بررسی تلقی مرلوپونتی از وجه دیالکتیکی هنر مدرن و گشایش هستی در آن با تأکید بر نقاشی‌های سزان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

موریس مرلوپونتی (1961-1908) فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی، سعی دارد بر هم‌سویی فلسفۀ پدیدارشناسانۀ خویش با جنبش هنری مدرن تأکید داشته، و از حدود تقابل­های ذهن و عین، ، ما و جهان و در نهایت رهیافت نظری و رهیافت هنرمندانه عبور کند. به زعم او هنر مدرن به شیوه‌ای دیالکتیکی و بر اساس رابطۀ دو سویۀ هنرمند و اثر قادر است تا فیلسوف را در تأملاتش در باب شیوه­های آشکارسازی هستی یاری رساند و به او این امکان را دهد تا با رهیافت­های تازه مواجه شود. هنر مدرن و به ویژه آثار سزان این امکان را مهیا می­سازند تا اشیاء گشوده شوند و با گشودگی خویش وجه مکتوم خود و نیز هستی را نمایان گردانند. این پژوهش مبتنی بر نگاهی پدیدارشناسانه و هرمنوتیکی است که سعی خواهد کرد به تلقی خاص مرلوپونتی در خصوص نقش و نقاش، ناظر و منظره و هم‌چنین آشکارگی هستی در هنر مدرن اهتمام ورزد. این تحقیق با تأکید بر وجه دیالکتیکی و مفهوم هستی در هنر مدرن می­کوشد آن را در مقابل رویکردهای مسلط علمی قرار داده و به تبیین این رویکرد خاص بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Inquiry into Merleau-Ponty’s Interpretation of the Dialectical Aspect of Modern Art and the Revelation of Being in it, Focusing on Cezanne’s Paintings

چکیده [English]

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), the French phenomenologist
philosopher, tries to emphasize the fact that his phenomenological
philosophy is in line with the modern art movement, and by doing
so, tries to cross the dualities of object and subject, us and the
world, and finally artistic versus intellectual approaches. He holds
that modern art is able to help a philosopher in his reflections on the
modes in which Being reveals itself, giving him new approaches.
Modern art, and Cézanne’s works in particular, make it possible
for the “things” to open up, and by doing so, reveal their
hidden aspect and also reveal Being. The methods used in
this study are phenomenology and hermeneutics. Through these
methods, we investigate Merleau-Ponty’s particular conception
of the painter and the painting, spectator and spectacle, and also
the revelation of Being in modern art. This study emphasizes the
dialectical aspect of modern art and the position of Being, places
modern art against the dominant scientific approaches and explains
this particular approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Being
 • Modern Art
 • painting
 • dialectic
 1. باتای، ژرژ، "مثله کردن به مثابه قربانی و گوش بریده شدۀ ونسان ونگوگ"، ترجمه شهریار وقفی پور، زیباشناخت: مطالعات نظری و فلسفی هنر، شماره 19، از ص 193 تا ص 204، 1387.
 2. پلات، سیلویا، در کسوت ماه، ترجمه سعید سعید پور، تهران، انتشارات مروارید، 1382.
 3. ریخته‌گران، محمد رضا، هنر از دیدگاه مارتین هایدگر، تهران، فرهنگستان هنر، 1384.
 4. رشیدیان، عبدالکریم، هوسرل در متن آثارش، تهران، نشر نی، 1384.
 5. کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمه داریوش آشوری، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی و سروش، ج 7، 1375.
 6. گامبریج، ارنست، تاریخ هنر، ترجمه علی رامین، تهران، نشر نی، 1379.
 7. لورکا، گابریل گارسیا، ترانۀ شرقی، هم‌چون کوچه‌ای بی‌انتها ...، گردآوری و ترجمه احمد شاملو، تهران، انتشارات نگاه، از ص 183 تا ص 270،1384.
 8. لوکاچ، جورج، جامعه‌شناسی رمان، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران، انتشارات تجربه، 1375.
 9. لینتن، نوربرت، هنر مدرن، ترجمه علی رامین، تهران، نشر نی، 1383.
 10. هایدگر، مارتین، راه‌های جنگلی، ترجمه منوچهر اسدی، تهران، درج، 1378.
 11. یانگ، جولیان، فلسفه هنر هایدگر، ترجمه امیر مازیار، تهران، انتشارات گام نو، 1387.
 12. Johnson, Galen. A, Phenomenology and Painting: Cezanne’s Doubt, Merleau–Ponty Aesthetics Reader: Philosophy and Painting, G.A. Johnson and M.B. Smith Evanston, IL: Northwestern University Press, 3-13, 1993.
 13. In wood, Michael, A Hegel Dictionary, London, Blackwell, 1992.
 14. Madison, G., the Phenomenology of Merleau-Ponty, Athens, Ohio, Ohio University Press, 1981.
 15. Merleau-Ponty, Maurice, Eye and Mind, the Merleau-Ponty Aesthetics Reader: Philosophy and Painting. G.A. Eds. Johnson and M.B. Smith, Evanston, IL: Northwestern University Press, 1993, 121-163.
 16. Merleau-Ponty, Maurice, Cezanne’s Doubt, the Merleau-Ponty Aesthetics Reader: Philosophy and Painting. G.A. Eds. Johnson and M.B. Smith, Evanston, IL: Northwestern University Press, 1993, 59-75.
 17. Merleau-Ponty, Maurice, Indirect Language and the Voice of Silence, the Merleau-Ponty Aesthetics Reader: Philosophy and Painting. G.A. Eds. Johnson and M.B. Smith, Evanston, IL: Northwestern University Press, 1993, 76-128.
 18. Merleau-Ponty, Maurice, Sense and Non-Sense. trans. H.L. Dreyfus and P. Dreyfus, Evanston, IL: Northwestern University Press, 1964.
 19. Merleau-Ponty, Maurice, the Visible and the Invisible , trans. A. Lingis, Evanston, IL: Northwestern Press, 1968.
 20. Merleau-Ponty, Maurice, Phenomenology of Perception. trans. C. Smith, London and New York, Rutledge, 2002.
 21. Merleau-Ponty, Maurice, trans. the World of Perception, trans. O. Davis, London and New York, Rutledge, 2004.
 22. Sartre, Jean Paul, Being and Nothingness, trans. E. Barnes, New York, Citadel Press, 1960.
 23. Waelhens, Alphonse, Merleau-Ponty: Philosopher of Painting, the Merleau-Ponty Aesthetics Reader: Philosophy and Painting. Eds. G.A. Johnson and M.B. Smith, Evanston, IL: Northwestern University press, 1993, 174-191.