عالم مثال و نظام نوری شیخ اشراق

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه هنر، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ٓازاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مطالعات هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران(مسٔیول مکاتبات)

3 استاد گروه هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران

4 استادیار گروه فلسفه، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.29252/kj.2021.100814

چکیده

الم مُثُلِ معلّقه به‌عنوان رابط میان دو عالم معقول و عالم محسوس در حکمت اشراق از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. سهروردی اولین حکیمی است که در فلسفۀ اسلامی از عالم مثال سخن می‌گوید. این عالم در فلسفۀ سهروردی کارکردهای زیادی دارد و بسیاری از عجایب عالم از جمله قیامت و رستاخیز، معجزات پیامبران و کرامات اولیا را توجیه می‌کند. در این تحقیق، که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، ابتدا به شرح و بسط تقسیم‌بندی عوالم بر مبنای نور در حکمت اشراق و سپس به بررسی جایگاه مثل معلّقه در نظام نوری سهروردی پرداخته شده است. سهروردی در کتاب حکمت الاشراق علاوه بر عالم معقول و عالم محسوس (یا سه عالم عقل و نفس و جسم)، از عالم چهارمی سخن می‌گوید که جایگاه صور معلّقه ظلمانیّه و مستنیر است. عالم مثال مانند عالمی واسطه میان عالم معقول و عالم محسوس قرار گرفته و عالمی است که در آن حوادث نفس اتفاق می‌افتد. صعود به این عالم با اَبدان عنصری ممکن نیست، بلکه با بدن هورقلیایی که لطیف و روحانی است ممکن است، و درک و مشاهدۀ آن نیز با حواس لطیف روحانی امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Imaginal World and the Order of Light in Philosophy of Illumination

نویسندگان [English]

  • zahra asali 1
  • hasan bolkhari ghehi 2
  • mehdi hosseini 3
  • abbas zahabi 4
1 science and research university, islamic azad university, tehran,iran
2 society for the application of cultural works and dignitaries
3 tehran art university, tehran,iran
4 science and research university, islamic azad university, tehran,iran
چکیده [English]

The "Imaginal world” as the interface between the "Intellectual world" and the "Sensible world" is outs‌tanding in the philosophy of llumination. Suhrawardi was the firs‌t Muslim philosopher who discussed this concept. It has many functions in his philosophy and rationalizes many wonders of the world, including the resurrection and miracles of prophets and saints. This s‌tudy is a descriptive analysis in which we firs‌t elaborate on the division of "worlds of light" based on the Philosophy of Illumination, and then s‌tudy the s‌tatus of the Imaginal World in it. Suhrawardi speaks of the Imaginal World as the fourth world in addition to the three worlds of Intellect, Soul and Body. This world is between the intellectual and sensible worlds and is a kind of universe in which events pertinent to the soul occur. Reaching this world is not possible with the physical body, but with the spiritual body. Therefore, seeing and unders‌tanding it is possible by the spiritual senses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy of llumination
  • Suhrawardi
  • Light
  • the World of Ideas
  • the Imaginal world