فلسفه سیاسی کارل بارت در تقابل با برخی از آرای کلامی کلیسای لوتری آلمان در قرن بیستم میلادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

کارل بارث به عنوان متکلمی آکادمیک و کشیشی موعظه‌گر، از هر دو جنبه مورد نظر و توجه‌ اندیشمندان و الهی‌دانان مسیحی و به ویژه کسانی است که بر روی الاهیات قرن نوزدهم و بیستم آلمان کار می‌کنند. در بحث از نقش منفی کلیسای آلمان باید این نکته را مد نظر داشت که او به عنوان کشیشی موعظه‌گر به طور مستقیم با مسائل اجتماعی سر و کار داشته و به مسائل الاهیاتی تنها به شکل انتزاعی و آکادمیک نظر نکرده است. بر همین پایه، وی توانسته است اندیشه‌های الاهیاتی خود را به شکلی کاربردی در اجتماع مطرح سازد. از این رو همواره باید این موضوع در ذهن پژوهشگر باشد که کارل بارث به دنبال پیدا کردن راهی برای عملی ساختن کلام خداوند از سوی کلیسا در سطح جامعه است و تنها به طرح موضوع از نقطه‌نظرکلامی آکادمیک صرف بسنده نمی‌کند از این رو وی کلیسای قرن نوزده  و بیست آلمان را برای جانبداری از جنگ و خدشه دار نمودن ارتباط میان خدا و انسان به چالش می کشد . در این نوشتار به دیدگاه بارث از کلیسای آلمان قرن نوزده و بیست  و نیز نظرات وی نسبت به رسالت حقیقی کلیسا پرداخته شده است .  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The political philosophy of Karl Barth in opposite to some Theological viewpoints of the Lutheran Churches in the twentieth century

چکیده [English]

Abstract
Karl Barth has been considered by the Christian scholars ,especially the ones who work on the nineteen and twenty centuries ,as a preacher as well as an academic Theologian .
Regarding the negative role of German churches in the relationship between God and Human which is the main duty of Christian Church ,It must be considered that he had been dealing with the social issues as a preacher .He never approached to the theological subjects as just abstractive matters .
Accordingly, he could make his theological thoughts practical in the society .
Hence ,a researcher must always know that Karl Barth was always looking for a way to make this relationship between God and human practical in the society and it was not sufficient for him to look at the issue as a mere theological subject.
This article contains his viewpoint about the German churches and the real duty of the Christian Church .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Church-Preaching –God-Human-Theology-War
 1. براون، کالین،1375 فلسفه و ایمان مسیحی، ترجمه طاطاوس میکائلیان،‌ تهران، انتشارات علمی. فرهنگی. اردستانی،سلیمانی،عبدالرحیم،1381،مسیحیت،انجمن معارف اسلامی ایران.
 2. باربور، ایان، 1362،علم و دین،‌ ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، تهران،‌ مرکز نشر دانشگاهی.
 3. Barth,K. , 1976,Jesus Christ and the Movement for Social Justice” in Karl Barth and Radical Politics (Philadelphia: Westminster Press.
 4. Barth, K,The Humanity of God ,Trans. 1960.Wieser T. Louiville:Westminster John Knox.
 5. Barth,K, 1959, Schuster. Protestant Thought: From Rousseau to Ritschl, ,trans. Cozens,B, New York,Simon and
 6. Barth ,K, 1956,Church Dogmatics,ed,Bromiley,G, & Torrance,T, ,Trans. Thomson,G& Knight,H, Edinburgh:T& T Clark.
 7. Busch, Eberhard, 1976 - Karl Barth: His Life from Letters and Autobiographical Texts London: SCM Press.
 8. Dorrien,G, 2000,The Barthian Revolt in Modern Theology Louisville, Kentucky, Westminster John Knox Press.
 9. Jergen Fengmeier and Henrich Stoevesandt, Karl Barth Letters 1961-1968
 10. Kant,I 1952,Critique of Practical Reason, trans. Kingsmill,T,Chicago, William Benton, Encyclopedia Britannica Inc.
 11. Rumscheidt,M,1986. In The Way of Theology in Karl Barth;Essays and Comments,. Pennsylvania,Pickwick Publications.
 12. McCormack, B, 1995,Karl Barth’s Critically Realistic Dialectical Theology: Its Genesis and Development 1909-1936, Oxford, Clarendon Press.
 13. Torrance.F. 1962.Karl Barth,An Introduction to His Early Theology 1910-1931.
 14. Turchin ,Sean,2008,Examining the Primary Influence on Karl Barth,s Epistle to the Romans,librerty University.