زیست جهان و امکان یک علم ایدتیک در پدیدارشناسی هوسرل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

چکیده

زیست­جهان به زمین و بنیان پدیدارهای بالفعل اشاره می‌کند، پیش از آن‌که این پدیدارها به ایدئال­های حاصل از انتزاع علمی تبدیل شوند. انتولوژی زیست­جهان نیز که در پی فهم ماهیت زیست‌جهان یا فهم زیست­جهان به مثابه یک آپریوری است، به دنبال بنیاد نهادن «علم کلی» مدنظر هوسرل است. هوسرل از طرفی زیست­جهان را بنیانی برای چیزها می­داند که در مقابل جهانِ به لحاظ علمی حقیقی قرار دارد، از طرف دیگر به نظر او علم ابژکتیو ریشه در زیست­جهان دارد. زیست­جهان در وحدتی انضمامی همه­شمول بوده و شامل علم، تجربه­ی حملی-زبانی و تجربه­ی پیشاعلمی است. «علم کلی» مورد نظر هوسرل باید بتواند ویژگی ایدتیک جهان را دریابد؛ چنین علمی باید خصلت آپریوری جهان را به مثابه چیزی بپذیرد که از طریق کلیت امکان‌های اساسی ساخته شده است و نه به مثابه چیزی که از طریق کثرت پدیدارهای تجربی ادراک شده است. انتولوژی زیست‌جهان معطوف به یک آپریوری است که معرف ساختار زیست‌جهان است، خصلت ایدتیک دارد و به سوی تحلیل­های ایدتیک گشوده است. همین ماهیتِ موضوع علم زیست‌جهان است که چنین علمی را هم ممکن و هم ضروری می‌کند. این علم ممکن است زیرا ساخت‌هایی کلی بر زیست­جهان حاکم هستند، و ضروری است زیرا علم زیست‌جهان معطوف به مسأله‌ی بحران معنا است که یک پژوهش نو و رادیکال را طلب می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life- World and Possibility of an eidetic Science in Husserl's Phenomenology

نویسنده [English]

  • zahra ramezanlu 1
1 phd. condidate in philosophy, azad university
چکیده [English]

Prior to transformation of actual phenomena to the ideals of scientific abstraction, the life-world points to the ground and foundation of them. The ontology of life-world that is seeking to grasp and understand essence of life-world as an a priori, aims at founding "universal science" that Husserl has in mind. On the one hand Husserl thinks of life-world as foundation for entities that is opposed to scientifically true world, and on the other hand he thinks that objective science has rooted in life-world. In its concrete uniqueness the life-world is universal and includes of science, predicative-linguistic and pre-scientific experience. Husserl's universal science should be able to grasp eidetic characteristic of world, such a science had to concede a priori characteristic of world as constructed through totality of essential possibilities not as perceived through empirical phenomena. Focus of ontology of life-world is on an a priori that defines structure of life-world, has eidetic characteristic and that is open toward eidetic analysis. This is essence of object of science of life-world that makes such a science possible and necessary. It is possible because universal structures rules the life-world and is necessary because focus of science of life-world is on crisis of meaning that demands a new and radical research

کلیدواژه‌ها [English]

  • a priori
  • Life-world
  • univesal science
  • eidetic analysis
  • transcendental reduction
رشیدیان، عبدالکریم، هوسرل در متن آثارش، تهران: نشر نی، 1391.
لیوتار، ژان فرانسوا، پدیده‌شناسی، ترجمه‌ی عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی، 1395.
هوسرل، ادموند ، تأملات دکارتی، ترجمه‌ی عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی، 1392.