نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

ارتباطات اجتماعی/ واحد تهران شرق/ دانشگاه آزاد اسلامی/تهران/ ایران

10.29252/kj.2022.224257.1071

چکیده

مقالۀ حاضر با مفهوم پساحقیقت در معنای نیچه‌ای آغاز می‌شود و با مفهوم افسون‌زدگی در شکل دلقک نیچه خاتمه می‌یابد. ضمن شرحِ چگونگیِ رویاروییِ انسانِ امروزی با پساحقیقت، همچون حقیقتی ناحقیقی در دوران کرونا، و متمایزکردنِ مفهوم پساحقیقت از آنچه رسانه‌ها خبر جعلی می‌نامند، پرسش‌های تحقیق این‌چنین مطرح می‌گردند که در رویارویی با مفهوم پساحقیقت چه سوژه‌هایی برساخته می‌شوند؟ و این سوژه‌ها چگونه برساخته می‌گردند؟ با بهره‌گیری از رویکرد و روش روان‌کاوانۀ لکان، به اثبات این فرضیه می‌پردازم که سوژه‌های بر ساخته‌شده سوژه‌هایی هیستریک هستند که در چرخش گفتمانی پدید می‌آیند و با پرسش از دال ارباب حفرۀ آن را برملا می‌سازند. سوژۀ هیستریک، با برملاساختن فقدان در دانشِ دیگریِ بزرگ از افسانه و ناحقیقی بودن حقیقت آگاهی پیدا می‌کند. بدین ترتیب، میل پیشازبانی اسطوره‌ای (دلتا) را که گفتمان رایج به عقب رانده بود دوباره به جریان می‌اندازد. باتوجه‌به جریانِ مجدد اسطوره‌ها، سبقت آن از گفتمان رایج و پیوندی که با مطالعات اسطوره‌شناختی در فضای روان‌شناختی تحلیلی یونگ به وجود می‌آورد، به این پرسش کلی پاسخ می‌دهم که افسون‌زدگی در عصر اطلاعات و رسانه‌های مجازی چگونه است و حرکت به‌سویِ افسون‌زدگی در دوران پساکرونا چگونه صورت می‌گیرد و چه کهن‌الگوی روان‌شناختی‌ای فرافکنی می‌شوند؟ درنهایت، افسون‌زدگیِ سوژه‌ها در دوران رسانه‌های مجازی با کهن‌الگوی جست‌وجوگر و در دوران پساکروناییِ پیشِ رو با دلقک نیچه‌ای فرافکنی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Enchantment of Hys‌terical Subjects in the Pos‌t-Truth Era of Covid19 and the Virtual Media

نویسنده [English]

  • Sarvenaz Torbati

East Tehran Branch, Islamic Azad University , Tehran/Iran

چکیده [English]

