مجله فلسفی «شناخت» در دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه شهید بهشتی منتشر می‌شود. این مجله مقاله‌هایی را منتشر می‌کند که به هیچ نشریه دیگری در داخل یا خارج ارسال نشده یا در آن به چاپ نرسیده باشد. این مقالات می‌باید در حوزه‌های فلسفی، به‌ویژه در زمینه مسائل معرفت‌شناسی و شناخت باشند.

1. مسئله­ محور بودن مقاله و طرح پرسش مشخص، نو بودن موضوع مقاله و داشتن حرف تازه، بیان دستاورد یا نتیجه مقاله و ذکر اهمیت آن، رعایت اصول روش‌شناسی و ساختار مقالات علمی پژوهشی(چکیده، کلیدواژه‌ها، مقدمه یا طرح مسئله، متن مقاله، نتیجه‌گیری، فهرست منابع)، اعتبار و کفایت منابع مورد استفاده، نحوه نگارش فارسی مقاله و رعایت اصول ویرایشی، از موارد مورد توجه داوران مجله شناخت است.                                                         

2. انتخاب عنوان مقاله متناسب با محتوا و مسئله محوری در مقاله صورت گیرد.

3. از واژگان تخصصی رایج و معادل آنها در رشتة مورد نظر استفاده شود.

4. مقاله براساس منابع تا حد امکان جدید تدوین شود و به لحاظ اخلاق علمی، منابع استفاده شده به‌صراحت در متن مقاله مشخص شده باشند.

5. ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه پند در پایگاه اینترنتی دانشگاه شهید بهشتی صورت می‌گیرد. به این منظور با مراجعه به آدرس این سامانه و عضویت در آن، یک نسخه از مقاله که بدون نام نویسنده و مشخصات او باشد را بارگذاری نمایید. هم‌چنین در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده دارد، نویسنده مسئول مشخص شود.

6. حجم مقاله ارسالی حداکثر 8000 کلمه باشد.

شیوه نگارش مقاله

مقاله دارای بخش‌های زیر است:

1. عنوان مقاله (فارسی و انگلیسی)

2. نام، نام خانوادگی و نام دانشگاه نویسنده/ نویسندگان

3. چکیده (فارسی و انگلیسی). در این قسمت، مطالب اصلی مقاله به صورت فشرده (فارسی بین 150 تا 200 کلمه، انگلیسی 500 تا 700 کلمه) بیان می‌شود.

4. واژگان کلیدی. از میان واژه‌های اصلی مقاله، بین 3 تا 7 واژه مشخص می‌شوند.

5. متن مقاله. شامل محورهای اصلی و فرعی مربوط به موضوع، با عنوان‌های متمایز است.

6. نتایج. تدوین یافته‌ها، بحث و جمع‌بندی مطالبی است که نویسنده در متن مقاله بیان می‌کند.

7. یادداشت‌ها. توضیحات و ارجاعات، همه به صورت پانوشت می‌آید و شماره آنها به شکل پیاپی در متن ذکر می‌شود.

8. ذکر منابع در پانوشت‌ها، به صورت زیر تدوین می‌شود:

نام‌خانوادگی (شهرت)، سال انتشار اثر، دو نقطه، شماره صفحه. مثال: ابراهیمی 1378: 22.

9. منابع پایانی به صورت زیر تدوین می‌شود:

الف. منابع فارسی و عربی بدون ذکر شماره و به ترتیب حروف القبا، و پس از آن منابع به زبان‌های دیگر به همان صورت.

ب. کتاب

نام خانوادگی (شهرت)، نام، نام کتاب (ایتالیک)، محل نشر، ناشر سال نشر.

ج. نشریه

نام خانوادگی (شهرت)، نام، نام مقاله (درون گیومه) نام نشریه (ایتالیک)، شماره نشریه، صفحات مقاله (از ص تا ص)، سال نشر.

د. مجموعه مقالات

نام خانوادگی، نام، عنوان اثر، نام مجموعه مقالات (ایتالیک) نام گردآورنده، محل نشر، ناشر، سال نشر.

هـ. سایت‌های اینترنتی

نام خانوادگی، نام، عنوان (درون گیومه)، نام و نشانی اینترنتی (ایتالیک)، تاریخ.

 ویژگی‌هایی که نویسندگان مجله باید رعایت کنند عبارت اند از : میزان تناسب موضوع مقاله با موضوعات مورد توجه دوفصلنامه «فلسفی» شناخت، به‌‎ویژه در زمینه مسائل معرفت‌شناسی، مسئله­‌محور بودن مقاله و طرح پرسش مشخص در مقاله، نو بودن موضوع مقاله و داشتن حرف تازه، بیان دستاورد یا نتیجه مقاله و ذکر اهمیت آن، رعایت اصول روش­‌شناسی و ساختار مقالات علمی پژوهشی(چکیده، کلیدواژه‌ها، مقدمه(طرح مسئله)، متن مقاله، نتیجه‌گیری، فهرست منابع)، اعتبار و کفایت منابع مورد استفاده، نحوه نگارش فارسی مقاله و رعایت اصول ویرایشی.