علمی - پژوهشی
نظریۀ تشابه سوآرز و قرابت آن با اشتراک معنایی

بهنام اکبری؛ احمد علی اکبر مسگری

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 7-29

چکیده
   در این مقاله برآنیم تا به بررسی نظریۀ تشابه نزد سوآرز بپردازیم. سوآرز، از یک سو، به وحدت مفهوم «موجود» باور دارد و آن را حافظ وحدت موضوع دانش مابعدالطبیعه می‌داند، چون که بر اساس اصلی ارسطویی هر دانشی باید دربارۀ موضوعی واحد باشد و بدان سبب که سوآرز خداوند، عقول و مخلوقات را ذیل مفهوم «موجود به ماهو موجودِ واقعی» از موضوعات ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نقد و تحلیل پارادوکس تلقین

محسن بهلولی فسخودی

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 31-54

چکیده
  : تلقینْ عملِ القا و انتقالِ عقاید به دیگری است که موجب می‌شود شخصی که به او تلقی شده آرا و ایده‌های ابرازشده را مصون از خطا و بازنگری بپندارد. نادیده‌انگاشتنِ شواهد و ادلۀ مخالف موجبِ تضعیفِ قوۀ استدلال و عقلانیت و بروز جزم‌اندیشی خواهد شد. اما رویکردهای ضدتلقین نیز در ترویج و بسط دیدگاه‌های بنیادین خود از روش‌های تلقینی بهره می‌برند. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
افسون‌زدگی سوژه‌های هیستریک در دوران پساحقیقتِ کرونا و رسانه‌های مجازی

سروناز تربتی

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 55-75

چکیده
  مقالۀ حاضر با مفهوم پساحقیقت در معنای نیچه‌ای آغاز می‌شود و با مفهوم افسون‌زدگی در شکل دلقک نیچه خاتمه می‌یابد. ضمن شرحِ چگونگیِ رویاروییِ انسانِ امروزی با پساحقیقت، همچون حقیقتی ناحقیقی در دوران کرونا، و متمایزکردنِ مفهوم پساحقیقت از آنچه رسانه‌ها خبر جعلی می‌نامند، پرسش‌های تحقیق این‌چنین مطرح می‌گردند که در رویارویی با ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
شرح برندم از معطوف‌بودگی قصدی

مهدی جنگجو؛ حسین واله

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 77-96

چکیده
  ادعای اصلی برندم این است که بُعدِ بازنمودیِ زبان (معطوف‌بودگیِ قصدی) ریشه در بُعدِ اجتماعیِ زبان دارد و منعکس‌کنند‌ۀ آن است. برندم مدعی است که تحلیل او از کارکردِ بیانیِ عبارتِ «دربارۀ» در اسنادهایِ جهتِ شیء ادعای اصلی او را تأیید می‌کند. تفسیر انقباض‌گرایانه منکر این است که عبارت «دربارۀ» ویژگی‌ای را به حالات ذهنی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
آرنت؛ خود و ارادۀ خودانگیخته

ماریا وحیدزاده؛ مالک حسینی

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 97-117

چکیده
  بخش عمدۀ نظرات آرنت دربارۀ «اراده» در آخرین اثر او یعنی حیات ذهن آمده است که بیشتر به تاریخ اراده، یعنی تجربه‌ و تلاش‌های فیلسوفان برای نوشتن دربارۀ این تجربه‌ها، اختصاص دارد. حکم آرنت تقریباً دربارۀ همۀ این تلاش‌ها این است که آن‌ها نتوانسته‌اند حق تجربه‌های موردنظر را ادا کنند و این شکست ریشه در سوگیری در تفکر دارد؛ بنابراین، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اهمّیت لامسه در فلسفۀ متقدّم هردر

بردیا حیدری؛ اصغر واعظی

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 119-138

چکیده
   هدفِ این مقاله کاوش دربارۀ اهمیتِ کانونیِ لامسه در فلسفۀ اولیۀ یوهان گوتفریت هردر، فیلسوفِ آلمانیِ سدۀ هجدهمِ میلادی است. با این قصد، در طولِ متن، وجوهی از تأمّلاتِ هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانۀ فلسفۀ دورانِ جوانیِ او بررسی می‌شود. با‌این‌حال، راهبرِ راستینِ این پژوهش نقشی است که لامسه در آموزۀ استتیک هردر ایفا می‌کند، آموزه‌ای ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اراده باوری مستقیم

