نویسنده = حسین واله
تبیین و بررسی نسخه‌ی انسجام‌گرایی نیکولاس رشر

دوره 16، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 11-35

10.48308/kj.2024.233139.1188

حسین واله؛ آرش جمشیدپور؛ احمد ابراهیم زاده


شرح برندم از معطوف‌بودگی قصدی

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 77-96

10.29252/kj.2022.224454.1073

مهدی جنگجو؛ حسین واله


دفاعی از سهروردی در برابر اشکال ملا صدرا

دوره 12، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 247-261

حسین واله


متافیزیک نزد پوزیتیویست‌های منطقی و ویتگنشتاین متقدم

دوره 11، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 275-305

امیررضا جوادی؛ حسین واله


بررسی ارزش اخلاقی عدالت از نظر هیوم

دوره 9، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 7-30

سعید پوردانش؛ سید مصطفی شهرآیینی


تلقی ویتگنشتاین متقدم از این که چیزی هست

دوره 9، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 115-132

حامد زمانی پزوه؛ حسین واله


مسئله دکارت و بررسی وجه خلاق کاربرد زبان از دید چامسکی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 133-153

ابوالفضل صبرآمیز؛ محمد علی اژه ای


وجود نزد سهروردی و فرگه

دوره 7، شماره 2، اسفند 1393

حسین واله؛ مینا شمگانی


ارزیابی رابطه ذهن و بدن از منظر کارکردگرایی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1392

رضا صفری کندسری؛ حسین واله