نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

مسأله انواع طبیعی در زمره مسائل پیچیده و عمیق فلسفی است، که از یک سو با مسأله افراد و از سوی دیگر با مسأله «ذات» گره خورده است. در این مسأله، نام­گرایان با اصیل دانستن افراد و برشمردن ویژگی­های مشترک میان آنها، هرگونه هویت هستی­شناختی برای انواع را نفی می­کنند. در مقابل، واقع­گرایان به وجود انواع طبیعی با الزامات خاصّی باور دارند و تلاش می­کنند طبقه­بندی افراد را تحت انواع طبیعی، براساس ویژگی­های ذاتی توجیه نمایند. در مقاله حاضر، نخست، بر مبنای تمایز این دو دسته از فلاسفه، دو دسته شاخصه برای انواع طبیعی گزارش می­شود. سپس، این شاخصه­ها در تحلیل آراء برد که با توجه ویژه نسبت به مفهوم «ذات» میان نظر ارسطو و ذات­باوران معاصر از جمله کریپکی و فاین مشترکاتی یافته است؛ مورد ارزیابی قرار می­گیرد. آن­گاه، بر اساس یگانه­انگاری نوع طبیعی و تمام­الذات اشیاء، شاخصه­های شش­گانه واقعی و مطلق بودن، دارای ذات متعین (تمام­الذات) بودن، پایگانی بودن، غیر قابل تغییر بودن، تحت مقولات سه­گانه جای گرفتن و شرکت کردن در طرفین این­همانی­های نظری برای انواع طبیعی پیشنهاد می­شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criteria of Being Natural Kind and Their Realation to the Essence

چکیده [English]

The problem of natural kind is considered to be a complicated
problem in philosophy as it is linked to the problem of essence on
the one hand and the problem of individuals on the other. While
nominalists refuse to accept universals in their ontology, realists
believe in natural kinds and endeavor to justify classification
of things by appealing to existence of natural kinds and their
essential properties. In the first part of this paper we briefly survey
two kinds of criteria for being a natural kind. In the second part
we will evaluated the proposed criteria. Finally we conclude by
the following six criteria: Reality and absoluteness, possessing
of full essence, hierarchy, changelessness, categorization and
contribution to identical theory.

کلیدواژه‌ها [English]

 • natural kind
 • necessary
 • essence
 • Essentialism
 1. زاهدی، محمد صادق، ذات‌باوری از دیدگاه کریپکی و ارزیابی آراء ابن‌سینا بر اساس آن، راهنما، سید ضیاء موحد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1382.
 2. مجتهدی، کریم، دونس اسکوتوس و کانت به روایت هایدیگر، تهران، دانشگاه تهران، 1367.
 3. Aristotle, The Complete Works of Aristotle, ED. Jonathan Barnes, Princeton: Princeton University press,1995.
 4. Bird, A. and E. Tobin." Natural kinds". In E. N. Zalta (Ed.), Standford Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/ 2008.
 5. Bird, Alexander."Essences and Natural Kinds" Routledge Companion to Metaphysics (eds Robin Le Poidevin, Peter Simons, Andrew McGonigal, and Ross Cameron) Abingdon: Routledge 497–506, 2009.
 6. Boyd, R. “Kinds, Complexity and Multiple Realizations”. Philosophical Studies 95: 67–98, 1999.
 7. Brody, B. A.. "Natural kinds and real essences". Journal of Philospohy 64: 431–46, 1967.
 8. Ellis, B. Scientific Essentialism. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 9. Ellis, B. The Philosophy of Nature. Chesham: Acumen; 22-35, 2002.
 10. Ellis, B.. “Physical Realism”. Ratio 18: 371–384. Reprinted in Metaphysics in Science, A. Drewery (ed.), 2006, Oxford: Blackwell: 1–13, 2005.
 11. Fine, K, "Essence and Modality" The Second Philosophical Perspectives Lecture Philosophical Perspectives. 8: 1–16, 1994.
 12. Forbes, G. TheMetaphsyics of Modality. Oxford University Press, 1985.
 13. Hawley, K. J. & Bird..What are Natural Kinds?." Philosophical Perspectives". 25, 1:205-221, 2011.
 14. Kripke, S.. "Identity and necessity". InM. K.Munitz (Ed.), Identity and Individuation. New York, NY: New York University Press.135–64, 1971.
 15. Kripke, S. Naming and Necessity. Oxford: Blackwell,1980.
 16. Kuhn, T. The Road Since Structure. Chicago: University of Chicago Press, 2000.
 17. LaPorte, J. Natural Kinds and Conceptual Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
 18. McGinn, C.. "On the necessity of origin". The Journal of Philosophy 73: 127–35, 1976.
 19. Mill, J. S. A System of Logic. London: Longman, 1884.
 20. Mumford. S. Laws in Nature, New York: Routledge, 2004.
 21. Putnam, H. Pragmatism and Realism, Edited by James Conant and Urszula M. Zeglen .Rutledge, 2002.
 22. Putnam, H. "The meaning of ‘meaning’". Minnesota Studies in the Philosophy of Science 7:131-193, 1975.
 23. Quine, W. V. Ontological Relativity and Other Essays. New York: Columbia University, Press 1969.