دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، بهمن 1398 

علمی - پژوهشی

بررسی معناشناسی اخلاق نزد فارابی

صفحه 7-29

حسین احمدی؛ حسن محیطی