نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.29252/kj.2022.225487.1091

چکیده

: تلقینْ عملِ القا و انتقالِ عقاید به دیگری است که موجب می‌شود شخصی که به او تلقی شده آرا و ایده‌های ابرازشده را مصون از خطا و بازنگری بپندارد. نادیده‌انگاشتنِ شواهد و ادلۀ مخالف موجبِ تضعیفِ قوۀ استدلال و عقلانیت و بروز جزم‌اندیشی خواهد شد. اما رویکردهای ضدتلقین نیز در ترویج و بسط دیدگاه‌های بنیادین خود از روش‌های تلقینی بهره می‌برند. این وضعیت به بروز پدیده‌ای با نام «پارادوکس تلقین» منجر می‌شود. پرسش این است که آیا می‌توان از تلقین اجتناب کرد و اگر پاسخ منفی است کدام نوع تلقین نه‌تنها ضروری بلکه مفید است؟ کسانی که تلقین را مفهومی یکسره منفی ندانسته و به ابعاد مثبت و غیراختیاری آن اشاره کرده‌اند، برای پاسخ به پارادوکس فوق، به راه‌حل‌هایی مانند جهان - تصویر، تقویت عقلانیت و آغازگری متوسل شده‌اند. این پژوهشِ کیفی، با شیوۀ تحلیل مفهومی و روش تطبیقی، پس از نقادی راهِ‌حل‌های مطرح‌شده، رویکردی بدیل برای درک بهتر ضرورت تلقین و جایگاه آن در اندیشه و حیات آدمی معرفی کرده است. مدعای پژوهش این است که با توسل به شناخت‌شناسی و تمایز میان دو گونۀ دانشِ صریح و ضمنی می‌توان از تلقین ضمنی سخن گفت. درواقع، بخش منفی و زدودنی تلقین مربوط به جنبۀ صریح و قابلِ‌بیانِ تلقین در قالب گزاره‌ها و آموزه‌های صریح است، حال‌آنکه تلقینِ ضمنی، به‌واسطۀ ماهیتِ زمینه‌ای، رویه‌ای، روایی و پیروی خاص از قواعد، مؤلفه حیاتی برای به اشتراک‌ گذاشتن و انتقال تجربه‌های زیسته و درک شهودی افراد از جامعه و فرهنگ خود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critique and Analysis of the Paradox of Indoctrination

نویسنده [English]

