نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان

2 استاد دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیدهشوپنهاور در حوزة اخلاق قائل به دو ساحت است.اولی ساحت فرد شفیق است که او در این بافت از آزادی و جبرباوری، مسئولیت اخلاقی، فلسفة حق، فضائل و رذائل اخلاقی، روان شناسی اخلاق و انواع خصلت ها بحث کرده و می گوید شفقت منبع همة کنش هایی است که واجد ارزش اصیل اخلاقی اند. دومی ساحت قدیس است که او در این بستر از مرگ، عدالت، متافیزیک عشق جنسی، ریاضت پیشگی و عرفان بحثمی کند. در این ساحت، قدیس در جهت انکار خواست یا اراده، آگاهانه از زندگی کناره می گیرد و به زهد وریاضت پیشگی روی می آورد و نسبت به هر چیز کاملاً بی تفاوت می شود. هنگامی که بر این این دوساحت متمرکز می شویم، می بینیم که با هم در تعارض اند. او از یک طرف می گوید که هرگونه اخلاقیمبتنی بر شفقت است و از سوی دیگر می گوید که به لحاظ اخلاقی، مطلوب ترین حالت برای فرد رویگردانی از هرگونه اراده ورزی است؛ اما واضح است که بدون فعالیت اراده شفقت و همدردی با دیگرانناممکن است. و چنانچه شفقت را به عنوان بنیاد و اساس اخلاق بپذیریم، انکار اراده ورزی قدیس منتفیمی شود. از طرف دیگر اراده به عنوان شیءفی نفسه و جوهر هستی صرفاً خواست است و از آن حیث کهخواست است، نمی تواند نخواهد. بنابراین نمی تواند خود را انکار کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review and critic of duality aspect of Schopenhauer's ethics

نویسندگان [English]

 • masoud asgary 1
 • gholamhossin tavacoly 2

1 phd student of Philosophy

2 Professor of Philosophy

چکیده [English]

Abstract
Schopenhauer believes two aspects in the realm of ethics.The first aspect is compassionate
person that he discussions in this context of freedom and determinism, moral responsibility
the right philosophy, moral virtues and vices moral psychology and the kinds of traits and
says compassion is the source of all actions that have a genuine moral values.The second is
saint realm that he discussions in this context of of death, justice, metaphysics of sexual
love, asceticism and mysticism. In this aspect, the saint in order to will deny resign of life
knowingly and oblivious to anything completely.
When we focus on these two dimensions, we see that are in conflict with each other. On the
one hand he says that any ethical and on the other hand says to moralize the most desirable
for the individual is interrupt of any determination. but it is clear that without compassion and
sympathy with others will hold is impossible. and if we accept compassion as the foundation
of ethics, dies will deny of the person saint. On the other hand will as a thing in itself and the
substance only be asked and it is in that demand can not be. So can not deny itself.

کلیدواژه‌ها [English]

 • 1
 • Will5
 • Will deny4
 • Compassionate 3
 • Saint 2
 • Altruism
 1. فهرست منابع
 2. آبندروت،والتر(1392) ،آرتور شوپنهاور،ترجمه پرستو خانبانی،انتشارات پارسه،تهران
 3. شوپنهاور،آرتور (1392) ،در باب طبیعت انسان،ترجمه رضا ولی یاری،نشر مرکز،تهران
 4. ...............(1393) ،اخلاق،قانون و سیاست،ترجمه عظیم جابری،انتشارات افراز،تهران
 5. ...............(1394) ،متعلقات و ملحقات،ترجمه رضا ولی یاری،نشر مرکز،تهران
 6. ..............(1392) ،ریشه چهارگانه اصل دلیل کافی،ترجمه رضا ولی یاری،نشر مرکز،تهران
 7. ...............(1386) ،گزیده هایی از نوشته های شوپنهاور،ترجمه رضا ولی یاری،نشر مرکز،تهران
 8. ...............(1387) ،در باب حکمت زندگی،ترجمه محمد مبشری،انتشارات نیلوفر،تهران
 9. ...............(1388) ،جهان همچون اراده و تصور،ترجمه رضا ولی یاری،نشر مرکز،تهران
 10. کارترایت،دیوید ای(1392) ،واژه نامه تاریخی فلسفه شوپنهاور،ترجمه محسن اکبری،نشر نگاه معاصر،تهران
 11. گاردینر،پاتریک(1393) ،شوپنهاور،ترجمه رضا ولی یاری،نشر مرکز،تهران
 12. مگی،برایان(1393)، فلسفه شوپنهاور،ترجمه رضا ولی یاری،نشر مرکز،تهران
 13. یانگ،جولیان(1393) ،شوپنهاور،ترجمه حسن امیری آرا،انتشارات ققنوس،تهران
 14. Cartwright, David E. (1982) Compassion. In W. Schirmacher(Ed.) Zeitder Ernte.
 15. Stuttgart: Frommann-Holzboog.
 16. Schopenhauer.(1915) The Basis of Morality. Translated by Arthur B.Bullock.Ruskin House.
 17. ------------------------. (2009) The Two Fundamental Problems of Ethics. Translated and Edited by Christopher Janaway. Cambridge: Cambridge University Press.
 18. Vandenabeele, Bart (2010) A Companion to Schopenhauer. Blackwell: John Wiley & Sons.