نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویی دکترا دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

10.29252/kj.2022.213424.0

چکیده

 هدفِ این مقاله کاوش دربارۀ اهمیتِ کانونیِ لامسه در فلسفۀ اولیۀ یوهان گوتفریت هردر، فیلسوفِ آلمانیِ سدۀ هجدهمِ میلادی است. با این قصد، در طولِ متن، وجوهی از تأمّلاتِ هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانۀ فلسفۀ دورانِ جوانیِ او بررسی می‌شود. با‌این‌حال، راهبرِ راستینِ این پژوهش نقشی است که لامسه در آموزۀ استتیک هردر ایفا می‌کند، آموزه‌ای که پیوستگی اساسی و جدایی‌ناپذیر با تمامِ حوزه‌های نظرورزیِ او دارد. در این متن کوشش آن است که طرحی کلّی از موضعِ هردرِ جوان دربابِ بدن‌مندی و لامسه ارائه شود، به‌طورِ خاص در نسبت با هستی‌شناسی و استتیک در سنتِ عقل‌گراییِ آلمانی و نیز در نسبت با فلسفۀ پیشانقدیِ کانت. در روندِ مقاله آشکار می‌شود که نزدِ هردر، لامسه بنیادی‌ترین ابزارِ نفسِ آدمی برای حصولِ تجربۀ استتیکی است، تجربه‌ای که همانا عبارت است از ادراکِ کمال، یعنی درکِ این‌همانیِ خود و جهان -یا به عبارتی، اندیشه و هستی- برمبنایِ مفهومِ نیرو. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Importance of the Sense of Touch in Heder’s Early Philosophy 

نویسندگان [English]

  • Bardya Hedari 1
  • Asghar Vaezi 2

چکیده [English]

This essay aims to explore the focal importance of the sense of touch in the  young  Johann Gottfried Herder’s Philosophy. In line with this purpose, some ontological and epis‌temological aspects of his early philosophy are examined. However, the true incentive of this inquiry is the role that sense of touch plays in Herder’s Aes‌thetics, the discipline which has a fundamental and indispensable interrelation with all fields of his thought. This text attempts to outline Herder’s s‌tance regarding embodiment and sense of touch especially in relation to Ontology and Aes‌thetics of German rationalis‌t tradition and also to Immanuel Kant’s pre-critical philosophy. It will be explained that the sense of touch, as Herder contends, is the mos‌t fundamental part of human perception, which grasps the being of the soul and the being of the world in terms of one single force, i.e. the force of representation; And aes‌thetic experience, as Herder assumes, consis‌ts in the very experience of detecting this unity between the soul and the world, namely the experience of perceiving perfection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aes‌thetics
  • sculpture
  • sensation
  • the Beautiful
  • touch
افلاطون (1367). دورۀ آثار، ترجمۀ محمّدحسین لطفی؛ رضا کاویانی، چ 2، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
بایزر، فردریک سی. (1397). فرجام عقل، ترجمۀ سیدمحمدجواد سیدی، چ 1، تهران: انتشارات دنیای اقتصاد. 
کانت، ایمانوئل (1396). سه رسالۀ پیشانقدی، ترجمۀ حسن افشار، چ 1، تهران: نشر مرکز.
گایر، پل (1394). زیبایی‌شناسیِ آلمانی در قرن هجدهم، ترجمۀ سیدمسعود حسینی، چ 1، تهران: نشر ققنوس.
Baumgarten, Alexander G. , Metaphysics , Courtney D. Fugate; John Hymers (London, New York: Bloomsbury, 2013)
Beiser, F. C. (2009) Diotima’s Children, New York, Oxford University Press.
Herder, J. G. (2002) (a) Philosophical Writings, translated by Michael Neil Fors‌ter, Cambridge: Cambridge University Press 
Herder, J. G. (2002) (b) Sculpture, translated by Jason Gaiger, Chicago: The University of Chicago Press.
Noyes, J. K. (2018) Herder’s Essay on Being: A Translation & Critical Approaches, New York: Camden House.
Waldow, Anik; DeSouza, Nigel (2017). Herder: Philosophy and Anthropology, Oxford: Oxford University Press.