دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 71، اسفند 1393 
هگل و توهم زمان

منوچهر صانعی دره بیدی؛ حسین خدادادی