فاطمه عرب گورچوئی؛ زهرا خزاعی؛ محسن جوادی

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 139-161

چکیده
  اراده باوری مستقیم مدعی است که همه یا برخی از حالات مربوط به باورهای ما، یعنی شکل‌دهی، حفظ، توجیه و تعلیق داوری‌های ما، تحت کنترل ارادی مستقیم ما قرار دارد. پیروان این دیدگاه هر یک بر طبق مبانی فکری خود بر نقش مهم اراده تأکید نموده و به‌نوعی بر فاعلیت فرد از منظر معرفتی اصرار می‌ورزند. پژوهش حاضر ضمن تحلیل آرای برخی از معرفت شناسانی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
عینیت و شرایط امکان آن از منظر مرلوپونتی

سمیه رفیقی

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 163-187

چکیده
  : از نظر مرلوپونتی، قصدیتی که هوسرل از آن سخن می‌گوید نشان‌دهندۀ عمل تأمل و عینیت‌بخش آگاهی‌ای است که از بالا تجربیات قوام‌یافته را به‌منزلۀ عین برای سوژه بررسی می‌کند. درنتیجۀ این قصدیت، مواجهۀ پیشاتأملی و قوام‌بخش با جهان غیرممکن و وحدتِ پیشاحملیِ سوژه و عین پنهان می‌ماند. پس، برای حل این مشکل بایستی قصدیتی را به‌منزلۀ قصدیت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اندیشه سیاسی ماکیاولی و تاثیر آن در تکوین پدیدارشناسی روح هگل

مصطفی عابدی؛ محسن باقرزاده مشکی باف؛ محمد اصغری

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 189-212

چکیده
  ماکیاولی با کشف واقعیت مؤثر و سپس، ایجاد نسبت میان واقعیت مؤثر با مفاهیمی چون مناسبات انسانی، ملت و نجات میهن، موفق می‌شود تفسیری جدید از اخلاق، فضیلت و نسبت آن با واقعیت زندگی ارائه دهد و تصور سنتی از اخلاق را در نسبت با زندگی دگرگون سازد. او با قراردادنِ مناسبات انسانی و مصلحت عمومی در اکتشاف قانون اخلاقی، زمینه را برای تصور هگل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی فلسفۀ اسلامی
ضرورت مطلقه و نسبت آن با امکان فقری در اندیشۀ ابن‌سینا و ملاصدرا

غلامحسین عمادزاده؛ فرزاد فرشید

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 213-230

چکیده
  در این مقاله جهات در منطق ابن‌سینا، انواع ضرورت و ضرورت مطلقه و همچنین رابطۀ معنای منطقی و فلسفیِ جهات بررسی می‌شود. در ادامه، تفسیر ملاصدرا از ضرورت مطلقه و تعبیر آن به‌ضرورت ازلی موردبحث قرار می‌گیرد و نتایج فلسفی‌ای که صدرا از طرحِ این ضرورت گرفته برجسته می‌شود و مشخص می‌گردد که ضرورت در هلیات بسیطه از نوع ضرورت ازلی و ضرورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ریاضیات لایبنیتسی و زیبایی‌شناسی منفی

سجاد ممبینی

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 231-250

چکیده
  ظریۀ انتقادی را همواره فلسفه و جامعه‌شناسیِ معاصر به‌مثابۀ چیزی متعیَّن و «شناخته‌شده» درک کرده‌اند که ریشه‌های اصلیِ خود را در منفیّت هگلی-مارکسی می‌یابد. اما کمتر به این مسئله توجه شده که آیا می‌توان تبارهای نظری دیگری نیز برای آن شناسایی نمود؟ لایبنیتس را می‌توان فیلسوفی دانست که، از دریچۀ فلسفۀ دیفرانسیلی خود، تأثیری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
جایگاه دادۀ هیولایی در پدیدارشناسی استعلایی هوسرل

مرتضی نوری

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 251-277

چکیده
  ظریۀ دادۀ هیولایی نقشی مهم در پدیدارشناسی استعلایی هوسرل ایفا می‌کند. هوسرل، با تکیه بر این نظریه، شاکله‌ای دوگانه از هیولای حسی و مورفۀ قصدی تدارک می‌بیند که امکان حل مسائل بسیاری را در نظریۀ ادراک و قصدیت فراهم می‌آورد. در مقابل، برخی از پدیدارشناسان و مفسران هوسرل، ازجمله سارتر، مرلوپونتی، کوینتین اسمیث، آرون گوریچ و سوکولوفسکی، ...  بیشتر