معیار سنجش اثر هنری در نظر مارتین هایدگر بر مبنای رساله "سرچشمه اثر هنری" مطالعه موردی: تابلویی از سهراب سپهری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

10.29252/kj.2021.213907.0

چکیده

 هایدگر در رسالۀ سرچشمۀ اثر هنری، با روش فلسفی به چیستی هنر و اثر هنری می‌پردازد. او شرط وجود اثر هنری و شرط مواجهه با آن را منوط به بحث هستی‌شناسانه دانسته و در این حالت، آن را گشاینده حقیقت هستی معرفی می‌کند، حقیقتی که حتی در دوران رونهان‌کنندگی هستی امکان گشایش را مهیا می‌کند. بر این اساس، اثر هنری زمانی که بتواند به پرسشگری از هستی بپردازد و خود را از بند هستنده رها سازد و به هستیِ هستنده معطوف سازد، امکان گشایش را برای خود مهیا می‌کند. اما چه چیز می‌تواند اثر هنری را در امکان پرسش‌گری از هستی قرار دهد و چه معیاری برای سنجش امکان ورود هر اثر هنری به دایرۀ هستی‌شناسی وجود دارد؟ معیاری که بتوان هر اثر هنری را با آن مقایسه نمود و  مؤلفه‌های هستی‌شناسانه آن را از نظر هایدگر مورد واکاوی قرار داد. در این مقاله، سعی بر آن است تا با استفاده از معیاری که بر اساس رسالۀ سرچشمۀ اثر هنری هایدگر بدست می‌آوریم، تابلوی کفش‌های وان‌گوگ و نیز تابلویی از سهراب سپهری را مورد ارزیابی قرار دهیم، تا ابعاد نظر هایدگر پیرامون اثر هنری، دستِ‌کم، به بحث گذاشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criterion for evaluating the work of art according to Martin Heidegger, Based on the Essay “The Origin of the Work of Art”, Case S‌tudy: A Painting by Sohrab Sepehri

نویسندگان [English]

  • Mehdi Homayuni
  • Asgar Fahimifar
Tarbiat Modares
چکیده [English]

In the essay “The Origin of the Work of Art”, Heidegger deals with the essence of art and the work of art with a philosophical approach. He believes that the proviso of the being of the work of art is conditioned by the ontological argument and in this situation, introduces it as the unfolding factor of the truth of exis‌tence. A truth that makes the unfolding possible even in the exis‌tence mys‌tification era. Therefore, when the work of art is able to ques‌tion the exis‌tence and release itself from the yoke of ontic and focus on the exis‌tence of ontic, then it provides the possibility of unfolding for itself. Yet, what can put the work of art in the position of ques‌tioning the exis‌tence and what is the criterion for evaluating the possibility of penetration to the circle of ontology by any work of art? A criterion that can be compared with any work of art and its ontological components can be surveyed from Heidegger’s point of view. In this article, we try to evaluate the painting of Van Gogh and a painting by Sohrab Sepehri using the criterion that we get based on The Origin of the Work of Art” – by Martin Heidegger, so that at leas‌t the dimensions of Heidegger’s opinion on the work of art would be discussed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art
  • Martin Heidegger
  • Sohrab Sepehri
  • The origin of the work of art