نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

ایده ی قلب در آثار ابن عربی از مهمترین و محوری ترین آراء اوست که تمام اندیشه های معرفت شناختی وی در نسبت با آن قابل فهم هستند. این ایده که از سوی اکثر شارحان ابن عربی با ارجاع به دیدگاه حکمای مسلمان نسبت به عقل مورد فهم قرار گرفته اغلب به صورت عبارت اخرای عقل مستفاد در تلقی فیلسوفان اسلامی درک شده است. تفسیری که با توجه به اهمیت ایده ی قلب در آراء و افکار ابن عربی باید مورد ارزیابی قرار گرفته و استواری آن با توجه به اندیشه های ابن عربی در متن آثارش به طور دقیق سنجیده شود. در این مقاله تلاش میشود تا ضمن ارزیابی انتقادی این تفسیر، فهم ایده ی قلب به مثابه ی عقل قابل و همچنین به مثابه ی عقل در معنای فهم عرفی و عمومی از این کلمه نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

evaluate the concept of the qalb as a reason, in commentators of Ibn 'Arabi

نویسنده [English]

 • ali kiadarbandsari

student

چکیده [English]

The idea of qalb in the works of Ibn Arabi is one of his most important and central points, and all his epistemological thoughts are understandable in relation to it. This idea, which has been understood by most commentators of Ibn 'Arabi, with reference to the viewpoint of Muslim intellectuals about the reason, is often perceived as an expression of the aghl considered by Islamic philosophers. An interpretation that, given the importance of the idea of the qalb in the opinions and thoughts of Ibn Arabi, must be evaluated and carefully balanced with respect to the ideas of Ibn Arabi in his work. In this paper, we try to evaluate the concept of the qalb as a reason, as a aghl-e qabel, and also as a reason in the common sense.

کلیدواژه‌ها [English]

 • 1- qalb 2- reason 3- aghl e mostafad 4- aghl e qabel 5- nafs e nateqe
 1. - ابن ترکه، صائن الدین على، شرح فصوص الحکم( ابن ترکه)، قم، انتشارات بیدار ، 1378
 2. - ابن سینا، المبدا و المعاد، ابن سینا، به اهتمام عبدالله نورانی، دانشگاه مک گیل با همکاری دانشگاه تهران، 1363
 3. - ابن عربی، محی الدین، الفتوحات المکیة( اربع مجلدات)، بیروت، دار صادر
 4. - ابن عربی، محی الدین، تفسیر ابن عربى( تأویلات عبد الرزاق)، بیروت، دار احیاء التراث العربى‏ ، 1422 ه.ق
 5. - ابن عربی، محی الدین، شجون المسجون و فنون المفتون‏، دمشق، دار سعد الدین‏ 2005 م‏
 6. - ابن عربی، محی الدین، فصوص الحکم، ‏ قاهره، دار إحیاء الکتب العربیة ، 1946 م‏
 7. - ابن عربی، محی الدین، کتاب المعرفة، دمشق، دار التکوین للطباعة و النشر 2003 م‏
 8. - ابن عربی، محی الدین، مجموعة رسائل ابن عربى( مجلدان)، بیروت، دار احیاء التراث العربى‏ ،1367 ه.ق
 9. - آشتیانی، سیدجلال، شرح مقدمه قیصرى بر فصوص الحکم‏، تهران، انتشارات امیر کبیر 1370
 10. - آملى، سید حیدر ، أنوار الحقیقة و أطوار الطریقة و أسرار الشریعة، قم، نشر نور على نور ، 1382
 11. - تلمسانی، عفیف الدین سلیمان بن على ، شرح مواقف النفرى،‏ بیروت، دار الکتب العلمیة ، 1428 ه.ق‏
 12. - تلمسانی، عفیف الدین سلیمان بن على، شرح منازل السائرین( التلمسانى)، قم، انتشارات بیدار ، 1371
 13. - جامی، عبدالرحمان، شرح فصوص الحکم، بیروت، دار الکتب العلمیة ، 1425 ه.ق
 14. - جرجانی، سید شریف على بن محمد، کتاب التعریفات،‏ تهران، نشر ناصر خسرو ،1370
 15. - جندی، مویدالدین، شرح فصوص الحکم، قم، بوستان کتاب‏ ، 1423 ه.ق
 16. - حکمت، نصرالله، مباحثی در عرفان این عربی، تهران، نشر علم، 1389
 17. - خوارزمی، تاج الدین حسین، شرح فصوص الحکم( خوارزمى / آملى)، قم، بوستان کتاب ( انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم) ، 1379
 18. - روزبهان بقلی، تقسیم الخواطر، قاهره، دار الآفاق العربیة، 1428 ه.ق
 19. - سهروردی، شهاب الدین، رسائل شیخ اشراق‏، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، ‏ 1375
 20. - عفیفی، ابوالعلاء ، شرحی بر فصوص الحکم، ترجمه نصرالله حکمت، تهران، الهام ، 1380
 21. - غزالى، محمد ، مجموعة رسائل الإمام الغزالى،‏ بیروت، دار الفکر ، 1416 ه.ق
 22. - قادری، حسن بن موسى بن عبد الله ، شرح حکم الشیخ الأکبر السید محیى الدین بن العربى، ‏ بیروت، دار الکتب العلمیة 1427ه.ق
 23. - قیصری، داوودی، شرح فصوص الحکم( القیصرى) ، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگی،1375
 24. - کاشانی، عبدالرزاق، اصطلاحات الصوفیة، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1426ه.ق
 25. - کاشانی، عبدالرزاق، شرح فصوص الحکم، قم، انتشارات بیدار،1370
 26. - مهائمى، علاء الدین على بن أحمد ، خصوص النعم فى شرح فصوص الحکم‏، بیروت، دار الکتب العلمیة ، 1428 ه.ق
 27. - نابلسى، عبد الغنى، جواهر النصوص فى شرح الفصوص، ‏ بیروت، دار الکتب العلمیة ، 1429 ه.ق