استفاده از این واژگان از خط یونانی استفاده می‌کنید همه‌جا از این خط بهره بگیرید و اگر این واژگان را آوانویسی می‌کنید همه‌جا از آوانویسی استفاده کنید.
در آوانویسی واژگان یونانی و لاتینی قلم را روی حالت ایتالیک تنظیم کنید.
در ارجاعات، در صورتی که به بیش از یک صفحه ارجاع داده می‌شود، عدد کوچک‌تر نخست بیاید و سپس عدد بزرگ‌تر. مثال: 
(مندل، 1393: 1-17)
قبل از نقطه، ویرگول، علامت تعجب، علامت سؤال و دونقطه هیچ فاصله‌ای نمی‌آید اما بعد از آن‌ها یک فاصله درج می‌شود.
قبل از پرانتز باز، گیومۀ باز و قلاب باز یک فاصله درج می‌شود اما بعد از آن‌ها هیچ فاصله‌ای درج نمی‌شود.
قبل از پرانتز بسته، گیومۀ بسته و قلاب بسته هیچ فاصله‌ای درج نمی‌شود اما بعد از از آن‌ها یک فاصله درج می‌شود.
مثال: 
درست: سوارز با استفاده از تعریفی که شارحان کویمبرایی [Coimbran commentators] در چارچوب ابتنا و نه در چارچوب سرریز کردن شرح کرده‌اند به تعریف ترجیحی خود می‌رسد: "علت آن است که چیزی فی‌نفسه بر آن مبتنی است".
نادرست: سوارز، با استفاده از تعریفی که شارحان کویمبرایی [ Coimbran commentators]در چارچوب ابتنا و نه در چارچوب سرریزکردن شرح کرده‌اند، به تعریف ترجیحی خود می‌رسد:" علت آن است که چیزی فی‌نفسه بر آن مبتنی است" .
شیوۀ ارجاع‌دهی
 به مقاله یا کتابی که یک نویسنده دارد به این صورت ارجاع دهید:
در متن:
(نام‌خانوادگی نویسنده، سال نشر: شماره صفحه یا صفحات)
مثال: 
(رشیدیان، 1400: 270)
در فهرست منابع:
کتاب: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (سال نشر)، عنوان کتاب، ناشر
مثال: رشیدیان، عبدالکریم (1400)، هوسرل در متن آثارش، نشر نی
مقاله: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (سال نشر)، "عنوان مقاله"، نام مجله، دوره (شماره)، صفحۀ آغاز مقاله-صفحۀ پایان مقاله
مثال: پودینه، محمدعلی (1400)، "مشکل دیو پلید جدید علیه درون‌گرایان"، شناخت، 14(2)، 33-52
درموردِ کتاب‌هایی که به فارسی ترجمه شده‌اند نام مترجم به‌عنوانِ استناد درون متنی ذکر نمی‌شود و فقط نام‌خانوادگی نویسنده اصلی همراه با تاریخ انتشار اثر در داخل کشور خواهد آمد.
در متن: (نام خانوادگی نویسندۀ اصلی، سال نشر ترجمۀ فارسی: شمارۀ صفحه)
مثال: (کیکگور، 1399: 83)
در فهرست منابع: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (سال نشر)، عنوان کتاب، ترجمۀ نام و نام خانوادگی مترجم، ناشر
مثال: کیرکگور، سورن (1399)، مفهوم آیرونی (با ارجاع مدام به سقراط)، ترجمۀ صالح نجفی، نشر مرکز
 به مقاله یا کتابی که دو نویسنده دارد به این صورت ارجاع دهید:
در متن:
(نام‌خانوادگی نویسندۀ اول و نام‌خانوادگی نویسندۀ دوم، سال نشر: شماره صفحه یا صفحات)
مثال: (احمدی گیوی و انوری، 1401: 140)
در فهرست منابع:
کتاب: نام‌خانوادگی نویسندۀ اول، نام نویسندۀ اول؛ نام‌خانوادگی نویسندۀ دوم، نام نویسندۀ دوم؛ (سال نشر)، عنوان کتاب، ناشر
مقاله: نام‌خانوادگی نویسندۀ اول، نام نویسندۀ اول؛ نام‌خانوادگی نویسندۀ دوم، نام نویسندۀ دوم (سال نشر)، "عنوان مقاله"، نام مجله، دوره (شماره)، صفحۀ آغاز مقاله-صفحۀ پایان مقاله
 به مقاله یا کتابی که بیش از دو نویسنده دارد به این صورت ارجاع دهید:
در متن:
(نام‌خانوادگی نویسندۀ اول و همکاران، سال نشر: شماره صفحه یا صفحات)
مثال: (سلمانی و همکاران، 1401: 140)
در فهرست منابع:
کتاب: نام‌خانوادگی نویسندۀ اول، نام نویسندۀ اول؛ نام‌خانوادگی نویسندۀ دوم، نام نویسندۀ دوم؛ نام‌خانوادگی نویسندۀ سوم، نام نویسندۀ سوم (سال نشر)، عنوان کتاب، ناشر
مثال: وحیدی، حمید؛ غلامی، سعید؛ رحمانی، علی (1401)، روان‌شناسی عمومی، نشر قو 
مقاله: نام‌خانوادگی نویسندۀ اول، نام نویسندۀ اول؛ نام‌خانوادگی نویسندۀ دوم، نام نویسندۀ دوم؛ نام‌خانوادگی نویسندۀ سوم، نام نویسندۀ سوم (سال نشر)، "عنوان مقاله"، نام مجله، دوره (شماره)، صفحۀ آغاز مقاله-صفحۀ پایان مقاله
مثال: سلمانی، یاسمن؛ سنایی، علی؛ علمی، قربان (1399)، "بررسی تحلیلی تجربۀ عرفانی در روان‌شناسی فرافردیِ استانسیلاو گراف"، شناخت، 13(2)، 73-93

