بررسی نقش فهم در پیوند پدیدارشناسی و هرمنوتیک در تفکر هیدگر و ریکور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

مسول دانشیار گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان 1-دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان 3-دانشیار گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان

چکیده

پدیدارشناسی هرمنوتیکی (hermeneutical phenomenology)، رویکرد فلسفی‌ای است که از ترکیب دوگرایش مهم پدیدارشناسی و هرمنوتیک در فلسفه‌‌ی قاره‌ای به‌وجود آمد. هیدگر(1976-1889) را می‌توان بنیانگذار پدیدارشناسی هرمنوتیکی دانست که با تأثیر از لوازم پدیدارشناسی هوسرل درنسبت با معنی و تفسیر، و شعار معروف او یعنی به‌سوی خود چیزها، با نوآوری درهردو نگرش، میان آنها پیوند برقرار کرد. ریکور(2005-1913) نیز تحت تأثیر مفهوم اپوخه در پدیدارشناسی هوسرل، پس از هیدگر به‌نحو بدیعی این پیوند رابرقرار می‌سازد. تفاوت آنها در این است که به‌بیان ریکور، هیدگر راه کوتاه تحلیل هستی‌شناسانه دازاین را در برقراری این پیوند دنبال می‌کند و ریکور راه طولانی تحلیل معناشناختی آثار و نشانه‌های انسان را پیشنهاد می‌دهد.  فرضیه‌ی اصلی در پژوهش حاضر این است که نشان دهیم با وجود تفاوت در نوع رویکرد آنها به این پیوند، می‌توان "فهم" را یکی از مهمترین لوازم امکان برقراری این پیوند دراندیشه‌ی دو فیلسوف تلقی کرد. دیدگاه مشترک دو فیلسوف درباره‌ی فهم را می‌توان دلیلی براین مدعا دانست. اهمیت اثبات این فرض این است که می‌توان با بررسی همه‌ی امکان‌های فهم، بستر گسترده‌ای از امکانات در این پیوند یافت که افق‌های متعددی در حوزه‌های هرمنوتیک، معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و پدیدارشناسی بگشایند و  ما را در مسیر درک حقیقت یاری ‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Role of Understanding Within the Conjunction of Phenomenology and Hermeneutics in Heidegger and Ricoeur' s Thought

نویسنده [English]

 • seyede Akram Barakati
student of philosophy for phd degree, University of Isfahan
چکیده [English]

Hermeneutical phenomenology is a philosophical approach which is emerged from the compound of two important attitudes in the continental philosophy. Heidegger (1889-1976), who is considered as a founder of hermeneutical phenomenology, makes a conjunction between these two attitudes innovatively. This task is influenced by Husserl's phenomenological requirements concerning the sense and interpretation and his known slogan, toward the things itself. After Heidegger, Ricoeur (1913-2005) who is influenced by the concept of epoche in Husserl's phenomenology, makes such a conjunction in an innovative way. The difference between their views is that Heidegger, in Ricoeur's statement, follows the short route taken for ontological analysis of dasein, and Ricoeur proposes a long detour, starting with semantic considerations within the analysis of symbolic expressions of the human being. The basic thesis for present research is to show that, despite of different approaches in Heidegger and Ricoeur's thought toward this subject, in both views ''understanding'' can be considered as one of the most important requirements of the possibility of this connection. Their common viewpoint about ''understanding'' could be considered as a good reason for this claim. The importance of proving this thesis is that we can then by scrutinizing all the implications of understanding, find a vast area of possibilities in this conjunction that open lots of horizons in hermeneutics, epistemology, ontology and phenomenology which help us toward the way of truth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • 1Heidegger-2- Ricoeur-3- Phenomenology-4- Hermeneutics-5-Understanding
 1. فهرست منابع فارسی:
 2. -ریکور، پل، درباره‌ی تأویل، در ایدئولوژی، اخلاق، سیاست، ترجمه‌ی مجید اخگر، تهران: نشر چشمه، 1395.
 3. - ریکور، پل، رسالت هرمنوتیک، حلقه‌ی انتقادی: ادبیات، تاریخ و هرمنوتیک فلسفی، دیوید کوزنزهوی، ترجمه‌ی مراد فرهادپور، تهران: روشنگران و مطالعات زنان، 1378.
 4. فهرست منابع انگلیسی:
 5. - Couzens Hoy, David, Heidegger and the Hermeneutic Turn, in the Cambridge Companion to Heidegger, ed. Charles Cuignan, Cambridge, 1999.
 6. - Heidegger, Martin, Being and Time, trans. Johan Stambaugh, state university of New York, 1996.
 7. - Heidegger, Martin, On The Way to Language, San Francisco: Harper, 1982.
 8. - Heidegger, Martin, The Basic Problems of Phenomenology, Bloomington, IN: Indiana University Press, 1988.
 9. - I vic, Sanja, "Explanation and Understanding in the History of Philosophy from Hermeneutics to Ricoeur", in Crossroads: an interdisciplinary journal for the study of history, philosophy, religion and classics, vol.111, Issue. 1, PP.26-34, 2008.
 10. - Jervolino, Domenico, The Cogito and Hermeneutics: The Question of The Subject in Ricoeur, trans. Gordon Poole, Kluwer Academic Publishers, 1990.
 11. - J. valdes, Mario, A Ricoeur Reader: Reflection and Imagination, Ed. Mario J. valdes, Harvester Wheatsheaf, 1991.
 12. - Ricoeur, Paul, Existence and Hermeneutics, in the conflict of interpretation: Essays in Hermeneutics. Ed. D. Ihde, Evanston: Northwestern University Press, 1974a.
 13. - Ricoeur, Paul, Metaphor and the Main Problem of Hermeneutics, in New Literary History: on Metaphor, vol.6. No.1, pp.95-110, 1974b.
 14. - Ricoeur, Paul, "Phenomenology and Hermeneutics", in Noûs, , Symposium Papers to be Read at the Meeting of the Western Division of the American Philosophical Association in Chicago, Vol.9, No.1, Illinoise, by Indiana University,1975.
 15. - Ricoeur, Paul, Reflection and Imgination, in Ricoeur Reader, ed. Mario J.Valdes, University of Toronto Press, 1991.
 16. - Ricoeur, Paul, The Hermeneutics of Symbols and Philosophical reflection:II, trans. Charles Freilich, in The Conflict of interpretions: Essays in Hermeneutics, ed. Don Ihde, Evanston: Northwestern University press, 1974c.
 17. - Ricoeur, Paul, The Task of Hermeneutics, in Heidegger and Modern Philosophy, ed. Michael Murray, yale,1178.
 18. - von Hermann, Friedrich- Wilhelm, Way and Method: Hermeneutic Phenomenology in Thinking the History of Being, in Martin Heidegger Critical Assessments, ed. Christopher Macann, Routledge: London and New York, 1992.