خلاصه استاندارد: kj

ترتیب و توالی انتشار: دو فصلنامه - خرداد / آذر

آغاز انتشار: ۱۳۸۷

زبان انتشار: فارسی

سیاست داوری: هم‌تراز دوسوکور

نرخ پذیرش: 43درصد (شش ماه دوم ۱۳۹۹)

هزینۀ داوری و چاپ: ۱۰۰ هزار تومان بابت داوری مقاله در ابتدا دریافت می‌شود و در صورت پذیرش نهایی ۳۰۰ هزار تومان بابت چاپ از نویسنده اخذ خواهد شد. (در صورت پذیرش نهایی مقاله - مصوب ۱۴۰۰)

میانگین زمان داوری: ۴-۶ ماه

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات / GOLD Open Access

رتبه در سامانه ISC سال ۱۳۹۷: 

نشریه شناخت به شکل کامل از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می نماید. لذا درراستای علمیاتی نمودن قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، مقالات ارسالی توسط سامانه مشابهت ‌یاب <سمیم نوربررسی می شوند. 

توجه:

  • ارسال فایل تکمیل شده <تعارض منافع> و <تعهدات نویسندگان> الزامی است.
  • به استحضار می رساند با توجه به سیاست کلی نشریه مبنی بر ایجاد فرصت برای کلیه دانش پژوهان میهن عزیزمان، تا اطلاع ثانوی از بررسی مقالات ارسالی توسط نویسندگان تکراری (Multiple submission) معذوریم. 
علمی - پژوهشی
نظریۀ تشابه سوآرز و قرابت آن با اشتراک معنایی

بهنام اکبری؛ احمد علی اکبر مسگری

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 7-29

چکیده
   در این مقاله برآنیم تا به بررسی نظریۀ تشابه نزد سوآرز بپردازیم. سوآرز، از یک سو، به وحدت مفهوم «موجود» باور دارد و آن را حافظ وحدت موضوع دانش مابعدالطبیعه می‌داند، چون که بر اساس اصلی ارسطویی هر دانشی باید دربارۀ موضوعی واحد باشد و بدان سبب که سوآرز خداوند، عقول و مخلوقات را ذیل مفهوم «موجود به ماهو موجودِ واقعی» از موضوعات ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نقد و تحلیل پارادوکس تلقین

محسن بهلولی فسخودی

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 31-54

چکیده
  : تلقینْ عملِ القا و انتقالِ عقاید به دیگری است که موجب می‌شود شخصی که به او تلقی شده آرا و ایده‌های ابرازشده را مصون از خطا و بازنگری بپندارد. نادیده‌انگاشتنِ شواهد و ادلۀ مخالف موجبِ تضعیفِ قوۀ استدلال و عقلانیت و بروز جزم‌اندیشی خواهد شد. اما رویکردهای ضدتلقین نیز در ترویج و بسط دیدگاه‌های بنیادین خود از روش‌های تلقینی بهره می‌برند. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
افسون‌زدگی سوژه‌های هیستریک در دوران پساحقیقتِ کرونا و رسانه‌های مجازی

سروناز تربتی

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 55-75

چکیده
  مقالۀ حاضر با مفهوم پساحقیقت در معنای نیچه‌ای آغاز می‌شود و با مفهوم افسون‌زدگی در شکل دلقک نیچه خاتمه می‌یابد. ضمن شرحِ چگونگیِ رویاروییِ انسانِ امروزی با پساحقیقت، همچون حقیقتی ناحقیقی در دوران کرونا، و متمایزکردنِ مفهوم پساحقیقت از آنچه رسانه‌ها خبر جعلی می‌نامند، پرسش‌های تحقیق این‌چنین مطرح می‌گردند که در رویارویی با ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
شرح برندم از معطوف‌بودگی قصدی

مهدی جنگجو؛ حسین واله

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 77-96

چکیده
  ادعای اصلی برندم این است که بُعدِ بازنمودیِ زبان (معطوف‌بودگیِ قصدی) ریشه در بُعدِ اجتماعیِ زبان دارد و منعکس‌کنند‌ۀ آن است. برندم مدعی است که تحلیل او از کارکردِ بیانیِ عبارتِ «دربارۀ» در اسنادهایِ جهتِ شیء ادعای اصلی او را تأیید می‌کند. تفسیر انقباض‌گرایانه منکر این است که عبارت «دربارۀ» ویژگی‌ای را به حالات ذهنی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
آرنت؛ خود و ارادۀ خودانگیخته

