آگامبن و فوکو: حاکمیت یا قدرت؟ (مقایسه اندیشه‌های آگامبن و فوکو درباب قدرت و زیست‌سیاست)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

فلسفه سیاسی آگامبن تاثیر عمیقی از اندیشه­های سیاسی میشل فوکو پذیرفته است. آگامبن نیز همچون فوکو سیاست معاصر غربی را نوعی زیست­سیاست می داند که زندگی (زیست) را ابژه خود قرار داده است. اما با وجود این نظر مشترک و تأکید آگامبن به اینکه در راستای تصحیح و تکمیل اندیشه­های فوکو گام بر می­دارد، به نظر می­رسد که اختلافات عمیقی نیز میان ایشان وجود دارد. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که دیدگاه دو متفکر درباب قدرت و زیست­سیاست چگونه است و چطور می­توان پذیرفت که اندیشه سیاسی آگامبن در راستای تفکر سیاسی فوکو  قابل تعریف است؟ لذا با بررسی دو مفهوم زیست­قدرت و زیست­سیاست در آثار این دو متفکر روشن خواهد ساخت که خاستگاه نظریه سیاسی آگامبن دقیقاً در دل تحلیل­های فوکو نهفته است هرچند از نظر آگامبن، نمونه­های عینی زیست­قدرت در قرن بیستم، یعنی دولت­های مدرن و مخصوصا نازیسم، نشان می­دهند که زیست قدرت و حاکمیت چنانکه فوکو و دیگرانی پنداشته‌اند از هم جدا نبوده­ بلکه از ابتدا قرین هم بوده و این ویژگی در قرن بیستم به اوج خود می­رسد. بدین روی تصحیح و تکمیل اندیشه های فوکو منطقاً آگامبن را وادار به بازگشت به خوانش حقوقی قدرت می­کند اما این بار در بستر زیست‌سیاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

آگامبن و فوکو: حاکمیت یا قدرت؟ (مقایسه اندیشه‌های آگامبن و فوکو درباب قدرت و زیست‌سیاست)

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Mahboobi Arani
 • عباس جمالی
University of Tarbiat Modares
چکیده [English]

فلسفه سیاسی آگامبن تاثیر عمیقی از اندیشه‌های سیاسی میشل فوکو پذیرفته است. آگامبن نیز همچون فوکو سیاست معاصر غربی را نوعی زیست‌سیاست می داند که زندگی (زیست) را ابژه خود قرار داده است. اما با وجود این نظر مشترک و تأکید آگامبن به اینکه در راستای تصحیح و تکمیل اندیشه‌های فوکو گام بر می‌دارد، به نظر می‌رسد که اختلافات عمیقی نیز میان ایشان وجود دارد. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که دیدگاه دو متفکر درباب قدرت و زیست‌سیاست چگونه است و چطور می‌توان پذیرفت که اندیشه سیاسی آگامبن در راستای تفکر سیاسی فوکو قابل تعریف است؟ لذا با بررسی دو مفهوم زیست‌قدرت و زیست‌سیاست در آثار این دو متفکر روشن خواهد ساخت که خاستگاه نظریه سیاسی آگامبن دقیقاً در دل تحلیل‌های فوکو نهفته است هرچند از نظر آگامبن، نمونه‌های عینی زیست‌قدرت در قرن بیستم، یعنی دولت‌های مدرن و مخصوصا نازیسم، نشان می‌دهند که زیست قدرت و حاکمیت چنانکه فوکو و دیگرانی پنداشته‌اند از هم جدا نبوده‌ بلکه از ابتدا قرین هم بوده و این ویژگی در قرن بیستم به اوج خود می‌رسد. بدین روی تصحیح و تکمیل اندیشه های فوکو منطقاً آگامبن را وادار به بازگشت به خوانش حقوقی قدرت می‌کند اما این بار در بستر زیست‌سیاست.

