ریزوم-‌شبکه بررسی تطبیقی هستی‌شناسی ژیل دلوز و برنو لاتور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ژیل دلوز و برنو لاتور از یک هستی‌شناسی ساختارگریز دفاع می‌کنند که در آن ماشین‌های میل‌گر یا کنشگران سازندگان اصلی هستند. آن‌ها سیلان و صیرورت هستی را با اتصالات و پیوندهای ریزوماتیک و شبکه‌ای این ماشین‌ها یا کنشگران می­فهمند. در نتیجه، هستی‌شناسی آن‌ها یک هستی‌شناسی ذات‌گریزانه، پویشی و نسبت‌گرایانه، و هستومند‌های این هستی‌شناسی، چندرگه و چندگانه خواهند بود که نه می‌توان آن‌ها را در قلمروهای خالص و متقابل جای داد و نه می‌توان پیوند‌های متکثر، غنی، و پیچیدة آن‌ها را به یک سری اصول، مفهوم یا ایدة اصیل، اولیه یا متعالی فروکاست.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rhizome-Network; A comparative study of Gilles Deleuze and Bruno Latour’s ontology

چکیده [English]

Gilles Deleuze and Bruno Latour understand the becoming and transformation of the world based on the rhizomatic connections and network associations of beings who they called desiring machines or actants. Consequently the ontology of which they defend, is a non-essentialist and relationistic ontology, and the beings of that ontology become hybrid, mixed and crossbreed, which neither one can divides them into pure and opposite domains nor their rich, multiple, and complicated relations is reducible to or explainable by a more basic or primary notion, idea, or principle.
Keywords: Deleuze, Latour, rhizome, network, desiring machines, actant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Deleuze
 • Latour
 • Rhizome
 • network
 • desiring machines
 • actant
 1. دلوز، ژیل و گتاری، آنتی‌ادیپ، شیزوفرنی و سرمایه‌داری در: کهون، لارنس: از مدرنیسم تا پست-مدرنیسم، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده؛ ویراستار فارسی: عبدالکریم رشیدیان، نشر نی (1387).
 2. دلوز، ژیل؛ کولبروک، کلر؛ و باگیو، رونالد ادراک، زمان، سینما، ترجمه مهرداد پارسا، نشر رخداد نو (1390)
 3. دلوز، ژیل. نیچه و فلسفه، ترجمه عادل مشایخی، تهران، نشر نی (1391).
 4. .دلوز، ژیل. سینما 1؛ حرکت – تصویر، ترجمه مازیار اسلامی، انتشارات مینوی خرد. (1392 الف)
 5. دلوز، ژیل فوکو، ترجمه افشین جهاندیده و نیکو سرخوش، نشر نی. (1392 ب)
 6. دلوز، ژیل تجربه‌باوری و سوبژکتیویته؛ پژوهشی درباب طبیعت انسانی بر حسب نظر هیوم، ترجمه عادل مشایخی، نشر نی. (1393)
 7. Deleuze, Gilles. Courses on Kant.(1978)
 8. Deleuze, Gilles & Guattari. Anti Oedipus; Capitalism and Schizophrenia, University of Minnesota Press, Minneapolis. (1983)
 9. Deleuze, Gilles & Guattari, Felix. A Thousand Plateaus, Continuum. (1987)
 10. Deleuze, Gilles. Logic of Sense, Continuum. (1990 a)
 11. Deleuze, Gilles. Expressionism in philosophy; Spinoza, Zone Books, New York. (1990 b)
 12. Deleuze, Gilles. Difference and repetition, Columbia University Press, New York. (1994)
 13. Deleuze, Gilles & Parnet, Clair. Dialogues I, Continuum. (2002)
 14. Hughes, Joe. Philosophy after Deleuze, Bloomsbury. (2012)
 15. Jensen, Cacoer Bruun, and Evan Selinger. ‘Distance and Alignment: Haraway’s and Latour’s Nietzschian legacies’, in Chasing Technoscience: Matrix for Materiality, Don Ihde, Evan Selinger (Eds), Indiana University Press. (2003)
 16. Latour, Bruno: The power of associations, in Power, action, and belief : a new sociology of knowledge?. (Ed. John Law), London,. Routledge. (1986)
 17. Latour, Bruno: Science in Action, How to Follow Scientists and Engineers Through Society, Cambridge, Mass: Harvard University Press.(1987)
 18. Latour, Bruno: ‘The Politics of Explanation: an Alternative’. In S. Woolgar (Ed.) Knowledge and Reflexivity: New Frontiers in the Sociology of Knowledge. (1988)
 19. Latour, Bruno: Technology is society made durable, In A sociology of monsters: essays on power, technology and domination, pp. 103-131. (1991)
 20. Latour, Bruno: The pasturization of France, Cambridge, Mass: Harvard University Press. (1993 a)
 21. Latour, Bruno: We Have Never Been Modern, Cambridge, Mass: Harvard University Press. (1993 b)
 22. Latour, Bruno: ‘On actor-network theory. A few clarifications plus more than a few
 23. Complications’, Soziale Welt, vol. 47. (1996)
 24. Latour, Bruno: Pandora’s Hope, Essays on the Reality of Science Studies, Cambridge, Mass: Harvard University Press. (1999 a)
 25. Latour, Bruno: On recalling ANT, The Editorial Board of The Sociological Review Published by Blackwell Publishers. (1999 b)
 26. Latour, Bruno: ‘Gabriel Tarde and the End of the Social’ in Patrick Joyce (ed.) The Social in Question. New Bearings in History and the Social Sciences, Routledge, London. (2002)
 27. Latour, Bruno: Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory, Oxford: Oxford University Press. (2005)
 28. Latour, Bruno: An enquiry into modes of existence; An Anthropology of the Moderns, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England. (2013)
 29. Thoburn, Nicholas: Deleuze, Marx and Politics, London, Routledge. (2003)
 30. Williams, James: Gilles Deleuze's Logic of Sense, Edinburgh University Press. (2008)