ظهور زیبایی و هیأت هنری در پرتو انوار اشراقی فلسفه سهروردی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 استادیار دانشکده الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

شأن وجودشناختی و حیث  معرفتی زیبایی به مثابه یک مفهوم و امر زیبا به عنوان وجه تحققی آن، زمینه های تأملات فلسفی در این باب را فراهم آورده است. از تبیین سقراطی تا صورتبندی های قرن هیجدهمی در قبال زیبایی، با وجود رهیافت ها و تفاوت رویکردها، زمینه های فلسفی برای نظریه پردازی در مورد هنر همچون متعلق شناخت پدید آمده است. در این میان فلسفی ترین مواجه برای استخراج و دسته بندی نظریه های زیبایی شناسی و هنری از متون فلسفی بازسازی و خوانش این نظریه ها از کلیت و پیکره این متون و استنباط امور جزئی از دیدگاه های کلی فیلسوف است.این مقاله قصد دارد با شرح وجوه زیباشناختی آثار و آرای کلی کلی سهروردی از حیث ساختار و هیأت کلی اثر و جنبه های ابداعی عالم و صور معلقه، این حقیقت را نشان دهد که صورتبندی سلسله مراتبی عوالم، ربط و نسبت آن ها با یکدیگر و تبیین معرفت تشکیکی اشراقی برای ادارک حقایق و معارف، پیکری زیباشناختی و وجهی هنری دارد. توضیح مبانی فلسفی زیبایی شناسی و هنر در بطن حکمت اشراقی و دسته بندی انضمامی ویژگی های هریک ا آن ها، هدف دیگری است که این نوشتار دنبال کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The manifestation of the Aesthetics and Artistic Embodiments According to the Illumination Philosophy of Suhrawardi

چکیده [English]

The importance of the ontological and epistemological aspect of aesthetics as a concept and an aesthetic embodiment of it has laid down foundations for philosophical deliberations. From Socratic deliberations to the 18th century aesthetic formations, despite the changes in their achievements and the different attitudes toward them, a philosophical background has appeared in art theorization as an object of knowledge. Here the most philosophical attitude to abstract the aesthetic and artistic theories from philosophic texts and their categorization is the reconstructing and perusing of those theories according to the whole and integrated body of the texts and the inferring of the details from the above-mentioned philosopher’s general viewpoints.
The present essay intends ,through the explanation of the aesthetic aspects of the works and the general viewpoints of Shahabaddin Suhrawardi with the consideration of his works’ structures and their general formations along with his imagining of the Visionary Worlds and the Hanging Images , to indicate the fact that the hierarchical formation of those worlds , their relation and affinity to one another, the explanation of the Illumination (ishraqi) Doubting Knowledge to perceive its pertaining truths and facts are all of an aesthetic formation and an artistic facet. The clarification of the philosophical basics of the art and aesthetics included in the illumination (ishraqi) philosophy and the integrating categorization of the features of each one of them is another goal pursued in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Illumination aesthetics
 • Illumination art
 • Suhrawardi
 • the Visionary Worlds
 • the Hanging Images
 • the cheerfulness of beautiful
 1. - ارسطو، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه ی محمد حسن لطفی، تهران: طرح نو 1389
 2. -افلاطون، دوره ی آثار افلاطون، ترجمه‌ی محمد حسن لطفی، تهران: خوارزمی 1380
 3. - حسینی، مالک، ویتگنشتاین و حکمت، تهران: هرمس، سوم 1394
 4. - سهروردی، شیخ شهاب الدین، حکمه الاشراق، ترجمه و شرح سید جعفر سجادی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1384
 5. - ــــــــــــ ، قصه‌های شیخ اشراق، ویرایش جعفر مدرس صادقی، تهران: مرکز، 1375
 6. - ــــــــــــ ، مجموعه ی مصنفات شیخ اشراق، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1380
 7. - شفیعی، فاطمه، «زیبایی و شأن وجودی آن نزد سهروردی»، پژوهش های هستی شناختی، سال دوم، شماره ی 3، بهار و تابستان 92، صص 122-101
 8. - فلوطین، مجموعه آثار فلوطین، ترجمه ی محمد حسن لطفی، تهران: خوارزمی، 1366
 9. - کمالی زاده، طاهره، مبانی حکمی هنر و زیبایی از دیدگاه شهاب الدین سهروردی، تهران: فرهنگستان هنر 1389
 10. - ویتگنشتاین، لودویگ، رساله ی منطقی ـ فلسفی، ترجمه و شرح سروش دباغ، تهران: هرمس، 1393
 11. Adorno, Theodor W, Aesthetic Theory, trans. Robert Hullot- Kentor, London: Athlone. 1997
 12. Alexander Baumgarten, Reflections on Poety, trans. Karl Aschenbrenner and William B. Holther , Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1954
 13. Umberto Eco, Art and Beauty in the Middle Ages, trans. Hugh Bredin, New Haven and London: Yale University Press, 1986
 14. Wittgenstein, Ludwig, Lecturs & Conversation on Aesthetics, Psycoligy and Religious Belief, Oxford, Basil Blackwell, 1978
 15. Wittgenstein, Ludwig, Culture and Value, G.H. von Wright (ed.), trans. By Peter Winch, Oxford, Basil Blackwell, 1980