کلیدواژه‌ها [English]

 • فوکو
 • آگامبن
 • زیست‌قدرت
 • زیست‌سیاست
 • زندگی برهنه
 • وضعیت استثنایی
 1. آگامبن، جورجو، و دیگران (1389)؛ قانون و خشونت (مجموعه مقالاتی از آگامبن، دریدا، آرنت و ...)، گزینش، ویرایش و ترجمه مراد فرهادپور، صالح نجفی و ... ، انتشارات رخ‌داد نو، چاپ نخست.
 2. ---- ----- (1389)؛ قانون و خشونت، قدرت حاکم و حیات برهنه(بخش نخست کتاب هومو ساکر)، ترجمه مراد فرهادپور و امید مهرگان، در قانون و خشونت.
 3. ---- ----- (1390)؛ وسایل بی‌هدف، یادداشت‌هایی درباب سیاست، ترجمه امید مهرگان و صالح نجفی، نشر چشمه، چاپ دوم.
 4. ---- ----- (1391)؛ زبان و مرگ، درباب جایگاه منفیت، ترجمه پویا ایمانی، نشر مرکز، چاپ نخست.
 5. ---- ----- (1396)، باقی‌مانده‌های آشویتس (شاهد و بایگانی)، ترجمه مجتبی گل محمدی، نشر بیدگل، چاپ نخست.
 6. فوکو، میشل (1382)؛ سوژه و قدرت (موخره بر کتاب دریفوس و رابینو)، ترجمه حسین بشریه، نشر نی، چاپ سوم.
 7. ---- ---- (1386)؛ اراده به دانستن، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر نی، چاپ چهارم.
 8. ---- ---- (1390الف)؛ تئاتر فلسفه (گزیده‌ای از درسگفتارها، کوته نوشت‌‌ها، گفتگو‌ها و...)، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر نی، چاپ دوم.
 9. ---- ----(1390ب)، باید از جامعه دفاع کرد، درسگفتارهای کلژدوفرانس 1975-1976، ترجمه رضا نجف زاده، انتشارات رخداد نو، چاپ نخست.
 10. ---- ---- (1388)؛ مراقبت و تنبیه( تولد زندان)، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر نی، چاپ هشتم.
 11. - بنیامین، والتر(1389الف)؛ عروسک و کوتوله، مقالاتی درباب فلسفه زبان و فلسفه تاریخ، ترجمه مراد فرهاد‌پور و امید مهرگان، نشر گام نو، چاپ سوم.
 12. - ---- ---- (1389ب)؛ نقد خشونت، ترجمه امید مهرگان و مراد فرهاد‌پور، در آگامبن 1389.
 13. - دریفوس، هیوبرت و رابینو، پل(1382)؛ میشل فوکو، فراسوی ساختگرایی و هرمنیوتیک، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ سوم.
 14. - میلز، کاترین (1393)؛ فلسفه آگامبن، ترجمه پویا ایمانی، نشر مرکز، چاپ نخست.
 15. منابع لاتین
 16. - Agamben,Giorgio (1998); Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, trans. by Daniel Heller-Roazen, Stanford University Press.
 17. - ------------------- (1999); Remants of Auschwitz: The Witness and The Archive (Homo Sacer III), trans. by Daniel Heller-Roazen, Zone Books• New York.
 18. - ------------------- (2005a); State of Exception, tran. by Kevin Attell, the University of Chicago Press.
 19. - ------------------- (2005b); The Time That Remains: A Commentary on the Letter to the Romans, trans. by Patricia Dailey, Stanford University Press.
 20. - ------------------ (2009); The Signature of All things: On Method, trans. by Luca D'isanto with Kevin Attell, Zone Books• New York.
 21. - De La Durantaye, Leland (2009); Giorgio Agamben : A Critical Introduction, Stanford University Press.
 22. - Dreyfus, Hubert (2003); Being and Power: Heidegger and Foucault, in: http/socrates.berkeley.edu/hdreyfus/html.
 23. - Foucault, Michel(1980); Power/Knowledge, Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, Trans. by Colin Gordon and others, Pantheon Books.
 24. - ---------------- (1990); Politics, Philosophy, Culture; translated by Alan Sheridan and others .Rutledge.
 25. - Flynn, Bernard(1992); Political Philosophy at the Closure of Metaphysics, Humanities Press.
 26. - Ojakangas, Mika (2005); Impossible Dialogue on Bio-power: Agamben and Foucault, Foucault Studies, No 2. pp 5-28
 27. - Lightbody, Brian(2010); Philosophical Genealogy, An epistemological reconstruction of Nietzsche and Foucault's genealogical method, Peter Lang Punlishing, New York.
 28. - Schmitt, Carl (2005); Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, Trans. by George Schwab, University of Chicago Press.
 29. - Ugilt, Rasmus (2014); Giorgio Agamben: Political Philodophy, Humanities-Ebooks.
 30. - Prozorov, Sergei (2014); Agamben And Politics: A Critical Introduction, Edinburgh University Press Ltd.