فرایند پذیرش مقالات

ارزیابی اولیۀ مقاله توسط سردبیر . - بازه زمانی: یک هفته (دریافت مفاله تا بررسی اولیه)
پس از ثبت مقاله در سامانه توسط نویسنده/نویسندگان، مقاله به طور اجمالی و به لحاظ ساختاری توسط سردبیر بررسی می گردد. بر اساس ساختار و سایر موارد کیفی، برخی مقالات به دلیل نداشتن معیارهای لازم مردود اعلام می شوند.

داوری تخصصی مقاله - بازه زمانی: ۳ الی ۴ هفته
با حفظ محرمانگی اطلاعات نویسندگان و داوران (روند داوری دو سویه ناشناس)، مقاله به دو داور برجسته در حوزۀ پژوهش ارسال می‌گردد. براساس نظر داوران و تصمیم هیأت تحریریه امکان ارسال مقاله برای داور سوم وجود دارد.


تصمیم‌گیری نهایی
 - بازه زمانی: ۱ هفته

پذیرش مقالات پس از داوری به سه شکل زیر است:

  • از نویسندگان درخواست می شود در صورت پذیرش رسمی مقاله برای چاپ توسط هیئت تحریریه، مبلغ 6.000.000 ریال ایرانی (6000000 تومان) بپردازند. مقالات به صورت زیر پذیرفته می شوند:
  • پذیرش به شکل موجود بدون اعمال هرگونه تغییر.
  • پذیرش پس از اعمال بازنگری جزیی
  • پذیرش پس از اعمال بازنگری کلی
  • رد مقاله

نکته:

داوری و حتی اعمال اصلاحات بر اساس نظر داوران تخصصی نشریه لزوماً به معنای پذیرفته شدن مقاله نیست.