دلوز - گتاری و پست مدرنیسم: رویکردی انتقادی به سیاست زیباشناختی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

PhD. Doctorate

چکیده

رسش پیش روی این مقاله ساده است: نسبت میان اندیشه ژیل دلوز-  فلیکس گتاری و پست­مدرنیسم چیست؟ پست­مدرنیسم از این دو چه بهره­ای برده یا می­تواند ببرد؟ اگر تعریف فردریک جیمسون از پست­مدرنیسم به عنوان منطق فرهنگی سرمایه­داری متأخر را بپذیریم، آنگاه آیا دلوزیسم- به تعبیر اسلاوی ژیژک- یکی از ایدئولوژیهای سرمایه­داری دیجیتالی است؟ و به چه معنا یک ایدئولوژی است؟ کوشش ما در این مقاله این است که نشان دهیم چگونه دلوزیسم ( سیاست زیباشناختی؛ سیاست شیزوفرنیک، یا همان اتیکواستتیک دلوز و گتاری) با جهان پست­مدرنیستی امروز هماهنگ می­شود و خصلت انقلابی خود را از دست می­دهد. در این مقاله آشنایی قبلی خواننده با دلوز و گتاری را پیشفرض گرفته­ایم و توجه­مان بیشتر معطوف به نقدها بر دلوز و گتاری و بررسی آنهاست زیرا در اینجا مجال چندانی برای پرداخت مفصل به آراء آن دو وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

دلوز- گتاری و پست‌مدرنیسم: رویکردی انتقادی به سیاستِ زیباشناختی

نویسنده [English]

  • mohammadzaman zamanijamshidi
phd. student
چکیده [English]

پرسش پیش روی این مقاله ساده است: نسبت میان اندیشه ژیل دلوز- فلیکس گتاری و پست‌مدرنیسم چیست؟ پست-مدرنیسم از این دو چه بهره‌ای برده یا می‌تواند ببرد؟ اگر تعریف فردریک جیمسون از پست‌مدرنیسم به عنوان منطق فرهنگی سرمایه‌داری متأخر را بپذیریم، آنگاه آیا دلوزیسم- به تعبیر اسلاوی ژیژک- یکی از ایدئولوژیهای سرمایه‌داری دیجیتالی است؟ و به چه معنا یک ایدئولوژی است؟ کوشش ما در این مقاله این است که نشان دهیم چگونه دلوزیسم ( سیاست زیباشناختی؛ سیاست شیزوفرنیک، یا همان اتیکواستتیک دلوز و گتاری) با جهان پست‌مدرنیستی امروز هماهنگ می‌شود و خصلت انقلابی خود را از دست می‌دهد. در این مقاله آشنایی قبلی خواننده با دلوز و گتاری را پیشفرض گرفته‌ایم و توجه‌مان بیشتر معطوف به نقدها بر دلوز و گتاری و بررسی آنهاست زیرا در اینجا مجال چندانی برای پرداخت مفصل به آراء آن دو وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • اتیکواستتیک- پست مدرنیسم
  • نقشه ی شناختی- انقلاب- سرمایه داری
  1. Badiou, Alain (1999): The Clamor of being, Trans: Louise Burchill, University of Minnesotta Press.
  2. Badiou. Alain (2009): Logics of worlds, Being and Event II, Trans: Alberto Toscano, Continuum.
  3. Hallward, Peter. (2006): Out Of this world, Deleuze and the philosophy of creation, London Verso Books.
  4. Zizek. Slavoj (2004): Organs without Bodies, Deleuze and Consequences, Routledge.