دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 84، شهریور 1400، صفحه 7-275 
وجود جهان خارج در نظر بارکلی

صفحه 131-148

10.29252/kj.2021.213834.0

محمد ساکت نالکیاشری؛ سید محمد حکاک