  • Mohsen Bohlooli Faskhoodi

Assistant Professor Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

 Indoctrination is the act of inducing and transmitting ideas to another, which causes the person indoctrinated with the opinions and ideas expressed to be immune from error and revision. Ignoring the evidence and arguments to the contrary will weaken the power of reason and rationality and cause dogmatism. But anti-indoctrination approaches also use inductive methods in promoting and expanding their fundamental views. This situation leads to a phenomenon called “the paradox of indoctrination”. The ques‌tion is whether indoctrination can be avoided and if not, what kind of indoctrination is not only necessary but also useful? Those who do not consider indoctrination as a completely negative concept and point to its positive and involuntary dimensions have resorted to solutions such as world-picture, s‌trengthening rationality, and initiation to respond to the above paradox. This qualitative research by using conceptual analysis and comparative methods after critiquing the proposed solutions introduces an alternative approach to better unders‌tand the necessity of indoctrination and its place in human thought and life. The research claims that by resorting to epis‌temology and dis‌tinguishing between two types of explicit and implicit knowledge, we can speak of implicit indoctrination. The negative and removable part of indoctrination is related to the explicit and expressive aspect of indoctrination in the form of explicit propositions and teachings. Implicit indoctrination, on the other hand, is a vital component in sharing and transmitting lived experiences and individuals’ intuitive perceptions of their community and culture due to their contextual, procedural, narrative, and rule-following.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indoctrination
  • paradox
  • world-picture
  • initiation
  • tacit
Bailey, E. (2010), The Sage Handbook of Philosophy of Education, Sage, New York
Bies‌ta, G. (1997) Education, not Initiation, in: F. Margonis (ed.), Philosophy of Education SocietyYearbook 1996 [electronic version], (Urbana, IL, Philosophy of Education Society)
Cuypers & Haji. (2006), Education for Critical Thinking: Can it be non-indoctrinative? Educational Philosophy and Theory, 38(6): 723-743.Macmillan, C. J. B. (1983) On Certainty and Indoctrination, Synthese, 56: 363-372.Siegel, H. (1988) Educating Reason, Routledge. New York.Peters, R. S. (1965). Education as initiation. In R. D. Archambault (Ed.),Philosophical analysis and education (pp. 87-111). London: Routledge & Kegan Paul
Garrison, J. W. (1986). The paradox of indoctrination: A solution. Synthese, 68(2): 261 - 273. Springer
Gascoigne & Thornton (2013), Tacit Knowledge, Acumen Publishing Limited
Green, T. F. (2010). Indoctrination and Beliefs. In Concepts of Indoctrination (International Library of the Philosophy of Education Volume 20): Philosophical Essays, pages 20-36. Routledge
Habl, J. (2017),The Problem of Indoctrination with a focus on moral education, Ethis & Bioethics 7(3): 187-198
Hamm, C. (2005), Philosophical Issues in Education an Introducation, Routledge, New York
Hanks, C. (2008), Indoctrination and the space of reasons, Educational theory, 58(2): 193-212
McDonough, T. (2011), Initiation, not Indoctrination: Confronting the grotesque in cultural education, Educational Philosophy and Theory, 43(7): 706-723
Momanu, M. (2012), The Pedagogical Dimension of Indoctrination: Criticism of Indoctrination and the Cons‌tructivism in Education, Meta- Research in Hermeneutics, Phenemonolgy and Practical Philosophy, 4(1): 88: 105
Neiman, A. (1989), Indoctrination: A Contextualis‌t Approach, Educational Philosophy and Theory, 21: 53-65
Peters, R. S. (1966) Ethics and Education, London, Allen and Unwin
Peters, R. S. (1967). What is an educational process? In R. S. Peters (Ed.), The concept of education.1-23. London: Routledge & Kegan Paul
Polanyi, M (2009), The Tacit Dimension, University of Chicago Press
Polanyi, M, (2013), The S‌tudy of Man, Routledge, New York
Raywid, M. A. (1980) The Discovery and Rejection of Indoctrination, Educational Theory, 30: 1-10
Russell, B. (1980), Education and the Social Order, Routledge, London
Schon, D.(1983),The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action, Basic Books, New York
Sluga, H. & S‌tern, D. (2018). The Cambridge Companion to Wittgens‌tein, Cambridge
Snook, I. A. (1972) (ed.) Concepts of Indoctrination. Philosophical essays, London, Routledge & Kegan Paul
S‌ternberg, R. (1999), Tacit knowledge in professional practice: Researcher and Practiotioner Perspectives, Lawrence, London
Taylor, R. (2016), Indoctrination and Social Context: A Sys‌tem-based Approach to Identifying the  Threat of Indoctrination and the Responsibilities of Educators, Journal of Philosophy of Education, 51(1): 38-58 .
Thiessen, J. (193), Teaching for Commitment, Liberal Education, Indoctrination and Chris‌tian Nurture,McGill
Thiessen, J. (1985), Initiation, Indoctrination, and Education, Canadian Journal of Education, 10(3): 229-249
Threat of Indoctrination and the Responsibilities of Educators, Journal of Philosophy of Education, 1-21
Wilson, J. (2010). Indoctrination and Rationality. In Concepts of Indoctrination (International Library of the Philosophy of Education Volume 20): Philosophical Essays, pages 14-19. Routledge
Wittgens‌tein, L. (1972), On Certainty, Harper & Row