دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 86، شهریور 1401، صفحه 7-277 
اراده باوری مستقیم

صفحه 139-161

10.29252/kj.2022.222454.1041

فاطمه عرب گورچوئی؛ زهرا خزاعی؛ محسن جوادی