نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

چکیده: در این مقاله معنای بدن در پدیده شناسی ادراک مرلوپونتی مورد بحث قرار می گیرد. در ابتدای مقاله دو مسئلۀ تفسیری چالش برانگیز در این مورد، یعنی مسئلۀ تمایز تصویر بدنی از شاکلۀ بدنی ومسئلۀ بدن به مثابه ابژه-سوژه، مورد ارزیابی قرار می ‌گیرد. سپس ساختار تفسیریِ پیشنهادیِ این مقاله از معنای بدن در نظر مرلوپونتی به بحث گذاشته می شود. این ساختار در دو وجه سلبی و ایجابی ودر چهار تراز معرف تشناختی، هستی شناختی، مکانی و زمانی ارائه می‌گردد. در وجه سلبی نشان دادهمی‌شود که بدن در هیچ یک از چهار تراز ابژه نیست؛ بلکه در تراز معرف تشناختی نظرگاه ما به سویابژه‌ ها، در تراز هستی‌شناختی جاندار قصدمند به‌ سوی مطابقت با محیط، در تراز مکانی افقِ مکانیِبودنِ ما و در تراز زمانی افق زمانیِ بودنِ ماست. همچنین در لابلای ارائۀ معانیِ ایجابی به دو مسئلۀتفسیری چالش برانگیز نیز پاسخ داده می‌ شود.واژگان کلیدی: بدن، مرلوپونتی، پدیده‌ شناسی ادراک، ابژه-سوژه، افق

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The body in the Merleau-ponty’s phenomenology of perception

چکیده [English]

In this paper, we discuss meanings of body in the Merleau-ponty’s phenomenology of perception. At the first we examine two interpretive problems: the problem of distinction between body image and body schema and the problem of body as subject-object. Then we will suggest a comprehensive interpretive plan of meanings of body. This plan is explained in negative and positive aspect and in the four levels: epistemological, ontological, spatial and temporal. In the negative aspect we will propose that body is not object in any four levels. In the epistemological level, the body is our perspective to the objects, and in the ontological level the body is intentioned organism corresponding with environment. Also in the spatial level the body is my spatial horizon and in the temporal level is my temporal horizon of my being. Finally we return to two primary interpretive problems and solve those problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • body-Merleauponty-body schema
  • object-horizon