نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

 "پنلوپه ‌مدی[1]" از برجسته‌ترین اندیشمندان معاصر در حوزه فلسفه علم است. وی فلسفه ریاضیاتِ طبیعت گرایانه را دنبال نموده و بر ضرورت مطرود انگاشتن آن دسته از فعالیتهای فلسفی که با یافته‌های ریاضی فاقد سنخیتند، تاکید می‌ورزد. جایگاه خاص ریاضیات در متن کُل‌گرایی[2] کواین به عنوان هسته سخت در تعبیری لاکاتوشی، ضرورت کاربرد ریاضیات در علوم تجربی و نیز جهت‌گیری طبیعت‌گرایانه[3] در قبال تلاقی علم و فلسفه از سوی کواین، مدی را در ارائه تفسیری خاص از افلاطون گرایی[4] در ریاضیات یاری می رسانند. موضع ضد فلسفی ویتگنشتاین نیز تأثیری ژرف در تثبیت جایگاه ریاضیات کاربردی از سوی مدی دارد. در متن طبیعت گرایی مدی، ضد فیلسوفِ ویتگنشتاینی[5]، عهده‌دار حذف " لفاظی‌ها[6]"  یعنی همان نظریه‌ پردازیهای فلسفی اشتباه از قلمرو ریاضیات است. گفتار حاضر بر آن است تا از منظر کواین و ویتگنشتاین، ابعاد گوناگون تلاش مدی در مواجهه با  فلسفه ریاضات به مدد موضع طبیعت‌گرایانه را تشریح نموده و با محوریت ریاضیات، جوانب گوناگون تلاقی علم و فلسفه را به تصویر بکشد.[1]. Penelope Maddy[2]. Holism[3]. Naturalized[4]. Platonism[5]. Wittgensteinian anti-philosopher[6]. Prose

عنوان مقاله [English]

An analytical research on Penelope Maddy's thiught foundations about philosophy of mathematics

چکیده [English]

Penelope Maddy is one of the most prominent contemporary thinkers in philosophy of science. She has followed Naturalized philosophy of mathematics and emphasizes on the necessity to reject those philosophical activities which are not compatible with mathematical findings. Special position of mathematics in Quine's Holism context as a hard core in Lakatos interpretation, the necessity of the application of mathematics in Sciences, and also Quine's Naturalistic approach towards the convergence of science and philosophy have helped Maddy to offer a particular interpretation of Platonism in mathematics. Wittgensteinian anti-philosophey has profound effect on consolidating the position of applied mathematics in Maddy's thought. In Maddy's naturalized context, Wittgensteinian anti-philosopher is responsible for omitting Prose, which is incorrect philosophical theorizing, from mathematics. This paper tries to explain various aspects of Maddy's efforts in dealing with the philosophy of mathematics with a naturalized stance and to portray various aspects of science and philosophy convergence with a focus on mathematics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Platonism- Naturalism- Philosophy of Mathematics- Science- prose
  1. -Arington, Robert l. and Glock, Hans-Jobann, (1996), Wittgenstein and Quine, Routledge
  2. -Bogen, James, (1972), Wittgenstein's philosophy of language: some aspects of its development, Routledge and K. Paul
  3. -Gregory, Paul A. (2008), Quine's Naturalism, Continuum
  4. -Maddy, Penelope, (2002), Naturalism in Mathematics, Oxford University press
  5. - Maddy, Penelope, (1990), Realism in Mathematics, Oxford University press
  6. - Maddy, Penelope, (2007), Second Philosophy: A naturalistic method, Oxford University press
  7. -Wittgenstein, Ludwig, (1998), Philosophical Investigations, Blackwell
  8. - Wittgenstein, Ludwig, (1961), Tractatus, Routledge and Kegan paul