نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

چکیده

ازمهمترین ابعاد فلسفه کاسیرر، تاکیدی است که وی همچون کانت بر استقلال هنر ازعلم واخلاق دارد. کاسیرر برخلاف دیدگاه پوزیتیویستی که  می‌کوشید هنر را به واکنش های روانشناسانه تقلیل دهد، بر بی همتا بودن و بی نظیر بودن هنر تاکید  می‌کند. یکی از ویژگی‌های فلسفه کاسیرر این است که، با نقد صورتهای عقلی شناخت وبا گسترش شناخت شناسی به حوزه‌هایی از تجربه که قبلا در نظریه شناخت نادیده گرفته می‌شدند، توانست به توسعه صورتهای شناخت کمک نماید. کاسیررمجموعه فعالیتهای بشر رافرهنگ نامیده، تجزیه وتحلیل این صورتهای فرهنگی را برای شناخت انسان ضروری می‌داند. او هنر را یکی از این صورتهای انسانی می‌شمارد. کاسیرر با معرفی هنر به منزله یکی از فرم های سمبولیک، تلاش دارد تا نشان دهد که هنر نوعی خاصی از معرفت را به ما نشان  می‌دهد، معرفتی که در آن انسان با تاکید بر وجه احساسی وعاطفی  به خودآگاهی دست می یابد.ما دراین مقاله نشان خواهیم داد که اولا وجه معرفتی ای که کاسیرر برای هنر ترسیم می کند قابل حصول با هیچ یک از انواع دیگر اشکال سمبولیک نخواهد بود وثانیا تنها درفرم سمبولیک هنر است که انسان به خود آگاهی زیباشناسانه می رسد. درهمین راستا وبه منظور روشن ساختن مفاهیم مورد اشاره کاسیرر، ابتدابه تبیین مفهوم اصلی اندیشه کاسیرر یعنی «فرم سمبلیک» پرداخته، سپس هنر به منزله یکی از صورتهای سمبلیک مورد مطالعه قرار  می‌گیرد ودر نهایت ویژگی‌های معرفت شناختی آن مورد بحث وبررسی قرارخواهد گرفت.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cognitive features of art as symbolic form in cassirers philosophy

چکیده [English]

ندارد

کلیدواژه‌ها [English]

 • cassirer
 • symbolic form
 • Art
 • cognition
 • Aesthetics
 1. دیویی، جان، هنر به منزله تجربه، ترجمه مسعود علیا، تهران: قفنوس، 1391.
 2. ذاکرزاده، ابوالقاسم، «پیروان جدیدکانت»، پژوهشنامه علوم انسانی، ش 49، صص195-214، 1385.
 3. ضیمران، محمد، گذرازجهان اسطوره به فلسفه، تهران: هرمس، 1379.
 4. کاسیرر، ارنست، زبان واسطوره، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: مروارید، 1390.
 5. -----، -----، فلسفه روشنگری، ترجمه یدا... موقن، تهران: نیلوفر، 1389.
 6. -----، -----، فلسفه صورتهای سمبلیک جلد دوم: اندیشه اسطوره ای، ترجمه یدا... موقن، تهران: هرمس، 1378.
 7. -----، -----، اسطوره دولت، ترجمه یدا... موقن، تهران: هرمس، 1377.
 8. -----، -----، رساله ای درباب انسان:درآمدی بر فلسفه فرهنگ، ترجمه بزرگ نادرزاد، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373.
 9. موقن، یدا... ، ارنست کاسیرر فیلسوف فرهنگ، تهران: دفترپژوهش های فرهنگی، 1389.
 10. موسوی، یعقوب، مطالعه رویکرد معرفت شناسی کاسیرر با تکیه بر نمادشناسی، معرفت وجامعه، حفیظ ا... فولادی، قم: پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، 1384.
 11. سلوکوور، هاری، «هنروادبیات در اندیشه ارنست کاسیرر»، ترجمه امیرحسین رنجبر، فصلنامه هنر، ش28، صص 60-78، 1374.
 12. مهرآیین، مصطفی وزهرا افتخاری، «زیبایی برای خودش: نوکانت گرایی ارنست کاسیرر»، خردنامه همشهری، شماره 24، صص90-91، 1386.
 13. Bayer, thora ilin, "art as symbolic form:Cassirer on the educational value of art", journal of aesthetic education, vol 4 no 4, pp 51-64, 2006.
 14. -----,-----, "The Philosophy of Symbolic Forms as a Philosophy of Pluralism", The Pluralist, Vol. 3, No. 3, pp 95-110, 2008.
 15. Bundgaard, peer. f, "The grammar of aesthetic intuition: on Ernst Cassirer’s concept of symbolic form in the visual arts", Synthese, Vol 179, pp 43–57, 2011.
 16. Cassirer, Ernst, "Language and Art I, Symbol, Myth, and Culture: Essays and Lectures" 1935–1945, Yale University Press pp. 145–65, 1957.
 17. Goodman, nelson, languages of art:an approach to a theory of symbol, new York,1968.
 18. Gilbert, Kathrine, "casssirers placement of art" in schilpp, ed, the philosophy of Ernst Cassirer, pp 631-660, 1949.
 19. Kai hammermeiterk, The German Aesthetic Tradition, Cambridge University Press, pp153-158, 2002.
 20. Langer, Susanne, problems of art:ten philosophy lecture, new York, 1957.