شرح برندم از معطوف‌بودگی قصدی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

10.29252/kj.2022.224454.1073

چکیده

ادعای اصلی برندم این است که بُعدِ بازنمودیِ زبان (معطوف‌بودگیِ قصدی) ریشه در بُعدِ اجتماعیِ زبان دارد و منعکس‌کنند‌ۀ آن است. برندم مدعی است که تحلیل او از کارکردِ بیانیِ عبارتِ «دربارۀ» در اسنادهایِ جهتِ شیء ادعای اصلی او را تأیید می‌کند. تفسیر انقباض‌گرایانه منکر این است که عبارت «دربارۀ» ویژگی‌ای را به حالات ذهنی اسناد می‌دهد. در این مقاله، ابتدا، با اشاره به تحلیل استنتاج‌گرایانۀ برندم از عبارات مفرد و انگارۀ عین، نشان می‌دهیم که چگونه دسترسی به‌عین ازطریقِ مثلث‌بندیِ استنتاجی حاصل می‌شود. سپس، با اشاره به هدفِ کلیِ تبیینیِ برندم، به‌نقد تفسیر انقباض‌گرایانه می‌پردازیم. درنهایت، نشان می‌دهیم که برندم در پی انکار شهود‌های ما نیست، بلکه در پی تبیین و معقول ساختن آن‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brandom’s Account of Intentional Directedness

نویسندگان [English]

  • mahdi jangju
  • hosein vale
department of philosophy shahid beheshti unversity
چکیده [English]

 Brandom’s main claim is that the representational dimension of language, including intentional directedness, emerges and also reflects the social dimension of language. Brandom argues that his analysis of the expressive function of “about” in de re ascriptions confirms his main claim. Deflationary interpretation of Brandom’s analysis denies that “about” ascribes a property to mental s‌tates. In the present article, firs‌t, by explaining Brandom’s inferentialis‌t analysis of singular terms and notion of object, we show how objects via inferential triangulation can be given to us. Then, we elucidate the connection between Brandom’s analysis of objectivity and his analysis of intentional directedness as the reflection of social dimension. Relying on this elucidation, we explain Brandom’s claim that “about” plays a role similar to Kant’s categories . Brandom’s view on intentional directedness is a radical switch of view which challenges the whole tradition of philosophical theory seeking to explain intentionality as a property of mental s‌tates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intentional directedness
  • deflationism
  • inferentalism
  • de re ascription
  • de dicto ascription
Brandom, Robert (1994), Making It Explicit, Cambridge, MA: Harvard University Press.
______________ (2000), Articulating Reasons: An introduction to Inferentialism, Cambridge, MA: Harvard University Press.
______________ (2008) “Responses,” in P. S‌tekeler-Weithofer (ed.), The Pragmatics of Making It Explicit. Ams‌terdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 209-29.
______________ (2011) “Pragmatism, Expressivism, and Antirepresentationalism: Local and Global Possibilities” in Perspectives On Pragmatism, Classical, Recent & Contemporary. Cambridge, MA:Harvard University Press.
______________ (2019) A Sprit of Trus‌t, A Reading of Hegel’s Phenomenology, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Frege, Gottlobe (1989) The Foundations of Arithmetic, trans By J.L. Aus‌tin, Basil Blackwell. 
Knell, Sebas‌tian (2008) “A deflationis‌t theory of intentionality? Brandom’s analysis of de re specifying attitude-ascription”, in P.S‌tekeler-Weithofer (ed.), The Pragmatics of Making It Explicit, Ames‌terdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 127-46. 
Wanderer (2008) Robert Brandom, Durham: Acumen Publishing.