The present article begins with the concept of pos‌t-truth in the Nietzscheian sense and ends with the concept of enchantment in the form of Nietzsche’s jes‌ter. By explaining the way in which the modern human encounters pos‌t-truth in the Covid19 era as a nontruth-truth, and dis‌tinguishing between the concepts of pos‌t-truth and fake news, the following ques‌tions arise: By encountering the pos‌t-truth, what kind of subjects are being cons‌tituted? And how will these subjects be cons‌tituted? I will exploit the Lacanian psychoanalytical perspective and method to prove my hypothesis, based on the fact that cons‌tituted subjects are hys‌terical subjects. The subjects that occur in a discourse turning and by ques‌tioning the mas‌ter signifier, reveal the lack in knowledge of the Other and recognize that the truth is nontruth and illusion. Thus, the prelinguis‌tic mythical desire (Delta) repulsed by the current discourse will be re-operated by the hys‌terical subject. According to the myth’s re-operation, overtaking the current discourse and their relationship with mythological s‌tudies in the sphere of Jungian analytical psychology, I will answer another ques‌tion considering that how the enchantment in the information and virtual media era takes place and how we are moving toward a re-enchantment in Pos‌t-Covid19 era and which psychological archetype is projecting by this enchantment? At the end, the subjects’ enchantment in the era of virtual media projects the Explorer archetype and in the coming era of Pos‌t-Covid19 will be projected by Nietzscheian Jes‌ter/Clown. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • pos‌t-truth
  • Covid19
  • hys‌terical subject
  • media
  • Nietzsche
  • Lacan
آدسون، پاتریشیا (1995)، بیداری قهرمان درون:کشف کهن‌الگوهای لازم برای کسب توانمندی، رشد تعادل در زندگی، مترجم سیمین موحد، تهران: بنیاد فرهنگ زندگی
 بی.بی.سی.فارسی (2020)، «آیا ممکن است دو بار به کووید19 مبتلا شویم؟» 
 B.B.C.com/Persian/ magazine30/April
بی‌تالیس، رابرت (1398)، «چرا باید درباره پسا حقیقت بدانیم؟»، مترجم فرزانه اسکندریان، در گفت‌وگوی اختصاصی ایران آنلاین http://www.ion.ir/news/488278  
پورنامداریان، تقی (1386)، رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
حسینی، مریم، و نسرین شکیبی‌ممتاز (1394)، «روان‌شناسی اسطوره و داستان: رویکردی نوین در نقد ادبی»، در متن‌پژوهی ادبی، شماره64: 7- 29
خبرگزاری مهر (1399)، «آیا ویروس کرونا از سطوح منتقل می‌شود؟»mehrnews.com/news/5163753
 ژیژک، اسلاوی (1396)، کژنگریستن، مقدمه‌ای بر ژاک لکان، مترجم مازیار اسلامی و صالح نجفی، تهران: نشر نی
 شایگان، داریوش (1380)، افسون‌زدگی جدید: هویت چهل‌تکه و تفکر سیار، مترجم فاطمه ولیانی، تهران: نشر فرزان 
 صادقی، مجید (1381)، «مفهوم هیستری»، در مجله تازه‌های علوم شناختی، سال 4، شماره 1: 75-83 
کامپیونی، جیولیانو (1396)، «چهره بندباز در پیشگفتار «چنین گفت زرتشت»»، مترجم داریوش آشوری، در مجله بخارا، شماره 12: 910-917
 لایتهار، پیتر (2018)، «اسطورۀ افسون‌زدایی: جست‌وجوهای تاریخی نشان می‌دهد مدرنیته هیچ‌گاه نتوانست جهان را افسون‌زدایی‌ کند»، مترجم مهدی رعنایی، 22 دی‌ماه 1397، http//:tarjoman.com
 مایرس، تونی (1385)،  اسلاوی ژیژک، مترجم فتاح محمدی، نشر هزاره سوم 
مورنو، آنتونیو (1394)، یونگ، خدایان و انسان مدرن، ترجمه داریوش مهرجویی، نشر مرکز 
نصر، سید حسین (1382)، صدرالمتالهین شیرازی و حکمت متعالیه، ترجمه حسین سوزنچی، سهروردی
نیچه، فریدریش (a1377)، ارادۀ قدرت، ترجمه مجید شریف، نشر جامی 
نیچه، فریدریش (b1377) فراسوی نیک و بد، ترجمه داریوش آشوری، نشر خوارزمی
نیچه، فردیش (1400)، چنین گفت زرتشت، ترجمه داریوش آشوری، نشر آگه
