کلیدواژه‌ها = هنر
مطالعة نسبت هنر با پروبلماتیزه‌کردن در اندیشه‌های میشل فوکو

دوره 14، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 135-149

10.29252/kj.2022.223724.1065

محمدعلی عبدالمحمدی؛ نادر شایگان فر


صورت سمبلیک هنر در دستگاه فلسفی ارنست کاسیرر

دوره 13، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 227-243

10.29252/kj.2021.100819

رضا میرمبین؛ دکتر علی مرادخانی؛ سیدعبدالمجید شریف زاده


زیبایی‌شناسی تکاملی از منظرِاستیون‌ دیویس

دوره 12، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 283-308

علی وکیلی بالادزایی؛ هادی صمدی؛ مالک حسینی


ویژگی‌های معرفت‌شناختی هنر به منزله فرم سمبلیک در اندیشه کاسیرر

دوره 8، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 129-145

ناصر ساداتی؛ مرضیه پیراوی ونک


مفهوم جنگ در فلسفۀ هنر نیچه

دوره 5، شماره 2، اسفند 1391

عبدالحسن پیروز؛ رضا سلیمان حشمت