دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 82، مرداد 1399 
خلاقیت هنری در حکمت اشراق سهروردی

بهروز عوض پور؛ نادر شایگان فر؛ بهمن نامورمطلق