شنیدن معنا: دفاعی از دیدگاه ادراک ویژگی‌های سطح بالا در تجربۀ ادراک شنیداری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی (IHSS)

2 دانشیار گروه فلسفه پردیس فارابی دانشگاه تهران

10.29252/kj.2021.100813

چکیده

آیا تجربۀ شنیداری ما از اصوات زبانی در زبانی که می‌شناسیم، شامل ویژگی‌های معنایی است یا خیر. برخی از فلاسفه از این دیدگاه دفاع کرده‌اند که تجربۀ ادراک شنیداری ما شامل ویژگی سطح بالایی همچون معنا یا ساختار معنایی است. نقدهای مختلفی به این رویکرد وارد شده است که دو تا از مهم‌ترین این نقدها، یکی نقد مبتنی بر شنیدن کلمات هم‌آوا با معانی مختلف و دیگری، نقد مبتنی بر فهمیدن عبارت‌های زبانی حساس به بافت است. ما در این مقاله ضمن بررسی این نقدها، پاسخ‌هایی جهت دفاع از این رویکرد فراهم می‌کنیم. در پاسخ به نقد شنیدن کلمات هم‌آوا با معانی مختلف، با استفاده از شهود عرفی و مثال‌های زبانی سعی می‌کنیم نشان بدهیم که هنگام شنیدن کلمات هم‌آوا ولی با معانی مختلف، واقعاً تجربۀ پدیداری متفاوتی داریم. در نقد حساسیت به بافت زبانی نیز نشان می‌دهیم که این نقد، ویژگی عمومیت معنا را نادیده می‌گیرد. علاوه بر این، با دفاع از فرآیند بالا به پایین می‌توان پاسخی برای نقد مبتنی بر حساسیت به بافت، فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hearing meaning: in Defense of High-Level Properties in Auditory Perception Experience

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Sabramiz 1
  • Mahdi Zakeri 2
1 ACECR Institute for Humanities and social studies (IHSS)
2 Associated professor, university of Tehran
چکیده [English]

On the basis of the normativity of belief thesis in epis‌temology, belief is a normaAbstract: Are our auditory perceptual experiences, in the language we are familiar with, in themselves related to meaning? Some philosophers answer affirmatively and argue that auditory perceptions include meaning or semantic structures. Two of most important criticisms of this view concern what this view can say about: First, homophones-words with the same sound but different meanings; Second, understanding the linguistic phrases that their meanings depend on the context they are expressed in. In this paper, we provide some answers to these two worries. To the first, we show that our phenomenological experiences differentiate homophones. To the second worry, our reply depends on the publicity of meaning and defending the top-down processing of linguistic understanding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • auditory perception
  • high-level properties
  • perceptual content
  • perception of meaning
  • top-down process
اربابی، بهین (1386)، زبان فهم‌ها، زبان چیزها، تهران، اربابی
اربابی، بهین (۱۳۸۹)، ضرب فهم‌ها، تهران، اربابی
کواین، ویلارد (1385)، «نسبیت هستی‌شناختی»، در فصلنامه ذهن، ترجمه مجتبی درایتی، شماره 27، صص123-143
کواین، ویلارد و یولیان، جوزف (1387)، کتاب باورها، ترجمه پرژاد طرفه نژاد، تهران، نشر اشاره
لاینز، جان (1383)، مقدمه‌ای بر معناشناسی زبان‌شناختی، ترجمه حسین واله، تهران: گام نو