شعرزدگی و دوگانه‌ی اصالت و فرهنگ

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله پس از تمایز نهادن میان دو نوع مواجهه­ی ممکن با طبیعت از حیث زیباشناختی، ذات این تمایز در تاثیر مخصوصی که هنر بر مخاطب خود می­گذارد جستجو شده است. این تاثیر از آن رو که در اساس بیشتر بر مبنای هنر زبانی ایجاد می­شود به شعر منتسب شده و از آن رو که نسبت اصیل و نخستین انسان با جهان و در پی آن ثبات و نظم درونی او را از میان می­برد همچون یک آفت در نظر گرفته شده و در نتیجه «شعرزدگی» نامیده شده است. شعرزدگی در عین حال عاملی برای ایجاد و حفظ فرهنگ قلمداد شده است زیرا امکان درک عواطف و حالات «دیگری» را تسهیل می­کند و این خود به پذیرش و فهم تفاوت­ها و در نهایت امکان شکل­گیری تمدن در معنای دقیق کلمه منجر می­شود. نشان دادن وجود این دوگانه­ی میان اصالت و فرهنگ و نشان دادن اینکه این دوگانه اساسا مبتنی بر رویکردی است که در قبال هنر اتخاذ می­شود غایت اصلی این مقاله است. اما در نهایت طرحی ناقص و اجمالی از افقی برای یک پاسخ ممکن به این دوگانه نیز ارائه می­شود که به امکان شکل­گیری یک فرهنگ عقلی اشاره می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Poetry-stroke and Culture-Authenticity Dilemma

نویسنده [English]

 • Alireza Esmaeilzadeh Barzi
Allame Tabatabaii University
چکیده [English]

The first step in this paper is to differentiating between two possible aesthetic encounter with nature. The core of this difference is located in an effect impressed by art on its audience. The effect, named here Poetry-stroke (being blighted by poetry), is essentially ascribed to poetry because of its linguistic origin and is counted as a blight in respect to demolition caused by it in man-nature (or man-world) authentic relation. Poetry-stroke is at the same time recognized as a powerful operator in generating and sustaining culture. For it is this very blight that facilitate the possibility of comprehending and feeling the passions and moods of the others. This comprehension leads straight to accepting others as different and so to the genesis of civilization. Therefore there is a dilemma between authenticity and culture essentially based on how we approach art or poetry. Demonstrating this dilemma is the main aim of this paper. But we also propose in response to this dilemma a sketch of what can be called a rational culture. In this kind of culture every single poem in every encounter by everyone is under surveillance of reason. The process of becoming cultured therefore would be based on knowing and not feeling.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Poetry-stroke
 • Savage
 • Cultured
 • Authenticity
 • Plato
 • Rousseau
 1. Chipp, Herschel (1968). Theories of Modern Art. University of California Press: Berkeley.1
 2. Flanner, Janet (1990). "King of the Wild Beasts", in: Men and Monuments. Da Capo Press: New York.2
 3. Goldman, Alan. H (1993). "Realism about Aesthetic Properties", in: The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 51, No. 1 (winter, 1993), pp. 31-37-3
 4. Heidegger, Martin (1971). "The Origin of the Work of Art", in: Poetry, Language, Thought. Trans by Albert Hofstadter. Harper & Row: New York.4
 5. Kant, Immanuel (2000). Critique of the Power of Judgment. Trans by Paul Guyer. Cambridge University Press: Cambridge.5
 6. Matisse, Henry (1978). "Looking at Life with the Eyes of a Child", in: Matisse on Art. Edited by Jack D. Flam. Dutton: New York.6
 7. Plato (1997). Complete Works. Edited by John M. Cooper. Hackett Publishing Company: Indianapolis.7
 8. Rousseau, Jean Jacques (2002). The Second Discourse: Discourse on the Origin and Foundations of Inequality among Mankind. Edited by Susan Dunn. Yale-8
 9. University Press: New Haven.
 10. Rousseau, Jean Jacques (1959). Politics and the Arts, Letter To d'Alembert on the Theatre. Trans by Allan Bloom. Cornell University Press: New York.-9