نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

اتاق بازرگانی ایران

چکیده

مقصود از فلسفه حقوق بین الملل محیط زیست، نظرات کلی حاکم بر علم حقوق بطور اعم و حقوق بین الملل محیط زیست بطور اخص می باشد.  دو موضوع در فلسفه حقوق بین الملل محیط زیست دخیل است که یکی مبنا و دیگر هدف حقوق است. فلسفه حقوق بین الملل محیط زیست به طور قابل ملاحظه ای با حوزه کاری فلسفی در اخلاق زیست محیطی اشتراک و همپوشانی دارد.حقوق بین الملل محیط زیست با ایجاد مکانیسم هایی برای همکاری بین المللی مستمر و دائمی میان دولت ها که بسیاری از آنها از دل معاهدات بین المللی جوشیده، نشان داده است که چگونه می توان تخریب فرامرزی محیط زیست را که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، تبدیل به فرصتی برای همگرایی بین المللی نماید. لازم به ذکر است که بحث از فلسفه حقوق محیط زیست بسته به اینکه نگرش مادی یا الهی باشد، نتایج دو گانه ای دارد. لذا هدف این مقاله آشنا کردن متخصصان محیط زیست با دیدگاه های مختلف فلسفه محیط زیست در جهان امروز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

مقدمه ای بر مبانی فلسفی حقوق بین الملل محیط زیست

نویسنده [English]

 • Sama Farkhondeh Nejad

Iran Chamber of Commerce

چکیده [English]

چکیده
مقصود از فلسفه حقوق بین الملل محیط زیست، نظرات کلی حاکم بر علم حقوق بطور اعم و حقوق بین الملل محیط زیست بطور اخص می باشد. دو موضوع در فلسفه حقوق بین الملل محیط زیست دخیل است که یکی مبنا و دیگر هدف حقوق است. فلسفه حقوق بین الملل محیط زیست به طور قابل ملاحظه ای با حوزه کاری فلسفی در اخلاق زیست محیطی اشتراک و همپوشانی دارد.حقوق بین الملل محیط زیست با ایجاد مکانیسم هایی برای همکاری بین المللی مستمر و دائمی میان دولت ها که بسیاری از آنها از دل معاهدات بین المللی جوشیده، نشان داده است که چگونه می توان تخریب فرامرزی محیط زیست را که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، تبدیل به فرصتی برای همگرایی بین المللی نماید. لازم به ذکر است که بحث از فلسفه حقوق محیط زیست بسته به اینکه نگرش مادی یا الهی باشد، نتایج دو گانه ای دارد. لذا هدف این مقاله آشنا کردن متخصصان محیط زیست با دیدگاه های مختلف فلسفه محیط زیست در جهان امروز است.

کلیدواژه‌ها [English]

 • فلسفه
 • محیط زیست
 • حقوق بین الملل
 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، 1391.
 2. فهیمی، عزیزاله، فلسفه حقوق محیط زیست و آثار آن، فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه قم، سال 9، شماره 3، بهار 1387.
 3. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1394.
 4. شاو ملکم، ترجمه شهیدی، علی، خسرو شاهی، حسن، حقوق بین الملل محیط زیست، انتشارات خرسندی، تهران، 1392.
 5. ویلیام جیمز دورانت، ترجمه عباس زریاب خوئی، تاریخ فلسفه ویل دورانت، انتشارات عامی و فرهنگی، چاپ 24، 1392.
 6. Alexander Proelss, “Principles of EU Environmental Law: An Appraisal”, 2016.
 7. http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf.
 8. http://cisdl.org/public/docs/news/brief_common.pdf.
 9. https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5520/h12/undervisningsmateriale/3.-principles-in-iel.pdf.
 10. www.un.org/documents.
 11. Cunningham W. P., Cunningham M.A., Saigo, B.W. (2003) Environmental Science, a global
 12. concern, 7th edition, McGraw- Hill higher education.
 13. www.uneo.org