عینیت و شرایط امکان آن از منظر مرلوپونتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز/ دانشجوی دکتری فلسفه

10.29252/kj.2022.220794.1016

چکیده

: از نظر مرلوپونتی، قصدیتی که هوسرل از آن سخن می‌گوید نشان‌دهندۀ عمل تأمل و عینیت‌بخش آگاهی‌ای است که از بالا تجربیات قوام‌یافته را به‌منزلۀ عین برای سوژه بررسی می‌کند. درنتیجۀ این قصدیت، مواجهۀ پیشاتأملی و قوام‌بخش با جهان غیرممکن و وحدتِ پیشاحملیِ سوژه و عین پنهان می‌ماند. پس، برای حل این مشکل بایستی قصدیتی را به‌منزلۀ قصدیت بنیادین در نظر بگیریم که آگاهی به‌واسطۀ آن، بدون مفهوم‌‌سازی صریح و به‌جایِ مفروض‌گرفتنِ اعیانِ خود، روی به‌سویِ آن‌ها داشته باشد. این نوع قصدیت، که مرلوپونتی آن را «قصدیت عملی» می‌نامد، منوط به‌عین قصدی‌ای نیست که درمقابلِ سوژه قرار دارد، بلکه جهت‌گیری اولیۀ او به‌سویِ جهان است که به‌واسطۀ آن، سوژه در جهان جای می‌گیرد و نمی‌تواند خارج یا منفک از آن در نظر گرفته شود. حضور سوژه در جهان به‌واسطۀ بدن او امکان‌پذیر می‌شود. درنتیجه، بدن به ابزاری برای آگاهی تبدیل می‌شود که امکان ارتباط بی‌واسطه با اعیانِ پیرامونِ آگاهی را فراهم می‌سازد. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا امکان تحقق عینیت براساسِ چنین شرایطی وجود دارد؟ بررسی بیشتر مسئله نشان می‌دهد که دیگر نمی‌توان عینیت را منوط به یافتن ماهیت اعیان در آگاهی استعلایی تلقی نمود، بلکه لحظه دادگی جهان به سوژۀ تنانه در تجربۀ ادراکی محسوب می‌شود. در این مقاله سعی داریم نحوۀ تحقق این معنا از عینیت و شرایط آن را در پدیدارشناسی مرلوپونتی توضیح دهیم. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Objectivity and Its Possibility Conditions from Merleau-Ponty’s Point of View

نویسنده [English]

  • Somayyeh rafighi
University of Tabriz
چکیده [English]

According to Merleau-Ponty, the intentionality that Husserl speaks of represents reflective action and the objectifying of t consciousness which examines the cons‌tituted experiences from above as an object for the subject. As a result of this intentionality, the pre-reflective and cons‌tituted confrontation with the world is impossible and the pre-predictive unity of the subject and the object remains hidden. To solve this problem, then, we mus‌t consider an intentionality as a fundamental intentionality by which consciousness, without explicitly conceptualizing and ins‌tead of assuming its own objects, turns to them. This intentionality, which Merleau-Ponty calls “operative intentionality,” does not depend on the intention being in front of the subject, but on the initial orientation of the subject towards the world by which the subject is placed in the world and cannot be considered outside or separate from it. The presence of the subject in the world is made possible by the subject’s body. As a result, the body becomes a tool for consciousness that allows it to communicate directly with the objects around consciousness. Such a meaning of intentionality means that it is no longer possible to regard objectivity as finding the nature of objects in transcendental consciousness. Rather, objectivity is the moment in which the world is given to the subject in the perceptual experience. In this article we explain how this meaning of objectivity is realized and its conditions in Merleau-Ponty phenomenology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perception
  • intentionality
  • objectivity
  • body
  • Merleau-Ponty
هومن، ستاره (1375)، «مقدمه‌ای بر در ستایش فلسفه مرلوپونتی»، در ستایش فلسفه، موریس مرلوپونتی، نشر مرکز
Apos‌tolopoulos, D (2016), “Intentionality, Cons‌titution and Merleau-ponty’s Concept of Flesh”, European Journal of Philosophy, 25(2: 677-699
Barbaras, R (2004), Merleau-ponty’s Ontology, Trans. T. Toadvine & L. Lawler, Indiana University Press
Bourgeois, (2002), “Maurice Merleau-ponty, Philosophy as Phenomenology”, Phenomenology World-wide, ed by A.A. Bello, Springer 
Bullington, J. (2013), The Expression of the Psychosomatic Body from a Phenomenological Perspective, Springer 
Cerbone, D. (2017), “the Recovery of Indeterminacy in Merleau-ponty and Wittgens‌tein”, Merleau-ponty and Wittgens‌tein, ed. Komarine Romdenh-Romluc, Routledge
Cullen, S (1994), “Philosophy of Exis‌tence: Merleau-ponty”, Twenties Century Continental Philosophy, ed. R. Kearney, Routledge
Davis, D. (2016), “The Art of Perception”, Merleau-ponty and The Art of Perception, eds. D. Davis and W. Hamrick, Sunny Press
Husserl, E. (1969). Formal and Transcendental Logic. Trans. D. Cairns, Martinus Nijhoff.
________ (1970). The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology, Trans. D. Carr, Northwes‌tern University Press
________ (1983). Ideas pertaining to a Pure Phenomenology and to Phenomenological Philosophy I. Trans. By R. Rojcewicz & A. Schuwer, Kluwer
Jensen, T. (2013), “Merleau-ponty and the Transcendental Problem of Bodily Agency”, The Phenomenology of Embodied Subjectivity, eds. Jensen and Moran, Springer 
Johnson, G, (1993), The Merleau-Ponty Aes‌thetics Reader, Northwes‌tern University Press
Landes, D. (2013), The Merleau- ponty Dictionary, Bloomsbury Academia
Marshall, G. (2008), A Guide to Merleau-Ponty’s Phenomenology of Perception, Marquette University Press
Merleau-ponty, M. (1964a), The Primacy of Perception: and Other Essays on Phenomenology, Psychology, the Philosophy of Art, His‌tory and Politics, Trans. Edie J., Northwes‌tern University Press
________ (1964b), Signs, Mc Cleary R., Northwes‌tern University Press
________ (1967), The S‌tructure of Behavior, Trans. Fisher, Metheu
________ (2005), Phenomenology of Perception, Trans by C. Smith, Routledge
Mohanty, N. (2006), “Intentionality”, A Companion to Phenomenology and Exis‌tentialism, eds. H. Dreyfus and M. Wratall, Blackwell 
Reuter, M. (1999), “Merleau-Ponty’s Notion of Pre-Reflective Intentionality”, Syntheses, 61:69-88