دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 77، اسفند 1396 
ابطال پذیری پوپرمبنای نظری هوش مصنوعی

صفحه 133-158

سید احمد حسینی؛ مهدی هاشم زاده