بررسی مواجهه ی عدم انگاری شرور با معضل شرّ ادراکی از دیدگاه صدر المتألهین

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

بخشی از آنچه در این دنیا به فهم و تجربۀ انسان درمی آید، ملائم طبیعت وی نیست. از سویی، استدلال و باور به وجود خداوند حکیم، قادر و عادل مطلق برای متألهان از جمله امور انکارناشدنی است. مسئلۀ شر در دوران معاصر بیشتر حاصل صورت بندی گزاره هایی است که خمیرمایۀ اصلی آنها برگرفته از همین دو جنبۀ فهم و تجربۀ انسانی است. منطقاً و به لحاظ تاریخی پیش از چنین صورت بندی نوعی ناسازگاری در این دو جنبه به نظر می آمده که متألهان و فلاسفه را به تأمل واداشته است، چرا که با نظر به عالم، خصوصاً درد و رنج (شر) در عالم و مخلوق خدای حکیم و قادر و عادل مطلق دانستن آن، به طور طبیعی و در بدو امر ناسازگاری دیده می شود و پرسشی مطرح می شود مبنی بر اینکه چگونه است که چنان خدایی چنین عالمی را خلق کرده است؟ ملاصدرا برای حل مسائل ناشی از این ناسازگاری از نظریه نیستی انگاری شر دفاع کرده و آن را به امر عدمی، اعم از عدم ذات یا عدم کمال ذات، تحلیل نموده است. نظریه عدمی بودن شر با معضلی به نام شرّ ادراکی مواجه است که بنا بر ادعای آن، بعضی از وجودات، بالذات، به شر متصف می شوند. اما او در این باره یکسان نمی اندیشد. بیان تحول دیدگاه ملاصدرا در این مسأله، مهم ترین یافته تحقیق حاضر است. منشأ این تحول تأثر ملاصدرا از نصوص دینی(آیات و روایات) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigating the confrontation of the evil dismissive and evil perceptual from the Sadr Al-Motealehin’s of view

چکیده [English]

One may have perceptions and experiences in the world which is not agreeable to his nature. On the other hand, it is undeniable for theologians that there exists a Wise, Omnipotent, and absolutely Just God. The contemporary formulations of the problem of evil are often based upon these inconsistent perceptions. These inconsistent perceptions may raise the question why such God have created such world , Sadr Al-Motealhin claimed the theory of evil nullity, and analyzed it in nihilistic matters such as non perfection of essence. This theory is dealing with the evil perceptual which based on its claims, some of the assets are endowed with the evil. But he didn’t have constant thought about this issue. Description of the Molla Sadra’s point of view about this subject is among the most significant and recent researches. The origin of this evolution is in Molla’s impression about religious texts (Quran and traditions

کلیدواژه‌ها [English]

  • evil- chagrin- evil nullity- evil perceptual- the inconsistent