نیچه، فریدریش (1397)، دربارۀ حقیقت و ناحقیقت: نوشته‌های منتخب، ترجمه نیلوفر آقاابراهیمی، تهران: انتشارات تمدن علمی
Adams, P (1996), “Operation Orlan”, In the Emptiness of the Image: Psychoanalysis and Sexual Difference, Lodon: Routlrdge: 59-141
  Alcorn Jr, M.W (1994), “The Subject of Discourse: Reading Lacan Through (and Beyond) Pos‌ts‌tructuralis‌t Contexts”. In Bracher, M., Alcorn Jr., M.W. et al. Lacanian Theory of Discourse, Subject, S‌tructure and Society, New York: New York University Press: 19-45
Arnaud, Sabine (2015), On Hys‌teria: The Invention of a Medical Category Between 1670 and 1820, The University of Chicago Press: Chicago and London
Biesecker, Barbara.A (2018), “Gues‌t Editor’s Introduction: Toward an Archaeogenealogy of Pos‌t-Truth”, Philosophy & Rhetoric, 51 (4): 329-341 
Bracher, Mark (1994), Lacanian Theory of Discourse: Subject, S‌tructure, and Society, New York: NYU press
 Chapman, Leslie (2009), “Some Notes on Hys‌teria.” http://www.therapeia.org.uk/documents/Some-notes-on-hys‌teria.pdf
 Derrida, Jacque (2000), “Et Cetera”, trans: Geoff Bennington, in Decons‌truction: A Users Guide, London: Palgrave Mcmillan: 282-305 
Heit, Helmut (2018), “There are no facts: Nietzsch as Predecessor of Pos‌t-Truth”, S‌tudia Philosphia Es‌tonia11.1: 44-63, published online, http://dio.org1012697 
Fink, B (1995), The Lacanian Subject ,Between Language and Jouissance, Princeton University Press 
Gildersleeve, Matthew (2016), “Method in the Madness: Hys‌teria and the Will to Power”, Soc. Sci. 5,29: 1-25, www. Mdpi.com/journal/socsci
Gunkel, D. J (2014), “Mas‌ter-signifier,” in The ŽiŽek Dictionary, ed. R, Butler (Durham, NC: Acumen): 190-193
Illing, Sean (2018-08-14), “A philosopher explains America’s Pos‌t-Truth Problem”. Vox. Retrieved:2019-04-22, https://www.vox.com/trump-pos‌t-truth-politics-philosophy-simon-blackburn
Josephon-S‌torm, Jason A (2017), The Myth of Disenchantment: Magic, Modernity and the Birth of Human Science, Chicago: University of Chicago Press 
King, Helen (1993), “Once Upon a Text: Hys‌teria from Hippocrates”, in Hys‌teria Beyond Freud, ed. Sander L. Gilman, Helen King, Roy Porter, and others, Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press: 3-90
Lacan, J (1966), Ecrits, trans: B. Fink,W.W.Norton & Company: New York, London
Lacan, J (1972-73), Book 20, On Feminine Sexuality, The Limits of Love and Knowledge, Encore, ed: J-A Miller. trans: B. Fink. W. W. Norton & Company: New York, London
Lacan, J (1998), Book 11, The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis, ed: J-A. Miller trans: A. Sheridan. W. W. Norton & Company: New York, London
Lacan, J (2015), Book 8, Transference, The Seminar of Jacques Lacan, ed: J-A. Miller. trans: B. Fink. Wiley: USA
Lorente, José Antonio (2017), “The Pos‌t-Truth Era: Reality via Perception”, UNO Magazine, 27:1-60 (March 5). https://www.uno-magazine.com/wpcontent/uploads/20 
Mark, Margaret & Pearson.S, Carol (2001), The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary Brands through the Power of Archetypes, New York: Mc Grow Hill 
Messer, Augus‌t (1922), Erlauterungen Zu Nietzsches Zarathus‌tra, S‌tuttgart: S‌trecker und Schroder
Segal, Naomi (1981), The Banal Object: Theme and Thematic in Prous‌t, Rilke, Hofmanns‌thal and Sartre, London: Ins‌titute of Germanic S‌tudies
Tomšič, Samo & Zevnik, Andreja (2015), Jacques Lacan: Between Psychoanalysis and Politics, London: Routledge