 به دانشنامه‌های اینترنتی به این صورت ارجاع دهید:
نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار)، مدخل، نام دانشنامه، قابل‌بازیابی از نشانی
لینک نشانی اینترنتی
مثال فارسی:
مرادی، لیلا (1401)، فضل‌الله رضا، دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، قابل‌بازیابی از نشانی


https://www.cgie.org.ir/fa/article/268226/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%8C-%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87

مثال انگلیسی:


Kraut, Richard (2004, Mar 20). Plato. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from https://plato.stanford.edu/entries/plato/

 به پایان‌نامه‌ها به این صورت ارجاع دهید:
نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال نشر)، عنوان پایان‌نامه، مقطع، عنوان گروه، عنوان دانشکده، نام دانشگاه 
مثال: پناهی، پوریا (1399)، مسئلۀ منشأ و اجتناب‌ناپذیری متافیزیک در فرافلسفه: مطالعۀ موردی دیالکتیک عقل محض بر پایۀ تفسیر مارکوس ویلاشک، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی
نکات مهم: 
اگر به یک منبع چند بار استناد داده می‌شود، لازم است هر بار نام نویسنده و سال انتشار ذکر گردد و از عبارت "همان" یا "ibid" استفاده نشود. شایان ذکر است که حتماً مشخصات کامل هر منبعی که در داخل متن بدان ارجاع داده شد باید در فهرست منابع آورده شود. 
در فهرست منابع فقط منابعی را ذکر کنید که در متن به آنها ارجاع داده‌اید و از ذکر منابعی که در متن از آنها استفاده نکرده‌اید بپرهیزید.
اگر نویسنده در یک سال بیش از یک اثر منتشر کرده است، ازطریقِ حروف الفبا آن آثار را از هم متمایز کنید. 
مثال در متن: (سمیعی، 1399الف: 43) 
مثال در فهرست منابع: سمیعی، کاظم (1399الف)، درخت معرفت، نشر کبوتر

- مقاله‌‏های رسیده توسط گروه دبیران مجله با همکاری متخصصان و افراد صاحب نظر، داوری شده و در صورت تأیید، با رعایت نوبت به چاپ خواهند رسید.

- مقاله‌‏های پذیرفته نشده، برگشت داده نخواهند شد.

 

* نگارنده مسئول مکاتبات باید فرم تعهدنامه را که به امضای کلیه همکاران مقاله رسیده است، همراه با مقاله ارسال کند.

 

** مقالاتی که بر اساس راهنمای تهیه مقاله برای فصلنامه شناخت تهیه نشده و با مندرجات این راهنما مطابقت نداشته باشند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

 

***  تقدیر و تشکر (این مقاله از حمایت هیچ‌یک از نهاد و سازمانی استفاده نکرده است) 

 

هزینۀ چاپ:  در صورت پذیرش نهایی مقاله 600 هزار تومان بابت چاپ از نویسنده اخذ خواهد شد. (در صورت پذیرش نهایی مقاله - مصوب ۱۴۰۰)

 

  • داشتن شناساگر ارکید برای تمامی نویسندگان الزامی است. از اینجا (https://orcid.org/register) می توانید ثبت نام کنید.

دانلود فایل راهنمای نویسندگان