دیگریِ لویناس وجه انضمامی هنر نوپدید

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

چکیدهتاکید بر روی محتوا در "New art"  ،مرا بر آن داشت تا تفکر غالب بر روی این آثار را با رویکردی بر فلسفه اخلاق مرور نمایم.در پی ارتباط هنر و اخلاق پیوندهای پیچیده و چندگانه ای برقرار است که می توان با تکیه بر آراء فیلسوفان و نظریه پردازان بالاخص معاصر به زیبایی شناسی معاصر و ارتباط هنر با زندگی امروز انسان ها دست یافت.در این مجال، کوشیده خواهد شد تا با تکیه بر تفکرات و آراء لونیاس در باب فلسفه اخلاق new art)) "هنر نو پدید" بررسی شود. لویناس که متفکری فرانسوی و لیتوانیایی تبار بود،اندیشه هایش بالاخص در حیطه اخلاق ، تامل بر انگیز و در خور اعتنای جدی می باشد.این فیلسوفِ اخلاق مواجه با "دیگری" را نوعی "پدیدارشناسی"غیریت بیان میدارد و این پدیدار را دال بر پایان مردانگی و قهرمانی سوژه میداند. از نقطه­نظرات لویناس و وجهی اخلاقی وقتی هنر این چند دهه­ی اخیر را مورد مطالعه قرار دادم و ارتباطی میان "مخاطب یا دیگری" در  new art  و "دیگری" لویناس یافتم،که دراین بحث به وجه انضمامی "دیگری"در فلسفه لویناس و  new art  پرداخته ام.واژگان کلیدی:لویناس،وجه انضمامی،اخلاق،سوژه، پدیدارشناسی، هنر نو 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Levinas and ethical attitude in new art

نویسنده [English]

 • mahshid sadat mansouri 2
2 student
چکیده [English]

Abstract
The emphasis on content in “New Art”, made me review the dominant thoughts and ideas which had affected the canon according to the morals’ philosophy approach. Considering the relation of art and moralities, very strong and complicated connections and bonds exist which the contemporary aesthetics and the relation of art with human life with this regard could be extracted by relying on philosophers and theorists’ ideology, specifically the contemporary philosophers and theorists. Hereof, this survey tries to study the “New Art” based on the thoughts and ideology which had been presented by Levinas about morals’ philosophy. Levinas, a French- Lithuanian intellectual, whose ideas specifically in the realm of moralities are thought provoking and worth studying. This morality philosopher, declares that confronting with the “Other” is the alienation of “Phenomenology” and believes that this phenomenon is the end of subject’s Virility and championship. The researcher studied the art in the last few decades according to Levinas viewpoint and the moral aspect, and after the survey, she found out there is a connection between “learning audience” in the New Art and the “Other” by Levinas and herewith, this study aims to focus on the integration aspect of the “Other” in Levinas’ philosophy and the “New Art”.

Key Words:
Levinas, The Integration Aspect, Morality, Subject, Phenomenology, New Art.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Levinas
 • The Integration Aspect
 • Morality
 • Subject
 • Phenomenology
 • New Art
 1. - لویناس، امانوئل. (1393). از وجود به موجود. ترجمه‌ی مسعود علیا. چاپ دوم. تهران: ققنوس.
 2. - لویناس ، امانوئل. (1392). زمان و دیگری. مترجم: مریم حیاط شاهی. تهران: نشر افکار.
 3. - علیا، مسعود. (1395). کشف دیگری همراه با لونیاس. چاپ دوم. تهران: نشر نی.
 4. - کرول، نوئل. (1392). هنر و قلمرو اخلاق. ترجمه‌ی محسن کرمی. تهران: نشر ققنوس.
 5. - هولمز، رابرت‌ال. (1385). مبانی فلسفه‌ی اخلاق. ترجمه‌ی مسعود علیا. چاپ سوم.
 6. - راش، مایکل. (1389). رسانه‌های نوین در هنر قرن بیستم. ترجمه-ی بیتا روشنی. تهران: مؤسسه‌ی فرهنگی – پژوهشی، چاپ و نشر نظر.
 7. - آرچر، مایکل. (1387). هنر بعد از 1960. ترجمه‌ی کتایون یوسفی. تهران: انتشارات حرفه هنرمند.
 8. - اسماگولا، هواردجی. (1381). گرایش‌های معاصر در هنرهای بصری. ترجمه‌ی
 9. فرهادغبرایی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 10. - آرچر، مایکل. (1387). هنر بعد از 1960. ترجمه‌ی کتایون یوسفی. تهران: انتشارات حرفه هنرمند.
 11. - اسمیت، لوسی. (1382). مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش‌های هنری قرن بیستم. مترجم: علی‌رضا سمیع‌آذر. تهران: انتشارات نظر.
 12. - بریس گات و همکاران. (1384). دانشنامه‌ی زیبایی‌شناسی. ترجمه‌ی مشیت علایی و همکاران. تهران: فرهنگستان هنر.