نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

2 استاد فلسفه دانشگاه اصفهان

چکیده

درباره فهم زبانی و ویژگی‌های آن دو نظریه غالب وجود دارد: دیدگاه معرفتی و دیدگاه ادراکی. دیدگاه معرفتی معتقد است مراد از فهمیدن یک اظهار، شناخت معنای آن اظهار است. اما دیدگاه ادراکی فهمیدن یک قطعه از زبان را از جنس ادراک حسی و شبیه دیدن یک شیء می‌داند. در این مقاله نشان خواهیم داد فهم زبان نوعی شناخت نیست. برای مثال فهمیدن یک قطعه از زبان برخلاف شناخت می‌تواند با بخت یا شانس همراه باشد. همچنین نشان خواهیم داد که شباهت‌هایی که میان فهمیدن یک عبارت زبانی و دیدن یک شی وجود دارد، به نفع دیدگاه ادراکی است و با اهمیت‌تر از آن است که در این نزاع نادیده گرفته شود. مثلا فهمیدن مانند دیدن، حالت غیر ارادی و خودکار است. همچنین به لحاظ پدیداری، ما یک عبارات زبانی را به صورت محتوادار و تفسیر شده می‌فهمیم، همانگونه که اشیاء را به صورت محتوادار می‌بینیم. یک مزیت رویکرد شناختی توانایی تبیین نقش شناختی و استنتاجی دانش زبانی و دانش عمومی ما از جهان در فهم الان‌مان از یک عبارت زبانی است. در انتهای مقاله نشان خواهیم داد که دانش زبانی ما می‌تواند نقشی روانشناختی و نه شناختی در فهم زبانی ما داشته باشد و همچنین استدلال خواهیم کرد که دانش عمومی ما از جهان،‌ می‌تواند بخشی از استعداد فهمی ما در فهم یک عبارت زبانی باشد و در نتیجه نیازی به فرآیندهای شناختی و استنتاجی برای رسیدن به فهم زبان نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Perceptual and Epistemic Views About Language Understanding; A Critical Study

نویسنده [English]

 • Abolfazl Sabramiz 1

1 university of Isfahan

چکیده [English]

There are two main theories about the nature of language understanding and its properties: perceptual and epistemic. Epistemic view believes that understanding a phrase is nothing but knowing its meaning. But perceptual view believes that to understand a bit of language is just like perception. This article introduces these two approaches and tries to examined them. As we try to show, language understanding in epistemic view is not in fact a kind of knowledge. For example, understanding a bit of language could be compatible with luck. Also, some language analysis show that we can understand a bit of language without any specific belief. In other words, belief is not necessary for linguistic understanding. In addition, there are some familiarities between understanding a bit of language and seeing a thing. For instance, understanding language is an automatic state like seeing a thing. Beside, we understand a bit of language interpreted and with content, just like seeing a thing. Although, epistemic view has some advantages. For example, epistemic view can explain the cognitive and inferential role of general and linguistic knowledge in understanding a bit of language. In this paper, we try to show that our linguistic knowledge in perceptual view has a psychological role, and our general knowledge of world can account a part of our understanding dispositional in understanding a bit of language, so we do not need a cognitive and inferential explanation for linguistic understanding, necessarily. In short, the perceptual view has some advantages but the view encounter with some challenges: first, the process of understanding a bit of language is not clear, conceptually. Second, the perceptual view cannot explain how we do understand a sentence or phrase in second language. Finally, this approach cannot explain how we understand a new sentence and ambiguous phrase.

کلیدواژه‌ها [English]

 • understanding language
 • perceptual view
 • epistemic view – knowledge- seeing
 1. زاگزبسکی، لیندا، معرفت‌شناسی، ترجمه کاوه بهبهانی، تهران: نشر نی، 1392.
 2. Barber, A. “Understanding as Knowledge of Meaning” in Philosophy Compass 8/10: 964–977, 2013.
 3. Grimm, S. “Understanding” in The Routledge Companion to Epistemology, (Eds) Sven Bernecker and Duncan Prichard, London and New York: Routledge, pp 84-95, 2011.
 4. Hunter, D. “Understanding and belief” in Philosophy and Phenomenological Research, 58(3), 559-580, 1998.
 5. Longworth, G. “Some models of linguistic understanding” Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication, 1-56, 2009.
 6. Longworth, G. “Linguistic understanding and knowledge” in Nous, 42(1), 50-79, 2008.
 7. Martin-Löf, P. “On the meanings of the logical constants and the justifications of the logical laws” in Nordic journal of philosophical logic, 1(1), 11-60, 1996.
 8. Millikan, R. G. Varieties of Meaning: The 2002 Jean Nicod Lectures, Cambridge, Mass.: MIT Press, 2004.
 9. Pettit, D. “On the epistemology and psychology of speech comprehension” in Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication, 5(1), 9, 1-43, 2010.
 10. Pettit, D. “Why knowledge is unnecessary for understanding language” In Mind, 111(443), 519-550, 2002.
 11. , D. R. Understanding language (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology), 2001.
 12. Sanford, A. J., & Sturt, P. “Depth of processing in language omprehension: Not noticing the evidence” In Trends in cognitive sciences, 6(9), 382-386, 2002.
 13. Smith, B. C. “Speech Sounds and the Direct Meeting of Minds” in New Philosophical Essays, 183- 210, 2009.
 14. Strevens, M. “No understanding without explanation” in Studies in history and philosophy of science Part A 44.3, 510-515, 2013.
 15. Stanley, J.” Hornsby on the Phenomenology of Speech” In Aristotelian Society Supplementary Volume (Vol. 79, No. 1, pp. 131-145). The Oxford University Press, 2005.
 16. -Zagzebski, L. “Recovering understanding” in Knowledge, truth, and duty: essays on epistemic justification, responsibility, and virtue, 235-252, 2001.