دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 79، اسفند 1397 
دیگریِ لویناس وجه انضمامی هنر نوپدید

صفحه 117-136

مصطفی مختاباد؛ مهشید سادات منصوری


بررسی بصر محوریِ ملاصدرا در مسئله وجود ذهنی

صفحه 225-246

علیرضا فاضلی؛ سید مصطفی موسوی اعظم؛ سعید ظفرآبادی