ماریا وحیدزاده؛ مالک حسینی

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 97-117

چکیده
  بخش عمدۀ نظرات آرنت دربارۀ «اراده» در آخرین اثر او یعنی حیات ذهن آمده است که بیشتر به تاریخ اراده، یعنی تجربه‌ و تلاش‌های فیلسوفان برای نوشتن دربارۀ این تجربه‌ها، اختصاص دارد. حکم آرنت تقریباً دربارۀ همۀ این تلاش‌ها این است که آن‌ها نتوانسته‌اند حق تجربه‌های موردنظر را ادا کنند و این شکست ریشه در سوگیری در تفکر دارد؛ بنابراین، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اهمّیت لامسه در فلسفۀ متقدّم هردر

بردیا حیدری؛ اصغر واعظی

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 119-138

چکیده
   هدفِ این مقاله کاوش دربارۀ اهمیتِ کانونیِ لامسه در فلسفۀ اولیۀ یوهان گوتفریت هردر، فیلسوفِ آلمانیِ سدۀ هجدهمِ میلادی است. با این قصد، در طولِ متن، وجوهی از تأمّلاتِ هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانۀ فلسفۀ دورانِ جوانیِ او بررسی می‌شود. با‌این‌حال، راهبرِ راستینِ این پژوهش نقشی است که لامسه در آموزۀ استتیک هردر ایفا می‌کند، آموزه‌ای ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اراده باوری مستقیم

فاطمه عرب گورچوئی؛ زهرا خزاعی؛ محسن جوادی

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 139-161

چکیده
  اراده باوری مستقیم مدعی است که همه یا برخی از حالات مربوط به باورهای ما، یعنی شکل‌دهی، حفظ، توجیه و تعلیق داوری‌های ما، تحت کنترل ارادی مستقیم ما قرار دارد. پیروان این دیدگاه هر یک بر طبق مبانی فکری خود بر نقش مهم اراده تأکید نموده و به‌نوعی بر فاعلیت فرد از منظر معرفتی اصرار می‌ورزند. پژوهش حاضر ضمن تحلیل آرای برخی از معرفت شناسانی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
عینیت و شرایط امکان آن از منظر مرلوپونتی

سمیه رفیقی

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 163-187

چکیده
  : از نظر مرلوپونتی، قصدیتی که هوسرل از آن سخن می‌گوید نشان‌دهندۀ عمل تأمل و عینیت‌بخش آگاهی‌ای است که از بالا تجربیات قوام‌یافته را به‌منزلۀ عین برای سوژه بررسی می‌کند. درنتیجۀ این قصدیت، مواجهۀ پیشاتأملی و قوام‌بخش با جهان غیرممکن و وحدتِ پیشاحملیِ سوژه و عین پنهان می‌ماند. پس، برای حل این مشکل بایستی قصدیتی را به‌منزلۀ قصدیت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اندیشه سیاسی ماکیاولی و تاثیر آن در تکوین پدیدارشناسی روح هگل

مصطفی عابدی؛ محسن باقرزاده مشکی باف؛ محمد اصغری

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 189-212

چکیده
  ماکیاولی با کشف واقعیت مؤثر و سپس، ایجاد نسبت میان واقعیت مؤثر با مفاهیمی چون مناسبات انسانی، ملت و نجات میهن، موفق می‌شود تفسیری جدید از اخلاق، فضیلت و نسبت آن با واقعیت زندگی ارائه دهد و تصور سنتی از اخلاق را در نسبت با زندگی دگرگون سازد. او با قراردادنِ مناسبات انسانی و مصلحت عمومی در اکتشاف قانون اخلاقی، زمینه را برای تصور هگل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی فلسفۀ اسلامی
ضرورت مطلقه و نسبت آن با امکان فقری در اندیشۀ ابن‌سینا و ملاصدرا

غلامحسین عمادزاده؛ فرزاد فرشید

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 213-230

چکیده
  در این مقاله جهات در منطق ابن‌سینا، انواع ضرورت و ضرورت مطلقه و همچنین رابطۀ معنای منطقی و فلسفیِ جهات بررسی می‌شود. در ادامه، تفسیر ملاصدرا از ضرورت مطلقه و تعبیر آن به‌ضرورت ازلی موردبحث قرار می‌گیرد و نتایج فلسفی‌ای که صدرا از طرحِ این ضرورت گرفته برجسته می‌شود و مشخص می‌گردد که ضرورت در هلیات بسیطه از نوع ضرورت ازلی و ضرورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ریاضیات لایبنیتسی و زیبایی‌شناسی منفی

سجاد ممبینی

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 231-250

چکیده
  ظریۀ انتقادی را همواره فلسفه و جامعه‌شناسیِ معاصر به‌مثابۀ چیزی متعیَّن و «شناخته‌شده» درک کرده‌اند که ریشه‌های اصلیِ خود را در منفیّت هگلی-مارکسی می‌یابد. اما کمتر به این مسئله توجه شده که آیا می‌توان تبارهای نظری دیگری نیز برای آن شناسایی نمود؟ لایبنیتس را می‌توان فیلسوفی دانست که، از دریچۀ فلسفۀ دیفرانسیلی خود، تأثیری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
جایگاه دادۀ هیولایی در پدیدارشناسی استعلایی هوسرل

