کلیدواژه‌ها = سهروردی
عالم مثال و نظام نوری شیخ اشراق

دوره 13، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 117-130

10.29252/kj.2021.100814

زهرا عسلی؛ حسن بلخاری قهی؛ مهدی حسینی؛ عباس ذهبی


خلاقیت هنری در حکمت اشراق سهروردی

دوره 13، شماره 1، مرداد 1399

بهروز عوض پور؛ نادر شایگان فر؛ بهمن نامورمطلق


دفاعی از سهروردی در برابر اشکال ملا صدرا

دوره 12، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 247-261

حسین واله


ظهور زیبایی و هیأت هنری در پرتو انوار اشراقی فلسفه سهروردی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 167-186

محمد رحیمیان شیرمرد؛ عباس ذهبی


تفاوت هیأت در حکمت اشراق با عرض در حکمت مشاء

دوره 9، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 23-38

سعید انواری


زمان و مکان در اندیشه ارسطو و سهروردی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 37-50

عزیزالله افشار کرمانی؛ فاطمه بابامرادی


وجود نزد سهروردی و فرگه

دوره 7، شماره 2، اسفند 1393

حسین واله؛ مینا شمگانی