نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی-مرکز

چکیده

تامل در اظهارات ابن سینا و آکوئیناس تردید در باب تقابل نظر ایشان در مورد نحوه حصول ارتباط نفس انسانی با بدن را برطرف می‌سازد. دو نظریه به ظاهر مقابل که در یک طرف آن ابن سینا با این اعتقاد که نفس انسانی به منظور ارتباط با بدن نیازمند واسطه است و در سوی دیگر آکوئیناس که معتقد است نفس بدون نیاز به واسطه با بدن متحد می‌شود. رفع تعارض ظاهری میان دو نظریه نگرشی تحلیلی را می‌طلبد که در نتیجه آن روشن می‌شود که هریک از دو فیلسوف هنگام بررسی ارتباط نفس با انسانی با بدن دو مقام را مدنظر دارند. مقام اول مرحله‌ای است که نفس به عنوان صورت با بدن مرتبط می‌شود و مقام دوم مرحله‌ای که آغاز فعالیت نفس انسانی در بدن است و حاصل تحلیل این است که دو نظریه نه تنها متناقض نیستند بلکه در راستای یکدیگرند و چنانچه اختلافی در مساله نحوه حصول ارتباط نفس انسانی با بدن مشاهده می‌شود ناشی از نگرش ایشان به مساله «اتحاد» است، چنانکه ابن سینا به دنبال عدم پذیرش اتحاد، ارتباط نفس انسانی با بدن را نوعی ارتباط تدبیری می‌نامد حال آن که آکوئیناس با پذیرش اتحاد، رابطه نفس انسانی با بدن را از نوع اتحاد می‌بیند، با این وصف هر دو فیلسوف نفس را نیازمند ارتباط با بدن می‌دانند. همچنین در مورد نحوه فعالیت نفس انسانی در بدن هر دو فیلسوف معتقدند نفس به منظور انجام فعالیت خویش در بدن نیازمند واسطه‌ای است که به اصطلاح ابن سینا روح بُخاری و به اصطلاح آکوئیناس روح جسمانی یا روح حیاتی نام دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

How to communicate between human soul and body and how to work human soul in the body in terms of Avicenna and Aquinas

نویسنده [English]

 • Noushin Abdi Savejian

Islamic Azad Uni...-Central Tehran Branch

چکیده [English]

Reflecting on the comments of Avicenna and Aquinas loose doubt about opposition to them concerning how to (make contact) [communicate] between human soul and body.
Two seemingly opposite theory on once side is Avicenna the belief that the human soul is required by in order to communicate with the body, and on the other hand is Aquinas the belief that the human soul without the need for intermediaries united with the body.
Resolve the apparent contradiction between the two theories analytical approach requires as a result, it becomes clear that each of the two philosophers two position to consider when considering the relationship between human soul and body. First position is stay at which human soul is related to body as form, and second position is stage at which activity of the soul in the body begins. The resulting analysis is not only that the two theories are not contradictory but to each other, and if a disput occurs about the question of how to make the connection between human soul and body, due to their attitude to the issue of unity, As Avicenna to reject union calls the relation between human soul and body, kind of relationship administer, while Aqunas with the adoption of union, sees the relation.
between human soul and body, Mind of union. However both philosophers know the human soul needs to communicate with the body.
Also about activity of the soul in the body both philosophers believe that the human soul in order to carry out it's activities in the body mediation is needed, as Avicenna puts it, is Bokhari spirit, and Aquinas puts it, is corporeal (or vital) spirit.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human soul
 • body
 • Avicenna
 • Aquinas
 1. ابن‌سینا، الالهیات من کتاب الشفاء، محقق حسن‌زاده الآملی، بوستان کتاب، 1385.
 2. ابن‌سینا، التعلیقات، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1379.
 3. ابن‌سینا، النفس من کتاب الشفاء، المُحَقِّق حسن حسن‌زاده‌ الآملی، بوستان کتاب، 1385
 4. ابن‌سینا،المبدأ و المعاد، به اهتمام عبدالله نورانی، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل با همکاری دانشگاه تهران، 1363
 5. بهمنیار بن المرزبان، التحصیل، تصحیح و تعلیق مرتضی مطهری، انتشارات دانشکده الهیات و معارف اسلامی، 1349.
 6. . طوسی، خواجه‌‌ نصیرالدین، شرح الاشارات و التنبیهات، تحقیق حسن‌زاده الآملی، بوستان کتاب، 1384