نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته فلسفه هنر، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استادیار، رشته فلسفه هنر، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مطالعات فرهنگی زمینهای نسبتا جدید در علوم انسانی است که از دهه ۱۹۸۰ میلادی، بالاخص در امریکا شکل مدون یافت و از پیشگامان ان ، استوارت هال است که این نظریه را به صورتی نظام مند در اثاری همچون: بازنمایی: بازنمایی فرهنگی ، و عمل رمزگذاری/ رمزگشایی در محور مطالعات فرهنگی معاصر، به تفصیل مورد بررسی قرار داده است . از دیدگاه هال، زبان، بازنمایی فرهنگ است و از ان جدا نیست. فرایند رمزگذاری و نیز رمزگشایی در دل فرهنگ و از مسیر ان شکل میگیرد و از انجا که فرهنگ مدام در حرکت و تغییر است، دلالت و فرایند شکل گیری معنا نیز ثابت نیست و پیوسته دگرگون میشود. بنابراین، معنایکه و تثبیت شده نیست و همزمان با حرکت فرهنگ، از نو برساخته می شود. این مقاله بر ان است نشان دهد که با توجه به نظریه مطالعات فرهنگی چگونه فرهنگ و ابزار ان، بازنمایی-زبان- در عین حال که معنا را با توجه به هنجارهای فرهنگ و گفتمان مسلط تثبیت میکنند، همواره راه را بر ساختارشکنی از خود و ظهور خوانش های نو باز می گذارند. بنابراین، علیرغم فرهنگ و گفتمان مسلط ، همواره میتوان معناهای جدید خلق کرد که شاید بتوانند رخدادهایی شوند که جریان فرهنگ و هنر را به مسیرهای تازه ای ببرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

language and Representation of Culture in Stuart Hall's Theory

نویسندگان [English]

 • Shima Bahreyni 1
 • Malek Hosseini 2

1 PH.D student, Philosophy of Art Dep. Islamic Azad University, Science and Research branch, Tehran , Iran

2 University instructor, Philosophy of Art dep. Islamic Azad university, Science and Research branch, Tehtan, Iran

چکیده [English]

Cultural Studies is fairly new in humanities that has been developed since 1980 , specially in the U.S., as a method. Stuart Hall has developed this field in a few books as Representation: Cultural Representations And Signifying Practices, and Encoding/ Decoding in the Center of Contemporary Cultural Studies. Hall suggests that language is the representation of culture ,which is quite inseparable from it. The processes of encoding and decoding take place within/ by means of culture and as the culture is perpetually moving and changing, signification and meanings getting shaped, are not static either, andare changing all the time, so the meaning is not fixed and unitary, and is continously getting constructed along with the changing culture. This paper is to show that although the culture and representation try to fix the meaning according to the norms the leading culture and discourse, they deconstruct themselves at the same time and give way to the new readings of them. So, unlike the leading culture and discourse, one can always create and build new meanings that each can be an event to deconstruct the culture and Art and lead them to the new paths.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stuart Hall
 • Representation
 • Negotiation
 • Cultural differentials
 • Construction
 • Reading
 1. ۱ کالر، جاناتان، فردینان دو سوسور، ترجمه کورش صفوی، تهران، نشر هرمس , ۱۳۹۰
 2. During, Simon, The Cultural Studies Reader, London and New York, Routledge, 1993
 3. Hall , Stuart, Encoding/ Decoding, in Center of Contemporary Cultural Studies, London, Hutchinson, 1980
 4. Hall, Stuart, Representation, Cultural Representations and Signifying Practices, U.S, Sage publication in association with the open university, 1997
 5. Morley, David, Kuan-Hsing Chen, Stuart Hall, Critical Dialogues in Cultural Studies, London and New York, Routledge 2005
 6. ۶ Neale, Steve, " Masculinity as Spectacle, Reflections on Men and Mainstream Cinema", Screen, Vol. 24, Issue 6 , 2-17, 1983