مرتضی نوری

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 251-277

چکیده
  ظریۀ دادۀ هیولایی نقشی مهم در پدیدارشناسی استعلایی هوسرل ایفا می‌کند. هوسرل، با تکیه بر این نظریه، شاکله‌ای دوگانه از هیولای حسی و مورفۀ قصدی تدارک می‌بیند که امکان حل مسائل بسیاری را در نظریۀ ادراک و قصدیت فراهم می‌آورد. در مقابل، برخی از پدیدارشناسان و مفسران هوسرل، ازجمله سارتر، مرلوپونتی، کوینتین اسمیث، آرون گوریچ و سوکولوفسکی، ...  بیشتر

عالم مثال و نظام نوری شیخ اشراق

زهرا عسلی؛ حسن بلخاری قهی؛ مهدی حسینی؛ عباس ذهبی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 117-130

چکیده
  الم مُثُلِ معلّقه به‌عنوان رابط میان دو عالم معقول و عالم محسوس در حکمت اشراق از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. سهروردی اولین حکیمی است که در فلسفۀ اسلامی از عالم مثال سخن می‌گوید. این عالم در فلسفۀ سهروردی کارکردهای زیادی دارد و بسیاری از عجایب عالم از جمله قیامت و رستاخیز، معجزات پیامبران و کرامات اولیا را توجیه می‌کند. در این تحقیق، ...  بیشتر

آگامبن و فوکو: حاکمیت یا قدرت؟ (مقایسه اندیشه‌های آگامبن و فوکو درباب قدرت و زیست‌سیاست)

Hamidreza Mahboobi Arani؛ عباس جمالی

دوره 13، شماره 1 ، مرداد 1399

چکیده
  فلسفه سیاسی آگامبن تاثیر عمیقی از اندیشه­های سیاسی میشل فوکو پذیرفته است. آگامبن نیز همچون فوکو سیاست معاصر غربی را نوعی زیست­سیاست می داند که زندگی (زیست) را ابژه خود قرار داده است. اما با وجود این نظر مشترک و تأکید آگامبن به اینکه در راستای تصحیح و تکمیل اندیشه­های فوکو گام بر می­دارد، به نظر می­رسد که اختلافات عمیقی نیز میان ایشان ...  بیشتر

زمان و مکان در اندیشه ارسطو و سهروردی

عزیزالله افشار کرمانی؛ فاطمه بابامرادی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 37-50

چکیده
  بحث زمان و مکان از جمله مباحث ریشه‌دار و سنتی در تاریخ فلسفه است که در طول تاریخ اندیشه بشر، ذهن فلاسفه را از دوران یونان باستان به خود مشغول کرده چنان که آراء و اقوال بسیاری در این باب ابراز کرده‌اند. فلاسفه اسلامی نیز به سهم خود و به تأثیر از فیلسوفان یونان باستان به ویژه ارسطو، نظراتی در این باره ارائه کرده‌اند. ارسطو بحث از مکان ...  بیشتر

دلوز - گتاری و پست مدرنیسم: رویکردی انتقادی به سیاست زیباشناختی

محمدزمان زمانی جمشیدی

دوره 13، شماره 1 ، مرداد 1399

چکیده
  رسش پیش روی این مقاله ساده است: نسبت میان اندیشه ژیل دلوز-  فلیکس گتاری و پست­مدرنیسم چیست؟ پست­مدرنیسم از این دو چه بهره­ای برده یا می­تواند ببرد؟ اگر تعریف فردریک جیمسون از پست­مدرنیسم به عنوان منطق فرهنگی سرمایه­داری متأخر را بپذیریم، آنگاه آیا دلوزیسم- به تعبیر اسلاوی ژیژک- یکی از ایدئولوژیهای سرمایه­داری دیجیتالی است؟ و به چه ...  بیشتر

معانی عقل در فلسفة فارابی

رضا اکبریان؛ نجمه‌السادات رادفر

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  طرح نظریه‌های گونه گون در تبیین «نظریة عقل» در اندیشه فیلسوف بر جسته‌ای همچون ابو نصر فارابی، مؤسس فلسفه اسلامی، موجب ابهام، تداخل و تعارض آراء گردیده و ضرورت پژوهشی عمیق توأم با تبیین نظریة صحیح را هویدا می‌گرداند. بر این پایه، نگارندة این مقاله می‌کوشد با تشریح ابعاد مختلف نگاه فارابی در مورد عقل و بررسی و تحلیل آن طی سه گفتار، ...  بیشتر

ابر واژگان