چیستی و جایگاه «پرسش» در آثار متقدم هیدگر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

«پرسش هستی» مشهورترین دغدغه مارتین هیدگر در سراسر دوران حیات فکری او است. این پرسش بنا بر روایت خود او، از آغازین گام­ها تا لحظه مرگ پیوسته توجه فیلسوف فرایبورگ را به خود معطوف داشت و تمام آثار و نوشته­های او را می­توان بر زمینه این پرسش نگریست. اما فهم دامنه معنایی و ساختار صوری پرسش هستی، متوقف به درک دقیق چیستی پدیدار «پرسش» در هیدگر و نحوه ارتباط آن با هستی و انسان است. بر این اساس، مقاله حاضر بر آن است تا با طرح افق معنایی عام «پرسش» در تاریخ فلسفه، رویکرد هیدگر را به این عامل بنیادین روشن سازد تا از این طریق، در پژوهش­های دیگر، نور بیشتری بر «پرسش هستی» در آثار او افکنده شود. در این مسیر، ابتدا اهمیت، چیستی و محوریت پرسش در تاریخ فلسفه به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در ادامه، پس از طرح تصور هیدگر از این پدیدار در رساله هستی و زمان، نحوه تکوین این تحلیل در آثار متقدم او در چارچوبی واحد بررسی خواهد شد. در نهایت، ارتباط پرسش هستی با انسان، و گذرناپذیری آن، به عنوان ویژگی بنیادین دازاین پایان­بخش تحلیل خواهد بود.

عنوان مقاله [English]

The Nature and Role of Questioning in early Heidegger

نویسندگان [English]

 • Ahmad Ali Heydari 1
 • Ali Hatamian 2
1 Associated professor, Department of philosophy, Allameh Tabtaba’i University
2 PHD Candidate in Philosophy, Allameh Tabtaba’i University
چکیده [English]

"Question of Being" is Martin Heidegger's most famous concern throughout his intellectual life. This question, according to his own narrative, has started from the very beginning to the moment of his death, and all of his writings can be traced back to this question. However, understanding the meaning, significant and formal structure of the question of being, is essentially based on an understanding of the way Heidegger use the Phenomenon of "question" and its relation to the essence of human beings. The present paper’s goal is to illuminate Heidegger's approach to this fundamental element by laying down the general meaning horizon of "question" in the history of philosophy, so that the how and why of using “Question” in his early works come to light. To do this, first, the significance, the nature and the central role of the question in the history of philosophy will be briefly examined, and then, after discussing Heidegger's conception of this phenomenon in Being and Time, and his early courses, formulation of Questioning will be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Being
 • Dasein
 • Question
 • Seinsfrage
 • Phenomenon
 • Being and Time
 • Leitfrage
 • Grundfrage
 1. افلاطون. (1384). منون. در مجموعه آثار (جلد دوم). تهران: خوارزمی.
 2. دکارت, رنه (1381). تأملات در فلسفه اولی. (ا. احمدی، مترجم) تهران: سمت.
 3. کانت، ایمانوئل. (1362). سنجش خرد ناب. (م.ش. ادیب‌سلطانی، مترجم). تهران: امیرکبیر.
 4. هیدگر, مارتین. (1389). هستی و زمان. (ع. رشیدیان, مترجم) تهران: نشر نی.
 5. Blok, V. (2015). Heidegger and Derrida on the Nature of Questioning:Towards the Rehabilitation of Questioning in Contemporary Philosophy. The Journal of the British Society for Phenomenology, 46:4, 307-322.
 6. Boudier C.S. (1983) Husserl and the Logic of Questions. In: Tymieniecka AT. (eds) The Phenomenology of Man and of the Human Condition. Analecta Husserliana (The Yearbook of Phenomenological Research), vol 14.
 7. Dahlstrom, D. O. (2013). The Heidegger Dictionary. Bloomsbury Academic, 2013.
 8. Heidegger, M. (1999). Ontology - The Hermeneutics of Facticity. Indiana: Indiana University Press.
 9. Heidegger, M. (2000). Introduction to Metaphysics. (G. F. Polt, Trans.) New Haven & London: Yale University Press.
 10. Heidegger, M. (2000). The Idea of Philosophy and the Problem of Worldview. New York: The Athlone Press.
 11. Heidegger, M. (2005). Introduction to Phenomenological Research.)Daniel Dahlstrom Trans.). Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
 12. Hubick, Joel (2018). Heretical Hindsight: Patočka’s Phenomenology as Questioning Philosophy. Journal of the British Society for Phenomenology_ 49 (1):36-54.
 13. Zillober, K. (n.d.). Frage. In J. Ritter, Historisches Wörterbuch der Philosophie.