سردبیر


اصغر واعظی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


رضا اکبریان دانشیار گروه فلسفة دانشگاه تربیت مدرس

فلسفه و کلام اسلامی

  • akbarianmodares.ac.ir
  • 82884645

اعضای هیات تحریریه


محمد ایلخانی استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

فلسفه یونان و قون وسطی

اعضای هیات تحریریه


شهرام پازوکی دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


نصرالله حکمت استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

اعضای هیات تحریریه


محمود خاتمی استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران

فلسفه جدید

  • khatamut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عبدالکریم رشیدیان دانشیار گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

فلسفه جدید و معاصر

  • a-rashidiansbu.ac.ir
  • 021-29902470​

اعضای هیات تحریریه


منوچهر صانعی دره‌بیدی استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

فلسفه جدید

اعضای هیات تحریریه


ضیاء موحد استاد مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

فلسفه

  • szia110yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ایگور هنزل دانشیار دانشگاه کومنیوس اسلواکی

مدیر داخلی


امیر حسین ساکت عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

فلسفه

مدیر فنی


ملیحه طرقی جعفری کارشناس IT

فناوری اطلاعات

  • majafariiripp.ir