نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد مرکز

چکیده

 در اسطوره، دنیای محسوس و مشهود از ذهن خلاق و خیال‌پرداز انسان، به نمادها گراییده است، و از آن رو، روایت‌های اسطوره‌ای، سرشتی نمادین یافته‌اند و بدین ترتیب در اسطوره، جلوه‌ای از معناهای پنهان عالم ماورا، بروزمی یابند. از جهتی سرشت و چگونگی نمادها نیز نسبت به اینکه در لایه‌های فرازین یا فرودین ناخودآگاهی پدید می آیند، متفاوتند و از این حیث آراء و نظرات فروید مورد توجه اسطوره‌شناسان قرار می‌گیرد. در قرن بیستم علم جدید از حیث مرجعیت جانشین الهیات گردید. از این پس هر زمان که در چند و چون طبیعت و اصرار گیتی سخن به میان می‌آید، مردم پاسخ خویش را در رسائل کلامی نمی‌جویند، بلکه مایل‌اند پاسخ‌های علمی را از زبان دانشمندان بشنوند و بدین ترتیب اعتبار نظریه های علمی در دوران جدید بسیار بیشتر شده. در این راستا از اعتبار علمی برای بحث درباره کلمه عرصه های غیر علمی نیز استفاده شد و همین امر سبب پیدایش و گسترش حوزه تازه ای از اساطیر علمی گردید، و این کار در خدمت مقاصد اخلاقی، فلسفی و کلامی انجام شد. ضمیر ناخوداگاه، رویا و اسطوره، تأویل نمادها و اسطوره ها،  اندیشه اساطیری.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Freud's Epistemological Perspective of Myth

چکیده [English]

Myths, tangible world of creative minds and imaginative man is turned into symbols, and therefore, mythical narratives, have been symbolic in nature and thus the myth, a manifestation of the hidden meanings of the world beyond, will occur. The direction and the nature of the symbols also appear in layers, cumulative or falling unconscious, Freud's opinions are different and in this respect attention is mythologists. The new science of theology in the twentieth century as the successor authority.. In this regard, the scientific validity of the non-scientific areas to discuss the word was used. This resulted in the development of a new field of scientific mythology was, and it serves a moral purpose, was philosophical and theological. Unconscious, dream and myth, the interpretation of symbols and myths, mythological thought.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Freud- the myth-the unconsciou- dreams-symbols- epistemology
 1. هیدگر، مارتین، 1388، محمد رضا ریخته گران، حقیقت و نسبت آن با هنر، تهران، انتشارات سوره مهر
 2. معرک نژاد.سیدرسول،اسطوره وهنر-انتشارات میردشتی –تهران 1393
 3. الیاده .میرچاه،اسطوره .رویا.راز،ترجمه رویامنجم،انتشارات فکرروزتهران؛1374)
 4. رانسیر.ژاک ،ناخودآگاه زیباشناختی ،ترجمه فرهاداکبرزاده ،انتشارات بوتبی .ریچارد،فرویددرمقام فیلسوف /فراوان شناسی پس ازلاکان ،ترجمه سهیل سمی ؛،انتشارات ققنوس ،تهران ؛1384
 5. واحددوست .مهوش ،رویکردهای علمی به اسطوره شناسی،انتشارات سروش.تهران؛1389گفتگوهای محمدرضاارشادبا.....،گستر،اسطوره،نشرهرمس،تهران،1382
 6. فروید.زیگوند،تفسیرخواب،ترجمه شیوا رویگریان ،نشرمرکز،تهران؛1382
 7. پرتو.بابک،نیازمند.محمدرضا،اسطوره وآئین(مقاله نامه اساطیر)نشرکتابدارتهران؛1389
 8. ضمیران.، محمد، گذر از جهان اسطوره به فلسفه، شهر هرمس، تهران، 1384
 9. احمدی. بابک، تأویل متن
 10. احمدی. بابک، حقیقت و زیبایی
 11. داریوش شایگان، بتهای ذهنی و خاطره ازلی، انتشارات امیرکبیر 1355، تهران
 12. سید جعفر سجادی، فرهنگ علوم فلسفی و کلامی، انتشارات امیر کبیر ، تهران 1375
 13. William Doty, Mythography; The Study of myth and Rituals (Alabama: The university of Alabama Press, 1986)
 14. Sigmund Freud, The Major Works, (Chicago: University of Chicago Press, 1977)