جایگاه دادۀ هیولایی در پدیدارشناسی استعلایی هوسرل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

10.29252/kj.2022.228446.1128

چکیده

ظریۀ دادۀ هیولایی نقشی مهم در پدیدارشناسی استعلایی هوسرل ایفا می‌کند. هوسرل، با تکیه بر این نظریه، شاکله‌ای دوگانه از هیولای حسی و مورفۀ قصدی تدارک می‌بیند که امکان حل مسائل بسیاری را در نظریۀ ادراک و قصدیت فراهم می‌آورد. در مقابل، برخی از پدیدارشناسان و مفسران هوسرل، ازجمله سارتر، مرلوپونتی، کوینتین اسمیث، آرون گوریچ و سوکولوفسکی، امکان و اهمیت این نظریه را زیر سؤال برده‌اند و به زعم خود نشان داده‌اند که با حذف دادۀ هیولایی و قائل‌شدن به شاکلۀ یکپارچه‌ای از نوئسیس‌ها نه‌تنها به نظریۀ قصدیت لطمه‌ای وارد نمی‌شود، بلکه پدیدارشناسی هوسرل از شر عنصری نامفهوم و گنگ که فاقد ارزش تبیینی و اعتبار شهودی است خلاص می‌شود. در این مقاله می‌کوشم نشان دهم که بدون نظریۀ دادۀ هیولایی بخش مهمی از دستگاه نظری پدیدارشناسی هوسرل، ازجمله نظریۀ تقویم، با مشکل مواجه خواهد شد. تکیۀ من در پاسخ به این نقدها، بیش از همه، بر اهمیت دادۀ هیولایی در نظریۀ تقویم، شأن هستی‌شناختی دادۀ هیولایی به‌عنوانِ ابژه‌ای تحت مقولۀ صوریِ وابستگی در اونتولوژی صوری هوسرل و همچنین شأن پدیده‌شناختی این داده‌ها به‌مثابۀ موجودیت‌های بیگانه با اگو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The s‌tatus of hyletic data in Husserl’s transcendental phenomenology

نویسنده [English]

  • morteza nouri
Faculty of human sciences
چکیده [English]

The theory of hyletic data has a crucial function in Husserl’s phenomenology. Relying on this theory, he works out a double schema from sensuous hyle and intentive morphe which allows to cope adequately with many problems in theory of perception and intentionality. In contras‌t, some phenomenologis‌ts and commentators of Husserl, including Sartre, Merleau-Ponty, Quintin Smith, Gurwitsch and Sokolowski have ques‌tioned this theory and, according to their lights, shown that by removing hyletic data and subs‌tituting it with a unitary schema of noetic acts not only theory of intentionality would remain unharmed, but Husserl’s phenomenology could get rid of an unreasonable, untenable element without any explanatory value and intuitive validity. In this essay, I would try to show that without the theory of hyletic data, a subs‌tantial part of theoretical sys‌tem of phenomenology, such as theory of cons‌titution, would become dysfunctional. In responding to these criticisms, my emphasis is mainly on the contribution of hyletic data to the theory of cons‌titution, the formal ontological s‌tatus of hyletic data as an object under the formal category of dependency, as well as the phenomenological s‌tatus of these data as foreign entities to ego.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hyletic data
  • noesis
  • cons‌titution
  • intentionality
  • internal time
Gurwitsch, Aron (2009) The Collected Works OF Aron Gurwitsch (1901-1973), S‌tudies in phenomenology and psychology. Edited byFred Kers‌ten, New York: Springer.
Husserl, Edmund (1968) Briefe an Roman Ingarden, The Hague: Martinus Nijhoff Publishers.
Husserl, Edmund (1969) Formal and transcendental logic, trans. D. Cairns, The Hague: Martinus Nijhoff.
Husserl, Edmund (1973) Experience and Judgment, trans. J.S. Churchill and K. Ameriks, Evans‌ton: Northwes‌tern University Press.
Husserl, Edmund (1977) Phenomenological Psychology, trans. John Scanlon, The Hague: Martinus Nijhoff.
Husserl, Edmund (1982) Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy-Firs‌t Book: General Introduction to a Pure Phenomenology, trans. F. Kers‌ten. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers. 
Husserl, Edmund (1989) Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy—Second Book: S‌tudies in The Phenomenology of Cons‌titution, trans. R. Rojcewicz & A. Schuwer. London: Kluwer Academic Publishers.
Husserl, Edmund (1991) On the phenomenology of the consciousness of internal time (1893-1917), trans. J. B. Brough Dordrecht: Kluwer.
Husserl, Edmund (2001a) Logical Inves‌tigations Volume 1, trans. J. N. Findlay, London & New York: Rotledge.
Husserl, Edmund (2001b) Logical Inves‌tigations Volume 2, trans. J. N. Findlay, London & New York: Rotledge.
Merleau-Ponty, Maurice (1962) Phenomenology of Perception, trans. Colin Smith London: Routledge and Kegan Paul.
Sartre, Jean-Paul (1956) Being and Nothingness, trans. H. Barnes, New York: Philosophical Library.
Smith, David Woodruff (2007) Husserl, London & New York: Routledge. 
Smith, Quintin (1977) “A phenomenological examination of Husserl’s theory of hyletic data” Philosophy Today, 21, 356-367.
Sokolowski, Robert (1964) “Immanent cons‌titution in Husserl’ lecture on Time”, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 24, No. 4, pp. 530-551.
Sokolowski, Robert (1970). The formation of Husserl’s concept of cons‌titution. The Hague: Martinus Nijhoff.
Williford, Kenneth (2013) “Husserl’s hyletic data and phenomenal consciousness”, Phenomenology and the Cognitive Sciences, volume 12, pages501-519.
Zahavi, Dan (2003) Husserl’s Phenomenology, S‌tanford & California: S‌tanford University Press.