خوانش هابرماس از هگل در مواجه با هگلیان معاصر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه، پس از سال‌ها نفی و انکار هگل، به خصوص در قلمرو فلسفه تحلیلی، شاهد اقبال گسترده‌ای به اندیشه‌های هگل هستیم، به نحوی که برنشتاین از آن به بازگشت روح هگل تعبیر می‌‌‌کند. تفکر مدرن ما دِین بسیاری به سنت کانتی­ـ‌هگلی دارد. هگل اگر چه خود به نوعی متفکّری کانتی است، لیکن نقدهای او به عقل استعلایی کانت عرصه تفکّری را به وجود می­آورد که در اندیشه معاصر ما نقش حیاتی ایفاء می­کند. هابرماس، به عنوان مدافع مدرنیته اندیشه معاصر را در جریان جنبش استعلازدایی ترسیم می‌کند که اگر چه از طرفی به نقش بی­بدیل هگل در به وجود آوردن آن اذعان دارد، لیکن بر خلاف تصور جریان هگلی معاصر خودِ هگل را بدان متعلق نمی­داند. در واقع هابرماس در کم و کیف تأثیرگذاری و قبول برخی استلزامات اندیشه هگلی برای جنبش مذکور مناقشه‌ای را با هگلیان معاصر مطرح می‌کند که این مقاله به بررسی آن می‌پردازد. این بحث ضمن روشن ساختن برخی نکات معرفت‌شناختی اهمیت ویژه خودش را در پوشش دادن به یکی از دغدغه‌های اصلی تاریخ تفکّر، یعنی، اختیار و مسؤلیت فردی می­یابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

habermas hegeles reading

چکیده [English]

Today, after years of denial and rejection of Hegel, particularly in the field of analytic philosophy, we see a great enthusiasm to Hegel’s thought, in the manner that Bernstein calls it return of the Hegel’s Geist. Our modern thinking has influenced too much by Kantian-Hegelian tradition. Hegel, although, is a kind of Kantian thinker, but his criticism of Kant's transcendental reason, makes special trend of thought which play a vital role in our contemporary thinking. Habermas, as a defender of modernity, inspired too much from Hegel. He draws contemporary thought as a detranscendentalization movement. He believed although Hegel started it, but, he himself, will not be belongs to it. In fact, Habermas, demands his contemporary Hegelians to test the implications of Hegel thought. While clarifying some important epistemological points, this article, in one of its major concerns cover the discussion of the amount of authority and responsibility of the individual will and its duty.

کلیدواژه‌ها [English]

 • -
 1. • Brandom, R.B., (2001), “Articulating Reasons: An Introduction to Inferentialism”, Harvard University Press, United States of America.
 2. • Bernstein, R.J, (2010), “The Pragmatic Turn”, Polity Press.
 3. • Habermas, J, (1984), “The Theory of Communicative Action”, Vol. I: Reason and the Rationalization of Society, T. McCarthy (trans.). Boston: Beacon. [German, 1981, vol. 1]
 4. • Habermas, J, (1985), “The Philosophical Discourse of Modernity”, translated by Frederick Lawrence, Polity Press.
 5. • Habermas, J, (1987), “The Theory of Communicative Action. Vol. II: Lifeworld and System, T. McCarthy (trans.). Boston: Beacon. [German, 1981, vol. 2]
 6. • Habermas, J, (1992). “Postmetaphysical Thinking: Philosophical Essays, William Mark Hohengarten(trans.). Cambridge, MA:MIT Press.
 7. • Habermas, J, (2001a). “On the Pragmatics of Social Interaction, B. Fultner (trans.)Cambridge, MA: MIT Press.
 8. • Habermas, Jurgen, (2003), “The Future of Human Nature”, Polity.
 9. • (2003c) “From Kant’s “Ideas” of Pure Reason to the “Idealizing” Presuppositions of Communicative Action: Reflections on the Detranscendentalized “Use of Reason””,Truth and Justification, B. Fultner (trans.). Cambridge, MA: MIT Press. [German, 1999]
 10. • )2003d) “From Kant to Hegel: On Robert Brandom’s Pragmatic Philosophy of Language”,Truth and Justification, B. Fultner (trans.). Cambridge, MA: MIT Press. [German, 1999]
 11. • (2003e)“From Kant to Hegel and Back Again: The Move toward Detranscendentalization”,Truth and Justification, B. Fultner (trans.). Cambridge, MA: MIT Press. [German, 1999a]
 12. • (2003f) “Norms and Values: On Hilary Putnam’s Kantian Pragmatism”,Truth and Justification, B. Fultner (trans.). Cambridge, MA: MIT Press. [German, 1999a]
 13. • (2003g) “Rightness versus Truth: On the Sense of Normative Validity in Moral Judgments and Norms”,Truth and Justification, B. Fultner (trans.). Cambridge, MA: MIT Press. [German, 1999a]
 14. • Hegel, G. W. F., (1977) “Phenomenology of Sprit”, traslated by A. V. Miller, oxford university press.
 15. • Hegel, G. W. F.,(1988) “Introduction to The Philosophy of History”, traslated by Leo Rauch, Hackett Publishing Company, Cambridge.
 16. • Lukacs, Georg, (1968), “History and class Consciousness, Studies in Marxist Dialectics”, translated by Rodney Livingstone, Cambridge, Massachusetts.
 17. • Marx, Karl, (1970), “Critiqe of Hegel’s Philosophy of Right”, translated by Annette Jolin and Joseph O’ Malley, Cambridge.
 18. • Pinkard, Terry. (1994), “Hegel’s Phenomenology: The Sociality of Reason, Cambridge University.